Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Piirikontrolli taastamine

Häirekeskuse infoteleon 1247

 

Vabariigi valitsuse otsusega taastatakse ajutiselt piirikontroll alates 17. märtsist.

 

Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada inimesel, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eestis.

Haigusnähtudeta välismaalane saab piiri ületada juhul, kui:

  • ta on vahetult seotud kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega seotud isik
  • ta on Eestis asuvate välisriikide diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötaja või tema perekonnaliige või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuv välismaalane
  • ta osutab tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid
  • ta on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik
  • ta teenindab reisigruppe ja on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega
  • ta Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega
  • kui ta Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise, remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks
  • Eestisse saavad siseneda ning ei pea 14 päeva kodus püsima haigustunnusteta Läti ja Leedu kodanikud, elamisloa või -õiguse omanikud. Eestisse saavad tulla ka Soome kodanikud, elamisloa või -õiguse omanikud, kes tulevad siia tööle, õppima või tungivatel perekondlikel põhjustel, nagu lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad, haigusjuhtumid.

 

Piiri ületamise tõendamiskohustus, kui isik mahub eranditena kirjeldatud kategooria alla, lasub inimesel endal. Samuti võib taotluse esitada ja asjaolusid tõendada ka ettevõte või tööandja.

Seadme hooldamise, remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga seotud isikute ning Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise töörändega seotud isikute piiriületuse eelduseks on PPA eelnev teavitamine. Teavitus esitatakse aadressil ppa@politsei.ee ning sellele vastatakse esimesel võimalusel.

Isikute osas, kes korralduses nimetatud erandite alla ei mahu, on jätkuvalt võimalik lubada piiriületus eritaotluse alusel, mis tuleb edastada aadressil ppa@politsei.ee.

 

 

Riigist väljuval suunal PPA kontrolli ei teosta ja riigist väljumist ei takista. Küll aga peaks inimene Eestist lahkudes olema veendunud, et nii sihtriik kui ka transiitriik lubavad tal riiki siseneda ning Eestisse tagasipöördumisel peab arvestama seatavate piirangutega.

 

Mida piirikontroll tähendab, mida varasemaga võrreldes teisiti tehakse?

Sisepiiridel piirikontrolli ajutine taaskehtestamine tähendab, et riiki sisenevad inimesed, kel on see lubatud, saavad Eestisse tulla üksnes kindlaks määratud ajutiste piiripunktide kaudu, kus kontrollitakse kõigi reisidokumente ning jätkatakse terviseinfo kogumist, et takistada viiruspuhangu levikut siseriiklikult.

Piiripunktis: tuvastatakse isik, kontrollitakse reisidokumente, inimest küsitletakse sh võimalike haigussümptomite kohta ja annab kinnituse, et on teadlik viiruse tõkestamiseks kehtestatud tingimustest, sh kohustusest püsida 14 päeva kodus.

Valitsuse 16. mai korralduse leiad SIIT.