E-residendi digi-ID

E-residentsus Venemaa ja Valgevene kodanikele

Esmakordsed Venemaa ja Valgevene kodanikest taotlejad ei saa enam liituda e-residentsuse programmiga.

Peadirektori 11.03.2022 korraldusega nr 1.1-4.1/12 piiratakse Venemaa ja Valgevene kodanike võimalusi esmakordselt taotleda Eesti e-residendi digitaalset isikutunnistust. See tähendab, et esmakordseid e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluseid ei rahuldata. Väljastuskohtades väljastamist ootavate Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodanike esmakordsed e-residendi digitaalsed isikutunnistused tunnistatakse kehtetuks.

Venemaa ja Valgevene kodanikest e-residendid, kelle digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg on lõppemas, saavad esitada korduvtaotluse uue digitaalsele isikutunnistuse menetlemiseks. Iga taotleja puhul hinnatakse kaasuspõhiselt võimalikke uusi riske ning tema senist panust Eesti majandusse ja kultuuri. Seaduse kohaselt on e-residendi digi-ID väljaandmise taotluse menetlemiseks aega 30 päeva, mida on asjaolude uurimiseks võimalik pikendada.

Piirangud on tingitud Venemaa ja Valgevene agressioonist Ukrainas ning Eesti Vabariik rakendab neid kooskõlas Venemaa ja Valgevene vastu suunatud rahvusvaheliste sanktsioonidega. Piirangute eesmärk on vältida ohtu, et Eesti e-residentsuse programmi kaudu loodavaid ettevõtteid kasutatakse Ukraina vastu suunatud sõjalise rünnaku rahastamiseks ja sanktsioonidest möödahiilimiseks.

Miks peatati e-residentsuse andmine neile Venemaa ja Valgevene kodanikele, kes seda esmakordselt taotlevad?

Osana Euroopa Liidu finantssanktsioonidest, mis on kehtestatud seoses Venemaa ja Valgevene sõjalise sissetungiga Ukrainasse, peatas Politsei- ja Piirivalveamet esmakordsete e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluste vastuvõtu, rahuldamise ning väljastamise Venemaa ja Valgevene kodanikele.

Isikut tõendavate dokumentide seaduses § 205 lõikes 2 on sätestatud, et e-residendile digitaalse isikutunnistuse väljaandmise eesmärk on soodustada Eesti majanduse, teaduse, hariduse või kultuuri arengut, luues võimaluse kasutada e-teenuseid Eesti digitaalse dokumendiga. Tulenevalt isikut tõendavate dokumentide seaduses § 206 lõike 3 punktist 2 võib e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmisest keelduda kui selle väljaandmine ei ole kooskõlas eeltoodud e-residentsuse eesmärgiga. Praeguses julgeolekuolukorras on e-residentsuse võimaldamine esmakordsetele Venemaa ja Valgevene kodanikest e-residentsuse taotlejatele vastuolus e-residentsuse eesmärgiga ning võib mõjuda Eesti majanduse ja kultuuri arengule kahjustavalt.

Mitmel Venemaa ja Valgevene kodanikul on täna e-residentsus?

E-residendi digitaalse isikutunnistuste kehtivuseks on 5 aastat. Perioodil 01.12.2014-07.03.2022 on e-residendi digitaalne isikutunnistus välja antud 6022 Venemaa ja 1611 Valgevene kodanikule, neist 07.03.2022 seisuga on kehtiv kehtiv e-residendi digitaalne isikutunnistus 4421 Venemaa ja 902 Valgevene kodanikul.

Kas juba kehtivat e-residentsust omavate Venemaa ja Valgevene kodanike digitaalne isikutunnistus tunnistatakse kehtetuks?

Kehtiva e-residendi digitaalse isikutunnistuse omanikele Valgevene ja Venemaa kodanike seas jääb see alles, kuid nende suhtes teostatakse kõrgendatud järelkontrolli. Kui tekkib kahtlusi e-residentsuse kasutamise eesmärgipärasuses, siis Politsei- ja Piirivalveametil on õigus e-residendi digitaalne isikutunnistus peatada või kehtetuks tunnistada.

Mis saab, kui Venemaa või Valgevene kodaniku e-residendi digitaalne isikutunnistus kaotab kehtivuse?

Venemaa ja Valgevene kodanikest e-residendid, kelle digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg on lõppemas saavad esitada korduvtaotluse uue e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise läbivaatamiseks. Korduvtaotluse esitamisel peame veenduma isiku kavatsustes ja tegevuste eesmärgile vastavuses.

Mis saab neist, kel on e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotlus esitatud ja kes ootavad praegu otsust?

Venemaa ja Valgevene kodanike esmakordseid e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluseid ei rahuldata, mis tähendab, et nende suhtes tehakse väljaandmisest keeldumise otsused. Igat taotlejat teavitatakse otsusest seadusega kehtestatud nõuetekohaselt.

Mis saab neist esmakordsetest taotlejatest, kelle e-residendi digitaalne isikutunnistus on valmis, aga sellele pole veel väljastuskohta järele tuldud?

Väljastuskohtades väljastamist ootavate Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodanike esmakordsed e-residendi digitaalsed isikutunnistused tunnistatakse kehtetuks. PPA teavitab igat taotlejat kehtetuks tunnistamise otsusest seadusega kehtestatud nõuetekohaselt.

Kas Venemaa ja Valgevene kodanikel, kes on oma e-residendi digitaalse isikutunnistuse tellinud kättesaamiseks välisesindusse, on võimalik väljastuskohta muuta?

Väljastuskohta saavad muuta ainult korduvtaotlejad ehk need e-residendid, kellel on juba varasemalt kehtiv e-residendi digitaalne isikutunnistus olnud. Väljastuskoha muutmise puhul tuleb tasuda riigilõiv. Lähemalt loe siit: https://www.politsei.ee/et/juhend/e-residendi-digi-id/kattesaamine

Millised piirangud e-residentsuse andmise peatamisega kaasnevad?

Venemaa ja Valgene kodanikel, kes ei ole varasemalt Eesti e-residendi digitaalset isikutunnistust omanud, kaob võimalus seda saada. See tähendab, et neil ei teki ka võimalust kasutada e-residendi digitaalse isikutunnistuse abil Eesti avaliku ja erasektori e-teenuseid ja luua kaugteel Eesti ettevõtteid, mis annavad võimaluse tegutseda ka Euroopa Liidu turul.

Kuidas riik tagab, et juba e-residentsust omavad välismaalased seda kurjasti ära ei kasuta?

Igale e-residendi digitaalse isikutunnistuse taotlejale tehakse põhjalik taustakontroll, kaasates vajadusel ka teisi riigiasutusi (nt Maksu- ja Tolliamet, Rahapesu Andmebüroo, Kaitsepolitseiamet) ning hinnatakse üksikasjalikult taotluse eesmärgipärasust saamaks kindlust, kas iga e-residenti on ikka see, kellena ta end väidab olevat ja et tema tegevus on seaduslik kooskõlas Eesti riigi huvidega. Kui tuvastatakse, et e-residendi staatust on kuritarvitatud, tunnistatakse see kehtetuks.