Avalehe pilt
Lõuna prefektuuri ülesed ennetusprojektid
21.02.2017

Projekt Iga 1 turvaliselt 12 klassi


Eesmärk:
Tartu-, Jõgeva- ja Valgamaal turvalise keskkonna arendamine ja paikkonna suutlikkuse tõus kodu- ja vaba aja vigastuste ennetamisel ning õnnetusjuhtumistest tekitatud kahju vähendamisel.

Sihtgrupid: üldhariduskoolide 10.klasside ja kutsekoolide I kursuse õpilased

Projektiga liitunud koolide noored saavad osaleda spetsialistide poolt ette valmistatud ja läbi viidavatel vee-, liiklusohutuse ning esmaabi koolitustel. Koolitused viiakse läbi koolides vastavalt kooli esindaja ja koolitaja kokkuleppele novembrist 2011 – aprillini 2012. Oluline on, et enne esmaabi koolitust oleks noortel läbitud vee- ja liiklusohutuse koolitused. Koolituste sisututvustused allpool.

Koolituspäevade järel saavad korraldatakse praktilise õppega ohutuspäevad, kus noortele pakutakse võimalust erinevates olukordades end proovile panna ning praktilise kogemuse kaudu õppida erinevaid võtteid inimese päästmisel vees, kogeda autos turvavarustuse kasutamise olulisust vigastuste vähendamisel, luua ohutuid liikluskäitumise mudeleid foorumteatri meetodil ning harjutada olulisi esmaabi võtteid. Ohutuspäeva(de) läbiviimine sõltub projektis osalevate koolide arvust jne – seepärast täpsem info toimuva õppepäeva kohta saadame täiendavalt registreerunud koolidele hiljemalt uue aasta alguses.

Koolituspäevade järel saavad üle Lõuna – Eesti igast õppegrupist 4 noort (soovitavalt 2 tüdrukut ja 2 poissi) osaleda 08. mail 2012 täiendaval praktilisel õppepäeval Pühajärve Puhkekeskuses. Noortele pakutakse võimalust erinevates olukordades end proovile panna ning praktilise kogemuse kaudu õppida erinevaid võtteid inimese päästmisel vees, autos turvavarustuse kasutamise olulisust vigastuste vähendamisel, ohutuid liikluskäitumise mudeleid foorumteatri kaasabil, harjutada olulisi esmaabi võtteid jne.

Projekti viimase osana koolitavad kokkuvõtval õppepäeval Pühajärve Puhkekeskuses osalenud noored oma koolitusgrupi kaaslasi koolis. Koolipoolne vastutav kontaktisik täidab tagasiside-aruande (meie poolt saadetav vorm) ning esitab selle projekti koostöömeeskonnale.

Partnerid: Maanteeamet, Maavalitsused (3 maavalitsust), Päästeamet, Punane Rist

Kontakt: Marina Paddar,  7308771, marina.paddar@politsei.ee

 

PROJEKT ENNETUS


Eesmärk:
Alaealiste kuritegevuse vähendamine korduvsüütegude ennetamise kaudu.
 
Sihtgrupid: noored vanuses 13-18 aastat, kes on kohtu poolt tingimisi karistatud, sooritanud kuriteo ja on kohtuootel, alaealiste komisjoni poolt suunatud, riskirühma noored. 

Neli korda aastas viiakse sihtgrupi noortele läbi ahelüritus, mille käigus korraldatakse külastused Lõuna prefektuuri, Tartu Maakohtu kohtuistungile, Tartu Vangla Kriminaalhooldusosakonda, Lõuna prefektuuri Tartu Arestimajja, Tartu Vanglasse. Vajadusel ka Kaagvere Erikooli. Lisaks viiakse noortele läbi erinevaid loenguid (psühholoog, narkoloog, meedikud, prokurör, jm) ja vaadatakse teemakohaseid filme. Projekti alguses ja lõpus viiakse lastele läbi õigusalasel teemal küsitlus/viktoriin, et saaks võrrelda noorte teadmisi enne projekti algust ja projektis osalemise järgselt.

