Teave eriolukorra kohta

Liikumisvabaduse piirang

Lisainfo eriolukorra kohta telefoninumbril 1247

Vabariigi Valitsus otsustas koroonaviiruse leviku peatamiseks piirata inimeste liikumisvabadust alates 25. märtsist.

Avalikus kohas keelatakse viibida ja liikuda rohkem kui kahel inimesel üheskoos. See piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele ning inimestele, kes täidavad avalikke ülesandeid.

Avalikes kohtades nagu välistel mängu- ja spordiväljakutel, randadel, promenaadidel, tervise- ja matkaradadel ja siseruumides tuleb hoida teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahet, välja arvatud kodudes ja juhtudel, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.

Kas politsei kontrollib piirangu täitmist täiendavate jõududega?

Politsei tõstab patrullide arvu avalikus ruumis, et olla paremini abiks eriolukorra lahendamisele.


Kas liikumisvabaduse piirangu rikkumise eest saab politsei määrata karistuse?

Rikkumise korral politsei eeskätt suhtleb inimesega ja selgitab talle, miks on enda ja teiste tervise kaitsmiseks vajalik täita valitsuse korraldust. Politsei eesmärk ei ole karistada, vaid teha kõik selleks, et tõkestada viiruse levikut. Korduva rikkumise puhul või kui inimene näitab oma käitumisega, et ta ei mõista, kui tõsiselt tuleb korraldust võtta, saab politsei teha inimesele ettekirjutuse ja selle mittetäitmisel määrata sunniraha.

Kas öösel tohib ringi liikuda?

Öösel liikumisele kehtivad samasugused piirangud nagu päevasel ajal liikumisele. See tähendab, et liikuda võib üksi või kahekesi ja hoides teiste avalikus ruumis liikujatega vähemalt kaks meetrit distantsi.

Kuidas karistatakse rikkujaid?

Politsei esimene valik on kindlasti inimlik selgitamine ja sõnajõuga inimeste veenmine, miks seatud piirangute täitmine on praegu oluline. Nende inimeste puhul, kes selgituse peale oma käitumist ei muuda, anname juba otsese korralduse liikumispiirangu täitmiseks. Siis ütleme inimesele selgelt, et talle on eriolukorra tõttu antud seaduslik korraldus, mille eiramisel ootab teda sunniraha nõue. Sunniraha suurus võib olla kuni 2000 eurot.

Kas PPA arestimajades on piisavalt kohti, kas kinnipeetuid hoitakse üksteisest kahe meetri kaugusel?

Arestimajades mitut kinnipeetavat ühes ruumis ei hoita. Juhul, kui arestmajade täituvus on suur, siis on kahe kinnipeetava paigutamine ühte kambrisse vältimatu.

Kas PPA teeninduses istuvad teenindajad üksteisest kahe meetri kaugusel?

Piirang ei kehti neile, kes täidavad avalikke ülesandeid.

Kas nõue hoida kaks meetrit vahet laieneb ka PPA töötajatele? Kuidas teostatakse sel juhul toiminguid, mis nõuavad rohkem kui kahe inimese juuresolekut? Näiteks kui on vaja rakendada sundi või viia läbi ülekuulamisi?

Piirang ei kehti neile, kes täidavad avalikke ülesandeid. Politseinikud kasutavad lisaks ka isikukaitsevahendeid.

Kas isikukaitsevahendeid on piisavalt?

Eesliinitöötajad kasutavad maske, kindaid ja desinfitseerimisvahendeid, mida hetkel jagub piisavalt.

Kuidas täita nõuet hoida kaks meetrit distantsi, kui töötan paarimehega ehitusel või teeme torutöid ja distantsi hoidmine pole võimalik?

Distantsi peab hoidma siis, kui seda on võimalik tagada mõistlikult.

Kui ma olen kaaslasega jalutamas kahekesi, kas ma pean hoidma distantsi kaks meetrit?

Ei, sellisel puhul ei pea hoidma kahemeetrist distantsi.

Kui kaks sõpra või kaks töökaaslast või kaks klassikaaslast lähevad jalutama, siis kas nad peavad omavahel kaks meetrit vahet hoidma?

Ei pea, avalikus kohas võib koos viibida kuni kaks inimest ja kaks sõpra võivad liikuda kõrvuti ning juttu rääkida nagu ikka. Küll aga peab teistest avalikus ruumis liikvatest inimestest end kahe meetri kaugusele hoidma.

Tahan minna bussiga oma Lätis elava pereliikme juurde, kuidas sellisel puhul piirangust kinni pidada?

Kehtestatud piirangu järgi peab hoidma avalikus kohas teise inimesega distantsi kaks meetrit. See ei kehti juhtudel, kui selle tagamine pole võimalik, näiteks ühistranspordis või jagades sõiduautot.

Kes mõõdab kahemeetrit distantsi tänaval jalutades, kuidas seda tehakse?

Politsei loodab inimeste seaduskuulekusele ja mõistmisele, et nii oma tervise kui ka viiruse leviku tõkestamise huvides on oluline kehtestatud nõudeid täita.

Kuidas te teete kindlaks, et inimesed on üks perekond, paljudes peredes on inimestel erinevad perekonnanimed?

Kahtluse korral võib politsei kasutada rahvastiku andmebaasi, nägemaks kes kellega sugulane on. Ühtlasi loodab politsei siinkohal, et keegi ei hakka eriolukorras vassime ja valeandmeid andma oma perekondlike suhete kohta.