Elamisluba õppimiseks õppeasutusele

Tingimused

Kellele?

Õppeasutustele, kes soovivad vastu võtta õppurit, kes:

 • ei ole Euroopa Liidu riikide, Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi kodanik
 • õpib Eestis üle 1 aasta
 • vajab Eestis õppimiseks elamisluba.

Millistes koolides võib välismaalane õppida?

Välismaalane võib Eestisse õppima asuda:

 • põhikooli
 • gümnaasiumisse
 • kutseõppeasutusse
 • rakenduskõrgkooli
 • ülikooli
 • välislepingu alusel asutatud õppeasutusse.

Mis on põhinõue välistudengi vastuvõtmisel?

Ülikooli või rakenduskõrgkooli esindajana taga palun välistudengi vastuvõtmisel, et

 • välistudengi keeleoskus vastab õppekeele taseme nõuetele (välja arvatud juhul, kui välistudeng hakkab süvendatult eesti keelt õppima)
 • välistudengil on vajalik kvalifikatsioon vastaval tasemel õppima asumiseks
 • välistudeng asub õppima täiskoormusel.

Milliste koolide ettevalmistuskursustel osalemiseks võib välismaalane taotleda elamisluba õppimiseks?

Elamisluba õppimiseks võib taotleda, et osaleda kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli või ülikooli ettevalmistuskursustel.

Milliste koolide praktikal osalemiseks võib välismaalane taotleda elamisluba õppimiseks?

Elamisluba õppimiseks võib taotleda selleks, et osaleda praktikal põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis.

Millised on tingimused kutseõppuri või üliõpilase praktika korraldamiseks?

Kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ja ülikoolis toimuval praktikal osalemiseks elamisloa taotlemiseks:

 • peab praktika seonduma välismaalase omandatava haridusega
 • ei tohi olla tasustatud
 • peab olema seotud välismaalase ja õppeasutuse praktikalepinguga.

Millised tingimused kehtivad välismaalasele, et vabatahtlikus teenistuses osalemiseks taotleda elamisluba õppimiseks?

Vabatahtlik teenistus toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustatud noorteprojekti või programmi raames.

Vabatahtlikkusse teenistusse asunud välismaalase:

 • vabatahtlikku teenistust ei tasustata
 • elamiskulud katab noorteühing, kelle juures välismaalane tegutseb
 • ravikulude katteks on noorteühing sõlminud kindlustuslepingu
 • seob noorteühinguga leping, milles on kirjas välismaalase tööülesanded, tööaeg, taskuraha, reisi- ja elamiskulud vabatahtlikuna ning juhendamise tingimused.