Kavandatakse erinevaid ekskursioone, et tutvuda õigussüsteemi asutustega. Vanglas kohtub noortega kinnipeetav, kes räägib neile oma eluloo ja mida ta on oma vigadest õppinud.

Partnerid: Tartu MV alaealiste komisjon, Tartu LV   

Kontakt: Marina Paddar,  7308771, marina.paddar@politsei.ee

 

PROJEKT LIIKLUSLIIN: Tee liikluspatust puhtaks!


Eesmärk: Parandada liikluskultuuri ning avastada liiklusrikkumisi Lõuna-Eesti elanike ja selle külaliste kaasamisel  Lõuna Prefektuuri liiklusprojekti Liiklusliin. 

Sihtgrupid: Lõuna-Eesti elanikud ja külastajad.

Valmivad teleklipid ja raadioreklaam, antakse välja infokandja. Viiakse läbi raadiomäng. Liiklusliini tutvustavas raadiosaates kõneleb liikluse teemal Lõuna Politseiprefektuuri KKO ülemkomissar Indrek Koemets. Raadiosaate lõpus esitatakse liiklusliini teemal küsimusi, millele õigesti vastanute vahel loositakse välja auhinnad. Liiklusliinile helistajate vahel loositakse 5 mobiiltelefoni hands free komplekti.

Partnerid: Vanemuise meeskond, OÜ Sinihammas

Kontakt: Remo Perli, 7308759, remo.perli@politsei.ee

 

NOORTELAAGER FÖÖNIKS


Eesmärk:
Alaealiste (korduv)õigusrikkumist vähendamine väärtegusid toimepannud noortele kasvatuslike meetmete rakendamise ja positiivsete prosotsiaalste eeskujude loomise kaudu.

Sihtrühm:  15- kuni 17- aastased süütegusid toimepannud noormehed Lõuna-Eesti regioonis.

Laager viiakse läbi Kaitseväe Logistikakeskuse Nursipalu harjustusväljakul Võrumaal. Koostöös Lõuna Politseiprefektuuri osakondade konstaablite, maakondlike alaealiste komisjonide ja kriminaalhooldajatega  koostatakse maakondlikud nimekirjad ( ca 18 noort igast maakonnast).

Sõjaväelaagris viiakse läbi ellujäämisretk, maastikumäng, taktikaline õppus, orienteerumine, relvaõpe, esmaabi, spordivõistlused, EV militaarajaloo õpe, kunstiteraapia „Viha juhtimine“, tagasiside ankeetide täitmine.Sõjaväelaagris osalenud rühmajuhid annavad kirjalikult hinnangu noorte käitumisele ja individuaalsele arengule laagri jooksul. Hinnang edastatakse kriminaalhooldusametnikele, alaealiste komisjonidele ja noortele isiklikult.

Projektis osalenud noortele saadetakse iseloomustused ja fotomemo posti teel (positiivse järelemotsiooni tekitamiseks ja kogetud väärtushinnangute kinnistamiseks).

Partnerid: Kaitseliidu Põlva malev, Kaitseväe Logistikakeskus, Kaitseväe Kuperjanovi Pataljon,  KOV-d, AK-d, MTÜ Öökull, Punane Rist, Põlva Selts, Päästeamet, Haridus- ja Teadusministeerium

Kontaktid: Ly Brikkel, 7308765, ly.brikkel@politsei.ee

 

PROJEKT MINU KOOLITEE


Eesmärk:
Vähendada lastega toimuvaid liiklusõnnetusi, nende teadlikkuse parandamisega liiklusohutusest ja liikluseeskirjadest.

Sihtgrupid: esimeste klasside õpilased ja 5.-6.klasside õpilased Tartu-, Valga-, Võru-, Põlva-, Jõgeva- ja Viljandimaa koolidest.

