Teave eriolukorra kohta

Piirikontrolli taastamine

Lisainfo eriolukorra kohta telefoninumbril 1247

Vabariigi valitsuse otsusega taastatakse ajutiselt piirikontroll alates 17. märtsist.

Avatavad piiripunktid

Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada inimesel, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eestis.

Haigusnähtudeta välismaalane saab piiri ületada juhul, kui:

  • ta on vahetult seotud kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega seotud isik
  • ta on Eestis asuvate välisriikide diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötaja või tema perekonnaliige või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuv välismaalane
  • ta osutab tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid
  • ta on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik
  • ta teenindab reisigruppe ja on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega
  • ta Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega
  • kui ta Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise, remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks
  • tema piiriületuse eesmärk on liikuda tööle või töölt elukohta Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahel

Tõendamiskohustus, kui isik mahub eranditena kirjeldatud kategooria alla, lasub inimesel endal. Samuti võib taotluse esitada ja asjaolusid tõendada ka ettevõte või tööandja.

Seadme hooldamise, remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga seotud isikute ning Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise töörändega seotud isikute piiriületuse eelduseks on PPA eelnev teavitamine. Teavitus esitatakse aadressil ppa@politsei.ee ning sellele vastatakse esimesel võimalusel.

Isikute osas, kes korralduses nimetatud erandite alla ei mahu, on jätkuvalt võimalik lubada piiriületus eritaotluse alusel.

Mida piirikontroll tähendab, mida varasemaga võrreldes teisiti tehakse?

Sisepiiridel piirikontrolli ajutine taaskehtestamine tähendab, et riiki sisenevad inimesed, kel on see lubatud, saavad Eestisse tulla üksnes kindlaks määratud ajutiste piiripunktide kaudu, kus kontrollitakse kõigi reisidokumente ning jätkatakse terviseinfo kogumist, et takistada viiruspuhangu levikut siseriiklikult.

Piiripunktis: tuvastatakse isik, kontrollitakse reisidokumente, inimest küsitletakse sh võimalike haigussümptomite kohta ja annab kinnituse, et on teadlik viiruse tõkestamiseks kehtestatud tingimustest, sh kohustusest püsida 14 päeva kodus.

Kas piirikontroll on kehtestatud kogu Eesti-Läti piiril?

Jah. Eesti-Läti piiril on avatud ajutised piiripunktid Iklas, Valgas, Lillis, Muratis, mille kaudu saavad piiri ületada need, kellele see lubatud. Teised piiripunktid on piiriületuseks suletud teesuluga ning kaetud mehitatud valvega. Riiki tohib Läti piiril siseneda üksnes selleks ette nähtud ajutiste piiripunktide kaudu. Kuigi riigist väljuval suunal piirikontrolli ei teostada, tohib ka riigist väljuda ainult Ikla, Valga, Lilli ja Murati punktide kaudu.

Ajutiselt avatavad piiriületuskohad Eesti-läti piiril

Piirikontrolli taaskehtestamise järel saab Eesti-Läti ligi 350-kilomeetrisel maismaapiirilõigul piiri ületada selleks ette nähtud ajutistes piiripunktides: Iklas, Lillis, Muratis ja Valgas (Valgas on 2 ajutist piiripunkti + raudteepiiripunkt). Piiripunktide vahelise ala kaudu on Eestisse sisenemine keelatud.

Samuti on piirikontroll kehtestatud sadamates, lennujaamades ja Valga raudteejaamas.