Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Teave riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta Eestisse saabujatele

Häirekeskuse infoteleon 1247

 

Eestisse võivad reisida:

 • Inimesed, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eestis, sõltumata, kas neil on haigustunnused või mitte.

Eneseisolatsiooni kohustus on kõikidel haigustunnustega inimestel. Haigustunnusteta inimeste eneseisolatsiooni kohustus sõltub sellest, millisest riigist nad enda teekonda alustasid või millist riiki läbisid.

Teave riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta Eestisse saabujatele on välisministeeriumi kodulehel.

Kui inimene saabub riigist või läbib riiki, mis ei ole välisministeeriumi lehel välja toodud või on „punane“, tuleb tal jääda isolatsiooni.

 • Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna, Šveitsi Konföderatsiooni, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi või Andorra Vürstiriigi, Monaco Vürstiriigi, San Marino Vabariigi ja Vatikani Linnriigi (Püha Tool) kodanikul, elanikul ning pikaajalist viisat omaval isikul, kellel ei esine haigusnähte, ja tema perekonnaliikmel, kellel ei esine haigusnähte.

Haigustunnusteta inimeste eneseisolatsiooni kohustus sõltub sellest, millisest riigist nad enda teekonda alustasid või millist riiki läbisid.

Teave riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta Eestisse saabujatele on välisministeeriumi kodulehel.

Kui inimene saabub riigist või läbib riiki, mis ei ole välisministeeriumi lehel välja toodud või on „punane“, tuleb tal jääda isolatsiooni.

 • Kõik inimesed, kes saabuvad Eesti Vabariiki Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist ja neil ei esine haigusnähte.

Teave riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta Eestisse saabujatele on välisministeeriumi kodulehel.

Kui inimene saabub riigist või läbib riiki, mis ei ole välisministeeriumi lehel välja toodud või on „punane“, tuleb tal jääda isolatsiooni.

 • Inimesed, kellel on Läti Vabariigi või Leedu Vabariigi kodakondsus, elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Läti Vabariigis või Leedu Vabariigis ja ei esine haigusnähte.

Haigustunnusteta inimeste eneseisolatsiooni kohustus sõltub sellest, millisest riigist nad enda teekonda alustasid või millist riiki läbisid.

Teave riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta Eestisse saabujatele on välisministeeriumi kodulehel.

Kui inimene saabub riigist või läbib riiki, mis ei ole välisministeeriumi lehel välja toodud või on „punane“, tuleb tal jääda isolatsiooni.

 • Inimesed, kellel on Soome Vabariigi kodakondsus, elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Soome Vabariigis ja kellel ei esine haigusnähte, kui
 • Eestisse saabumise eesmärk on töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine
 • õpib Eestis registreeritud õppeasutuses
 • saabub Eestisse vältimatul perekondlikul põhjusel, eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid

Haigustunnusteta inimeste eneseisolatsiooni kohustus sõltub sellest, millisest riigist nad enda teekonda alustasid või millist riiki läbisid.

Teave riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta Eestisse saabujatele on välisministeeriumi kodulehel.

Kui inimene saabub riigist või läbib riiki, mis ei ole välisministeeriumi lehel välja toodud või on „punane“, tuleb tal jääda isolatsiooni.

 • Kolmandast riigist saabuvad välismaalased, kes tulevad Eestisse õppima või töötama ja kellel ei esine haigusnähte.

Haigustunnusteta inimeste eneseisolatsiooni kohustus sõltub sellest, millisest riigist nad enda teekonda alustasid või millist riiki läbisid.

Teave riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta Eestisse saabujatele on välisministeeriumi kodulehel.

