Avalehe pilt
Ida prefektuuri ennetusprojektid
22.02.2017

PROJEKT DRUG FREE MOVEMENT


Eesmärk: Vähendada noorte narkootikumide tarvitamist, sh julgustada neid loobuma esimesest proovimisest

Sihtgrupid: Ida prefektuuri teenindaval territooriumil elavad koolinoored

Projekti käigus olid välja kuulutatud kaks konkurssi:  narkootikumide vastase liikumise  Drug Free Movement logo  ning parima sotsiaalse reklaami  stsenaariumi leidmiseks, mille alusel valmisid kaks klippi:
http://youtu.be/BFUr10ZbNg8 (eesti keelne)
http://youtu.be/APvYUjIPPWw (vene keelne)

Klippe näidatakse ETV ja ETV2 kanalitel ajavahemikul  2.-15.09.2013, Lites TV kanalil ajavahemikul 1.09.-30.10.2013 ning venekeelsel kanalil NTV Mir augusti kuu jooksul.

Projekti raames valmis kodulehekülg www.drugfreemovement.com, mille kaudu on koolinoortel võimalik suhelda, faile, fotosid või videoid jagada.

Partnerid: Vilniuse Senamiesčio  põhikool, Vilniuse Politsei Komissariaat, Narva Kutseõppekeskus, Kohtla-Järve Noortekeskus, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium

Kontakt: Svetlana Šiškina, tel: 33 723 95; svetlana.shishkina@politsei.ee

 

PROJEKT MA TAHAN ELADA


Eesmärk: Vähendada noortel motivatsiooni narkootikume esmatarvitamiseks

Sihtgrupid: Ida prefektuuri teenindaval territooriumil elavad koolinoored vanuses 13-16 eluaastat

Koolinoortel puudub selge ettekujutus narkootikumide tarvitamise tagajärgedest ning sellest, milliste raskustega uimastist sõltuvad inimesed igapäevaelus kokku puutuvad. Eksnarkomaanide esinemised loengutel võimaldab noortel aru saada, millised tagajärjed võivad sõltuvusainete tarvitamisega kaasneda. Sportlaste osalemise projektis ning sportliku ürituste läbiviimine  annab õpilastele alternatiivi uimastite tarvitamisele, kujundamaks tervislike hoiakuid ja eluviisi. Projektiga motiveeritakse õpilasi iseseisvalt ohtusid ära hoidma ning elus õigeid valikuid tegema.

Partnerid: Ühiskondlik organisatsioon ´Heategu´, Jõhvi Noorukite Rehabilitatsioonikeskus ´Corrigo´ , FC Jõhvi Lokomotiiv

Kontakt: Svetlana Šiškina, tel: 33 723 95; svetlana.shishkina@politsei.ee

 

PROJEKT OTSI OSSI


Eesmärk: Projekti eesmärk tuleneb Lääne – Viru maakonna traumanõukogu missioonist, milleks on Virumaa elanike elukvaliteedi parandamine ja traumadest tuleneva haigestumuse ning suremuse vähendamine.

Sihtgrupid: Lääne- ja Ida-Virumaa eakad

Käesoleva projekti eesmärgiks on toetada eakate sotsiaalse tõrjutuse ennetamist ning aidata kaasa sellise ühiskonna arengule, kus kõikidel vanusegruppidel on võimalik väärikalt ja turvaliselt vananeda ning tunda end täisväärtuslike ühiskonna liikmetena. Antud projekt „Otsi Ossi“ on kasvanud välja Eesti Tervisedenduse Ühingu koostööprojektist "Vigastuste vältimine Lääne - Viru maakonnas".

Partnerid: Eesti Tervisedenduse Ühing, Päästeameti Ida päästekeskus, Maanteeamet ida regioon, Lääne – Viru Maavalitsus, Ida – Viru Maavalitsus

Kontakt: Annela Floren, tel: 33 723 51; annela.floren@politsei.ee

 

PROJEKT VAATA ETTE


Eesmärk: Parandada liikluskultuuri vähendamaks liiklusõnnetuste arvu liikleja käitumise kujundamise kaudu. Eriline tähelepanu on sel aastal suunatud täiskasvanud jalgratturile.

Sihtgrupid: Ida prefektuuri teenindaval territooriumil erinevas vanuses inimest kokku kuni 500 isikut.