Viiakse läbi loengud 1.klassidele ja õppekäigud kooli ümbruses asuvatel tänavatel. Tehakse asfaldijoonistusi koos 5.-6.klaaside õpilastega. Kooliteele jäävatele ülekäiguradadele ja koolide juures asuvatesse bussipeatustesse värvitakse tänavakattele turvalise liiklemise alaseid hoiatus- ja õpetussõnu “PEATU, KUULA VAATA”, “NB! SINU EES ON SÕIDUTEE” ja “SIIT ÄRA TEED ÜLETA.
Osalejatele jagatakse liiklusalaseid meeneid, võitjatele auhinnad.

Kontaktid: Ly Brikkel, 7308765, ly.brikkel@politsei.ee

 

PROJEKT OLE NÄHTAV!


Eesmärk: 
Kuna lastel puudub autojuhi kogemus ja sellest teadmine, et valgustamata, tumedais rõivais jalakäija on autojuhile nähtamatu või vähenähtav, siis praktilise „musta nuku katse“ käigus soovime lapsed panna autojuhi olukorda, et nad oma silmaga näeksid ja teaksid, kui oluline on helkur, et olla jalakäijana autojuhile nähtav otsasõidu vältimisel pimedal ajal.

Sihtgrupid:  5.-ndate klasside õpilased Tartu-, Põlva-, Võru-, Valga- ja Viljandimaa koolidest.

Projekt viiakse läbi Viljandi-, Tartu-, Valga-, Võru- ja Põlvamaal. Musta nuku katsed viiakse läbi 15 koolis. Interaktiivsed koolitused viiakse läbi õhtusel ajal  järgmiste tegevustena:

  1. Vestlus-loeng helkuri vajalikkusest ja ülevaade LE § 25 ja LS§74`36 (1),(2).
  2. Musta nuku katse maanteel
  3. Infolehtede ja helkurite jagamine
  4. Tagasiside lastelt (vestlus).


Partnerid: KOV-d, Maanteeamet

Kontaktid: Ly Brikkel, 7308765, ly.brikkel@politsei.ee

 

PROJEKT RONG ON ALATI PEATEEL!


Eesmärk:
Suurendada elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud või vigastatud inimeste arvu

Sihtgrupid: 5-klasside õpilased Viljandi-, Tartu-, Jõgeva-, Valga- ja Põlvamaalt. Projekti valitakse igast maakonnast 4-5 kooli, mis asuvad raudtee läheduses.

Loengute ja konkursi teate koostamine koolidele, projekti- ja raudteeohutusalase loomingukonkursi info edastamine maakonna koolidele, mis asuvad raudtee lähedal. Võitjatele auhinnad! 30.04-13.05.2012 koolituslik ja meelelahutuslik rongisõit Tartusse, Viljandist Türile.

Partnerid: OLE, KOV-d (koolid), AS Edelaraudtee  

Kontakt: Ly Brikkel, 7308765, ly.brikkel@politsei.ee

 

PROJEKT VIGURIVÄNT


Eesmärk:
Ennetada alaealiste jalgratturite süül toimuvaid liiklusõnnetusi Lõuna-Eestis, levitades ja rõhutades jalgrattakoolituse tähtsust ja turvavarustuse kasutamise olulisust maakondlikeks võistlusteks ettevalmistamisel ning selle käigus.

Sihtgrupid: 10-14-aastased õpilased Tartu-, Põlva-, Jõgeva-, Võru-, Valga- ja Viljandimaal.

Toimuvad maakondlikud võistlused maikuu II-III nädalal ja Vigurivända linna ja maakonna koolide võistlused. Regionaalne võistlus toimub septembris 2012 Maanteemuseumis Varbusel.

Partnerid: Koolid  (KOV-d), Maanteeamet, Maavalitsused