Elamisloakaardi taotlemine täiskasvanule

Taotlemine postiga

Elamisloakaardi taotlemine tavakorras

Posti teel saab elamisloakaarti taotleda juhul, kui eelmise elamisloakaardi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat.

Tavakorras elamisloakaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Erandkorras on elamisloakaardi taotlemisel võimalik väljastuskohana valida Eesti Vabariigi välisesindus, kui sa oled välismaalane, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja sul on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus ning sinu välismaa elukoht on registreeritud Eesti rahvastikuregistris.

Määratlemata kodakondsusega inimestel ei ole võimalik elamisloakaardi väljastuskohana Eesti Vabariigi välisesindust valida.

Erandkorras välismaale tellitud elamisloakaardi kättesaamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti Vabariigi välisesindusse võtab rohkem aega.

Dokumendi välisesindusse jõudmise ja kättesaamise küsimustes võta ühendust välisesindusega, kuhu dokumendi tellisid.

Vaata enda elamisloakaardi taotluse hetkeseisu.Elamisloakaardi taotlemine kiirkorras

Postiga ei saa elamisloakaarti kiirkorras taotleda

Dokumendifoto

Elamisloakaardi taotlemiseks on vaja ühte digitaalset värvifotot.

Dokumendifoto ei tohi olla vanem kui kuus kuud.

Dokumendifoto peab olema otsevaates ja pildistatud heledal taustal.

Digitaalse dokumendifoto minimaalsed mõõdud on 650X800 pikslit ja õige pildiformaat on JPEG.

Faili suurus peab olema minimaalselt 500 kB.

Digitaalne dokumendifoto saada aadressil ppa@politsei.ee.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Taotlusankeet

Täida taotlusankeet käsitsi või arvutis.

Taotlusele kirjuta allkirjanäidis.

Kinnita andmete õigsust taotluse lõpus allkirjaga.

Märgi ankeedile teenindus või erandkorras Eesti Vabariigi välisesindus, kus soovid dokumendi kätte saada.

Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi.

Elamisloakaardi taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Riigilõiv

Tasu riigilõiv ning lisa selle tasumist tõendav dokument ümbrikusse.

Elamisloakaart

Elamisloakaardi riigilõiv on 35 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on elamisloakaardi riigilõiv 7 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja elamisloakaardi riigilõiv on 7 €. Soodustuse saamiseks tuleb koos taotlusega esitada puuet tõendava dokumendi koopia, mis on esitaja poolt allkirjaga kinnitatud.

Elamisloakaart ja välismaalase pass

Elamisloakaardi ja passi riigilõiv on 65 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on elamisloakaardi ja passi riigilõiv 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning elamisloakaardi ja passi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav dokument.

Taotluse saatmine postiga

Elamisloakaardi taotlemisel postiga lisa ümbrikusse:

 • täidetud taotlusankeet
 • üks dokumendifoto, kuid soovitame selle saata digitaalselt aadressil ppa@politsei.ee
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Kui oled välismaal abiellunud, lahutanud või nime muutnud, siis lisa ümbrikusse koopia seda tõendavast dokumendist.

Riigilõivu soodustuse saamiseks lisa ümbrikusse koopia seda tõendavast dokumendist.

Ümbrikule kirjuta:

TAOTLUS

Politsei- ja Piirivalveamet

Pärnu mnt 139

15060 Tallinn

Abielu, lahutus või nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on elamisloakaardi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Kui sinu isikuandmed muutusid Soomes pärast 2010. aasta 1. juulit, siis seda saad tõendada Soome rahvastikuregistri inglisekeelse väljavõttega.

Kui sinu isikuandmed muutusid Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis kontrolli, kas see info on jõudnud Soome rahvastikuregistrisse ning õige info olemasolul saad seda tõendada inglisekeelse väljavõttega.

Kui sinu isikuandmete muutust tõendav dokument on väljastatud Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis tuleb see tõlkida vandetõlgi poolt või tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud ning dokument peab olema apostilliga kinnitatud või legaliseeritud.

Välisriigis välja antud dokumendi esitamisel kontrolli, kas seda on vaja tõlkida ning apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei ole vaja apostilliga kinnitada või legaliseerida:

 • Austria
 • Belgia
 • Bosnia
 • Bulgaaria
 • Cabo Verde
 • Hispaania
 • Holland
 • Horvaatia
 • Leedu
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Läti
 • Luksemburg
 • Makedoonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rumeenia
 • Saksamaa
 • Serbia
 • Sloveenia
 • Šveits
 • Taani
 • Türgi
 • Ukraina
 • Venemaa

Teistes riikides väljastatud dokumendid tuleb apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiab välisministeeriumi kodulehelt.

Elamisloakaardi taotlemine eestkostjana

Kui oled määratud mõne inimese eestkostjaks, siis tema eest elamisloakaarti taotledes tuleb taotlusankeet allkirjastada sinul.

Elamisloakaardi taotlemine liikumisvõimetule

Kui inimene ei ole terviseseisundi tõttu püsivalt võimeline taotluse esitamiseks teenindusse pöörduma, saab elamisloakaarti taotleda posti teel.

Kui inimene ei ole terviseseisundi tõttu püsivalt võimeline taotluse esitamiseks teenindusse pöörduma, tuleb lisaks taotlusele esitada:

 • taotleja avaldus, et tema sõrmejäljed hõivataks tema viibimiskohas
 • taotleja terviseseisundit tõendav dokument, mis kinnitab püsivat liikumisvõimetust (näiteks arstitõend)
 • taotleja kirjalik nõusolek, et tema elamisloakaart väljastatakse valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindajale.

Vajadusel saab elamisloakaardi taotluse liikumisvõimetu eest esitada valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja.

Kui taotluse esitab valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja, tuleb lisaks taotlusele esitada:

 • taotleja avaldus, et tema sõrmejäljed hõivataks tema viibimiskohas
 • taotleja terviseseisundit tõendav dokument, mis kinnitab tema püsivat liikumisvõimetust (näiteks arstitõend)
 • taotleja kirjalik nõusolek, et valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja võib tema elamisloakaardi taotluse sisse anda ja dokumendi kätte saada
 • valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikiri
 • volitatud esindaja isikut tõendav dokument
 • valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnitus, et taotleja terviseseisund ei võimalda püsivalt pöörduda teenindusse
 • taotleja isikusamasuse kontrollimise akt (koostab volitatud esindaja).