Elamisloakaardi taotlemine täiskasvanule

Taotlemine e-postiga

Elamisloakaardi taotlemine tavakorras

E-posti teel saad elamisloakaarti taotleda juhul, kui eelmise elamisloakaardi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat ning sul on võimalik taotlus digiallkirjastada.

Tavakorras elamisloakaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Erandkorras on elamisloakaardi taotlemisel võimalik väljastuskohana valida Eesti Vabariigi välisesindus, kui sa oled välismaalane, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja sul on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus ning sinu välismaa elukoht on registreeritud Eesti rahvastikuregistris.

Määratlemata kodakondsusega inimestel ei ole võimalik elamisloakaardi väljastuskohana Eesti Vabariigi välisesindust valida.

Erandkorras välismaale tellitud elamisloakaardi kättesaamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti Vabariigi välisesindusse võtab rohkem aega.

Dokumendi välisesindusse jõudmise ja kättesaamise küsimustes võta ühendust välisesindusega, kuhu dokumendi tellisid.

Vaata enda elamisloakaardi taotluse hetkeseisu.

Elamisloakaardi taotlemine kiirkorras

E-postiga kiirkorras elamisloakaarti taotleda ei saa.

Dokumendifoto

Elamisloakaardi taotlemiseks on vaja digitaalset värvifotot.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Allkirjanäidis

Elamisloakaardi taotlemisel e-postiga tuleb esitada allkirjanäidis.

Kirjuta tugeva tumeda ja ühtlase joonega enda allkiri tühjale valgele paberile.

Skanni või pildista allkirjanäidis.

Allkirjanäidise minimaalsed mõõdud on 200X600 pikslit ja õige pildiformaat on JPEG.

Taotlusankeet

Täida taotlusankeet arvutis.

Märgi ankeedile teenindus või erandkorras Eesti välisesindus, kus soovid dokumendi kätte saada.

Elamisloakaardi taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Digiallkirjastamise juhend.

Riigilõiv

Tasu riigilõiv ning salvesta selle tasumist tõendav dokument arvutisse.

Elamisloakaart

Elamisloakaardi riigilõiv on 35 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on elamisloakaardi riigilõiv 10 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja elamisloakaardi riigilõiv on 10 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav dokument.

Elamisloakaardi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 64 €.
 

Elamisloakaart ja välismaalase pass

Elamisloakaardi ja passi riigilõiv on 65 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on elamisloakaardi ja passi riigilõiv 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning elamisloakaardi ja passi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav dokument.

Taotluse saatmine e-postiga

Elamisloakaardi taotlemisel e-postiga kogu kõik vajalikud dokumendid kokku ning digiallkirjasta need ühes konteineris.

Digiallkirjastatud konteineris peavad olema:

 • täidetud taotlusankeet
 • dokumendifoto
 • allkirjanäidis
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Kui oled välismaal abiellunud, lahutanud või nime muutnud, siis lisa digitaalselt allkirjastatud konteinerisse koopia seda tõendavast dokumendist.

Riigilõivu soodustuse saamiseks lisa digitaalselt allkirjastatud konteinerisse koopia seda tõendavast dokumendist.

Digitaalselt allkirjastatud konteiner saada aadressil ppa@politsei.ee. E-kirja pealkirjaks märgi „Elamisloakaardi taotlus“.

Abielu, lahutus või nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on elamisloakaardi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Kui sinu isikuandmed muutusid Soomes pärast 2010. aasta 1. juulit, siis seda saad tõendada Soome rahvastikuregistri inglisekeelse väljavõttega.

Kui sinu isikuandmed muutusid Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis kontrolli, kas see info on jõudnud Soome rahvastikuregistrisse ning õige info olemasolul saad seda tõendada inglisekeelse väljavõttega.

Kui sinu isikuandmete muutust tõendav dokument on väljastatud Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis tuleb see tõlkida vandetõlgi poolt või tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud ning dokument peab olema apostilliga kinnitatud või legaliseeritud.

Välisriigis välja antud dokumendi esitamisel kontrolli, kas seda on vaja tõlkida ning apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei ole vaja apostilliga kinnitada või legaliseerida:

 • Austria
 • Belgia
 • Bosnia
 • Bulgaaria
 • Cabo Verde
 • Hispaania
 • Holland
 • Horvaatia
 • Leedu
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Läti
 • Luksemburg
 • Makedoonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rumeenia
 • Saksamaa
 • Serbia
 • Sloveenia
 • Suurbritannia
 • Šveits
 • Taani
 • Türgi
 • Ukraina
 • Venemaa

Teistes riikides väljastatud dokumendid tuleb apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiab välisministeeriumi kodulehelt.

Elamisloakaardi taotlemine eestkostjana

Kui oled määratud mõne inimese eestkostjaks, siis tema eest elamisloakaarti taotledes tuleb taotlusankeet allkirjastada sinul.

Elamisloakaardi taotlemine liikumisvõimetule

Kui inimene ei ole terviseseisundi tõttu püsivalt võimeline taotluse esitamiseks teenindusse pöörduma, saab elamisloakaarti taotleda posti teel.

Kui inimene ei ole terviseseisundi tõttu püsivalt võimeline taotluse esitamiseks teenindusse pöörduma, tuleb lisaks taotlusele esitada:

 • taotleja avaldus, et tema sõrmejäljed hõivataks tema viibimiskohas
 • taotleja terviseseisundit tõendav dokument, mis kinnitab püsivat liikumisvõimetust (näiteks arstitõend)
 • taotleja kirjalik nõusolek, et tema elamisloakaart väljastatakse valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindajale.

Vajadusel saab elamisloakaardi taotluse liikumisvõimetu eest esitada valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja.

Kui taotluse esitab valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja, tuleb lisaks taotlusele esitada:

 • taotleja avaldus, et tema sõrmejäljed hõivataks tema viibimiskohas
 • taotleja terviseseisundit tõendav dokument, mis kinnitab tema püsivat liikumisvõimetust (näiteks arstitõend)
 • taotleja kirjalik nõusolek, et valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja võib tema elamisloakaardi taotluse sisse anda ja dokumendi kätte saada
 • valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikiri
 • volitatud esindaja isikut tõendav dokument
 • valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnitus, et taotleja terviseseisund ei võimalda püsivalt pöörduda teenindusse
 • taotleja isikusamasuse kontrollimise akt (koostab volitatud esindaja).