Turvateenuse osutamise tegevusloa taotlemine
22.07.2014

Turvateenuse osutamise tegevusluba (edaspidi tegevusluba) on turvaseaduse ja teiste õigusaktide alusel antud õigus kehtestatud korras ning tingimustel osutada loas märgitud tähtaja jooksul turvateenust.

Turvateenused on loetletud turvaseaduse §-s 4, mille järgi turvateenus on:

1. turvakonsultatsioon;
2. vallas- või kinnisvara valve ja kaitse;
3. isikukaitse;
4. korra tagamine üritusel või valveobjektil;
5. juhtimiskeskuse pidamine;
6. valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine.

Tegevusluba võib taotleda isik:

  • kelle tegevusalana on registris või asutamisdokumentides märgitud käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 nimetatud turvateenuse osutamine;
  • kellel ei ole osalust ühingus, kes valmistab või müüb lõhkematerjali, relvi, tulirelva olulisi osi, lasersihikuid või laskemoona või teeb relvi ümber või parandab neid või osutab eradetektiiviteenust, või kes äriregistri andmete kohaselt ei tegutse nimetatud valdkondades.


Tegevusloa taotlemine avaldus koostatakse vabas sõnastuses ja peab sisaldama järgmisi andmeid.

Tegevusloa andmiseks ja pikendamiseks esitab taotleja asjakohase avalduse (kas paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna) oma juriidilise asukoha järgsele prefektuurile:

Põhja prefektuur - pohja@politsei.ee
Lõuna prefektuur - louna@politsei.ee
Ida prefektuur - ida@politsei.ee
Lääne prefektuur - laane@politsei.ee

Politsei kontrollib, kas tegevusloa taotleja, tegevusloa taotlemise avaldus ja sellele lisatud dokumendid on turvaseadusega kooskõlas, vajadusel nõuab lisadokumente taotlejalt või muult haldusorganilt või isikult ning selgitab välja asjaolud, mis on olulised tegevusloa andmise või sellest keeldumise otsustamiseks.

Politsei juhib loa taotleja tähelepanu ka asjaolule, et turvateenuseid osutavad asutused töötlevad erinevaid delikaatseid isikuandmeid (nt andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta, tunnistajate ütlused jms) kohta. Tulenevalt isikuandmete kaitse seaduse §-st 27 on andmetöötlejad, kes puutuvad kokku delikaatsete isikuandmetega, kohustatud registreerima delikaatsete isikuandmete töötlemise või muudatused delikaatsete isikuandmete töötlemisel Andmekaitse Inspektsioonis, kui nad ei ole määranud kindlaks sama seaduse § 30 alusel isikuandmete kaitse eest vastutavat isikut.

Rohkem infot leiab Andmekaitse Inspektsiooni kodulehelt

Riigilõiv
Riigilõivuseadusega on sätestatud riigilõiv tegevusloa andmisel ja pikendamisel (255,64€ iga tegevusloa eest), mis tuleb kanda Rahandusministeeriumi kontole (221023778606 Swedbank, 10220034796011 SEB, 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal, 17001577198  Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal), viitenumber 2900082045 ning maksekorralduse selgituste lahtrisse tuleb märkida Politsei- ja Piirivalveamet ning ettevõtte nimetus, kelle tegevusloa eest riigilõiv on tasutud.

Tegevusloa andmist arutab nõuandva pädevusega prefekti käskkirjaga moodustatud ekspertkomisjon.  Tegevusloa taotluse rahuldamise või sellest keeldumise otsustab kahe kuu jooksul alates avalduse saamisest Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või peadirektori asetäitja.