Projekti alaeesmärkideks on kujundada üksteisega arvestavaid liiklejaid, kellel on ohutu liiklemise harjumused; laste kui ka täiskasvanute liiklusalaste teadmiste täiendamine; õpetada lapsi ja täiskasvanuid ohutult liiklema pimeda ajal ja selgitada, kui vajalik on  helkuri kasutamine muutuvas liiklussituatsioonis läbi „musta nuku“ katsete; tõsta elanike teadlikkust raudteel varitsevatest ohtudest ning vähendada seeläbi igal aastal rööbastel hukkunute arvu; parandada koostööd koolide ja teiste asjaomaste institutsioonidega, kes viivad läbi laste liikluskasvatust.

Partnerid: Maanteeameti ida regioon, Eakate Päevakeskused, koolid, lasteaiad

Kontakt: Annela Floren, tel: 33 723 51; annela.floren@politsei.ee

 

PROJEKT POLITSEIÕPPE


Eesmärk: Valikaine õppimise kaudu parandada noorte teadlikkust kutsevalikul ning konkurentsivõimet nii tööturul kui õpingute jätkamisel.

Sihtgrupid: Kadrina Keskkooli politseiõppe valikaine valinud õpilased

Politseiõppe ainekava on koostatud 35 tunnise kursusena ja sisaldab endas teoreetilist kursust politsei (piirivalve) struktuurist ja ülesannetest, seadusandlusest, praktilisi õppusi, politseitöö seiret ning õppesõitusid Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži Murastesse ja Ida prefektuuri piirivalvebüroo Kunda kordonisse. Politseiõppe raames toimub nii jooksev hindamine, kui ka teoreetilised ja praktilised arvestuslikud tööd. Kursus lõpeb arvestusega, mille hinne kantakse tunnistusele. Kursus kestab koolis ühe poolaasta.   

Partnerid: Kadrina Vallavalitsus, Kadrina Sport OÜ, Kadrina Keskkool

Kontakt: Annela Floren, tel: 33 723 51; annela.floren@politsei.ee

 

PROJEKT INTERNETIKESKKONNA PEIDETUD OHUD


Eesmärk: Tõsta noorte teadlikkust targemast internetikasutusest, jagada koolinoortele internetiturvalisusealaseid teadmisi ning suunata noori võimalike kaasnevate riskide maandamisele ja ennetamisele.

Sihtgrupid: Ida prefektuuri teenindaval territooriumil asuvad koolid
Projekti raames peavad politseiametnikud koolides loenguid ning veebikonstaablid viivad läbi videokonverentse Skype’i kaudu. Politseiametnikud tutvustavad kõiki enamlevinud ohte internetis, millega noored kokku puutuvad: küberkiusamine, seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimine lapsega, ebaseaduslik ja kahjulik sisu. Samuti antakse teavet õigus -ja seadusandluse küsimuste kohta.

Partnerid: Projekt ´Targalt Internetis, koolid   

Kontakt: Svetlana Šiškina, tel: 33 723 95; svetlana.shishkina@politsei.ee

 

PROJEKT TEAVITA KOOLIKIUSAMISEST-PEATA KOOLIVÄGIVALD


Eesmärk: Vähendada koolikiusamise kõrvalseisjate ehk vaikiva enamuse arvu

Sihtgrupid: Ida prefektuuri teenindaval territooriumil asuvad koolid
Projekti üheks eesmärgiks on tegeleda passiivsete pealtvaatajatega, et nemad sekkuksid, kui näevad kiusamist. Projekti käigus õpetakse õpilasi õigesti reageerima vägivaldsele käitumisele ning teavitama koolikiusamisest, suurendades nende teadlikkust koolikiusamise põhjustest ning tutvustades alaealistele õigusrikkumisele järgnevaid karistusi.

Partnerid: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Narva Noortekeskus                                       

Kontakt: Svetlana Šiškina, tel: 33 723 95; svetlana.shishkina@politsei.ee

 

Rahvusvahelised ennetusprojektid

 

PROJEKT STRANGER IN THE INTERNET


Eesmärk: Tõsta noorte teadlikkust interneti ohtudest.

Sihtgrupid: Eesti, Läti, Leedu ja Poole noored vanuses 13-17 eluaastat

Projekti raames toimuvad  töötoad, diskussioonid, presentatsioonid.
 
Partnerid: Eesti Vabariik - Vaivara Vallavalitsus
Läti Vabariik - Vidzeme politseivalitsus, Valka politseijaoskond
Leedu Vabariik – IPA Utena
Poola Vabariik – IPA Bialystok

Kontakt: Peeter Pau, tel: 33 723 52; peeter.pau@politsei.ee