Tulirelvade müügi eelloa taotlemine
23.09.2014

Relva ja laskemoona võõrandamise all mõistetakse käesolevas seaduses nende omandiõiguse üleandmist teisele füüsilisele või juriidilisele isikule või riigile või kohalikule omavalitsusele.

Relvaomanik või -valdaja võib relva võõrandada:

1. isikule, kellel on vastava relva soetamisluba;
2. komisjonimüügi korras relvade müügi tegevusluba omava isiku vahendusel;
3. relvade müügi, valmistamise, ümbertegemise või parandamise tegevusluba omavale isikule.

Relva võõrandamiseloa annab relvaomaniku või -valdaja taotlusel prefektuur, kus relv on registreeritud.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid

- avaldus, kus märgitakse järgmised andmed:

1) omaniku või valdaja andmed - füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoht, juriidilise isiku
2) nimi, registrikood või registreerimisnumber, aadress ja kontakttelefoni number;
3) relva liik, mark, kaliiber ja markeering;
4) relvaloa number, väljastamise ja kehtivuse aeg;
5) milleks taotlus esitatakse (võõrandamine, ümbertegemine, laskekõlbmatuks muutmine, lammutamine);
6) loa realiseerimise viis (kellele ja mil viisil relv võõrandatakse, millises ulatuses relv ümber tehakse, kes 7) relva ümber teeb, laskekõlbmatuks muudab või lammutab).

- Relvaluba, selle puudumisel aga relva omamise seaduslikkust tõendav dokument. Nimetatud dokumendid tagastatakse pärast kontrollimist loa taotlejale.

NB! Luba ei anta isikule, kes kasutab relva paralleelrelvaloa alusel.