Kui inimene saabub riigist või läbib riiki, mis ei ole välisministeeriumi lehel välja toodud või on „punane“, tuleb tal jääda isolatsiooni, mis tähendab, et tööandja või õppeasutus tagab:

 • töötaja või õppija transpordi ja võimaluse viibida eneseisolatsioonis (14 päeva) Eestisse saabumisest
 • töötaja või õppija COVID-19 testimise viivitamatult Eestisse saabumisel ning kordustestimise mitte varem kui Eestis viibimise 14.päeval
 • töötaja ei tohi asuda tööle ega õppija õppima esimese 14. päeva jooksul alates Eestisse saabumist
 • töötaja võib asuda tööle ja õppija õppima 15. päeval eeldusel, et tema teine koroonaviiruse COVID-19 test on negatiivne
Erandina on lubatud Eestisse siseneda järgmistel haigusnähtudeta välismaalastel:
 • kes on Eestis asuvate välisriikide diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötaja või tema perekonnaliige või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuv välismaalane
 • kes on seotud vahetult kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega
 • kes osutab tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid
 • kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev inimene
 • kes teenindab reisigruppe ja on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega
 • kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega
 • kelle Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise või remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks
 • Eesti territooriumi viivitamata läbimise eesmärgil oma elukohariiki jõudmiseks
 • kelle otsejoones alaneja või üleneja sugulane või abikaasa on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav inimene
 • kelle Politsei- ja Piirivalveamet on riiki lubanud eritaotluse alusel. Taotlus tuleb edastada aadressil ppa@politsei.ee. Erandlikel asjaoludel piiriületamise lubamise taotlus.

 

Korduma kippuvad küsimused

Info riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta on leitav Välisministeeriumi veebilehel mida uuendatakse igal reedel ja see hakkab kehtima järgmisest esmaspäevast.

Eri ametkondadest kogutud ülevaatlik teave piiriületuse kohta asub lehel kriis.ee.

Soovitame jälgida reisiinfot ka välisministeeriumi Reisi Targalt lehel, kuhu on lisatud reisijale oluline teave liikumispiirangute, isolatsiooninõuete jm kohta riikides, kus Eestil on saatkond.

 

Mis on liikumisvabaduse piirangu täitmise kinnitus?

Liikumisvabaduse piirangu täimise kinnitus ehk eneseisolatsiooni kohustus on dokument, mille välismaalt Eestisse tulija allkirjastab piiril. Ta kinnitab, et on:

 • teadlik liikumisvabaduse piirangust
 • kohustub viibima 14 kalendripäeva kodus või majutuskohas
 • inimene esitab isiku- ja kontaktandmed ning kodu või majutuskoha aadressi

 

 

Vabariigi Valitsuse korraldusega kehtestatud liikumisvabaduse piirang (eneseisolatsioon) kehtib sõltumata sellest, kas Eestisse saabudes anti allkiri kinnituslehele või mitte.

Kelle poole peaksin pöörduma, kui mul on tekkinud liikumisvabaduse piirangu kohta küsimusi, näiteks soovin seda lühendada või tühistada?

Kuna PPA-l puudub pädevus vabastada Eestisse saabunud inimest liikumispiirangust või lühendada liikumispiirangu pikkust, siis kõik liikumispiirangu kehtestamise, täitmise või vabastamisega seotud täiendavad küsimused tuleb esitada Terviseametile (e-posti aadress: kesk@terviseamet.ee; koduleht: https://www.terviseamet.ee/et).

 

Kelle poole peaksin pöörduma, kui soovin muuta liikumisvabaduse piirangu kinnituslehele märgitud kontaktandmeid?

Juhul, kui inimene soovib, et PPA vaataks üle liikumisvabaduse piirangu kehtestamise või soovib muuta kinnituslehele märgitud kontaktandmeid, tuleb ühendust võtta PPA-ga. Selleks tuleb saata aadressile ppa@politsei.ee:

 • enda kontaktandmed (ees- ja perekonna nimi, isikukood, telefoni number, aadress)
 • piiriületuse aeg ja koht
 • selgitus (nt erandi alla kuulumise põhjendus)


 

Kas negatiivne koroonatest vabastab liikumisvabaduse piirangust?

Ei vabasta.

 

Kas PPA takistab Eesti riigist väljumist?

Ei. Politsei ei takista riigist väljumist, küll aga peaks inimene Eestist lahkudes olema tutvunud nii sihtriigi kui ka transiitriigi sisenemise ja võimalike karantiini tingimustega. Sama tuleb arvestada ka Eestisse tagasipöördumisel.

 

Vabariigi Valitsuse korralduse, mis käsitleb riigipiiri ületamise ajutist piiramist, leiad SIIT.