Ülevaade ennetustööst
23.11.2014

Oleme loonud ennetuse rubriigi, et läbi maakonna põhise lähenemise oleks võimalikult hea ülevaade politsei- ja piirivalveameti poolsetest ennetustegevustest maakonnas. Lisaväärtusena näeme, et iga kirjeldatud tegevuse juurde hakatakse lisama valminud abi- ja õppematerjale (voldikuid, filme, plakateid, raamatuid jms), et seeläbi tõhustada koostööd ja ennetusvaldkonna toimimist tervikuna.


Politsei poolne süütegude ennetamine on tegevus, mille eesmärgiks on süütegude ja muude korrarikkumiste ärahoidmine, süütegude soodustegurite mõju vähendamine ning avaliku korra tagamine.

Süüteoennetust teostatakse erinevate sektorite (avalik-, era- ja mittetulundussektor) koostöös läbi kampaaniate, projektide, loengute ja ühekordsete ürituste.

Politsei- ja Piirivalveameti süüteoennetuse valdkonna koordineerimise eest on vastutav korrakaitsepolitseiosakonna arendusbüroo koordinatsioonitalitus, kuhu on loodud ennetustöö grupp. Ennetustöö grupi ülesandeks on luua koond  kõikidest politsei- ja piirivalveameti poolt läbi viidavatest ennetustegevustest, sh piirivalveosakonna, keskkriminaalpolitsei, kodakondsus- ja migratsiooniosakonna ning prefektuuride poolsetest, tagada läbi koostöö süüteoennetuse eelarve otstarbekas kasutamine, teha koondülevaateid ja analüüse läbiviidud tegevustest ning viia läbi riiklikke projekte või tegevusi antud vallas. Ennetusgrupi juht ja Politsei-ja Piirivalveameti ennetustöö koordinaator on Pille Luiga.

Kõikidesse prefektuuridesse on loodud ennetusteenistused, kes vastutavad ennetustegevuse eest prefektuuri haldusalas. Põhja Prefektuuri ennetusteenistuse juht on Kristel-Liis Kaunismaa (kristel-liis.kaunismaa@politsei.ee, telf: 6125914), Lõuna Prefektuuri ennetusteenistuse juht on Marina Paddar (marina.paddar@politsei.ee, telf: 7308771), Lääne Prefektuuri ennetusteenistuse juht on Liilia Mänd (Liilia.Mänd@politsei.ee, telf: 4446457) ja Ida prefektuuri ennetusteenistuse koordinaator Annela Floren (annela.floren@politsei.ee, telf: 3372351).

Politsei- ja Piirivalveameti ennetustöös on peamiselt järgmised eesmärgid ja meetmed:

Eesmärk I Liikluses vigastatute ja hukkunute vähendamine
Meede 1: Jalakäijate ja kergliiklejate teadlikkuse tõstmine ohutust liiklemisest
Meede 2: Joobes juhtide arvu vähendamine liikluses
Meede 3: Raudteeohutuse alase teadlikkuse tõstmine
       
Eesmärk  II Vägivalla süütegude ennetamine
Meede 1: Teadlikkuse tõstmine (lähisuhte) vägivalla ilmingutest ning abi saamise võimalustest
Meede 2: Kiusamiskäitumise vähendamine õppeasutustes

Eesmärk  III Varavastaste süütegude ennetamine
Meede 1: Ohvriks sattumise vähendamine
Meede 2: Teadlikkuse tõstmine varavastaste süütegude tagajärgedest
   
Eesmärk  IV Sõltuvusainete tarvitamise ennetamine
Meede 1: Teadlikkuse tõstmine sõltuvusainete tarvitamise tagajärgedest   
Meede 2: Sõltuvusainete kättesaadavuse tõkestamine
       
Eesmärk  V: Uppumissurmade vähendamine ja piiririkkumiste ennetamine
Meede 1: Teadlikkuse tõstmine ohutust käitumisest veekogude ääres
   
Eesmärk  VI: Tähtsa isikliku dokumendi väärkasutamise juhtumite vähendamine ja kodakondsusega isikute arvu suurendamine
Meede 1: Teadlikkuse suurendamine tähtsa isikliku dokumendi väärkasutamise tagajärgedest ja kodanike õigustest ja kohustustes   

Eesmärk  VII: Interneti vahendusel süütegude toimepanemise vähendamine
Meede 1: Teadlikkuse tõstmine kübermaailmas valitsevatest ohtudest

 

Kontakt: Pille Luiga, 6123216, pille.luiga@politsei.ee