Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Piirangute kontrollimine

2+2 ja maski kandmise kohustus

Kuidas kontrollib politsei 2+2 ja maski kandmise nõuet?

Politsei abistab Terviseametit kehtestatud piirangute täitmise tagamisel ja korraldab oma tavatöö ümber nii, et pisteliselt kontrollitakse ka avalikke siseruume.

Kui politseinikud märkavad, et inimesed ei kanna teistega kokku puutudes maski, näiteks kaubanduskeskuses või teenindussaalides, selgitatakse inimestele, miks on oluline maski kanda. Juhul kui politseinikel on alust arvata, et maski kandmise nõuet rikutakse teadlikult, anname sellest Terviseametile teada.

Kas politsei määrab maski mitte kandmise eest trahvi?

Tänase koostöö raames politsei ei menetle ega trahvi rikkumisi, vaid saadud info edastatakse Terviseametile, kes alustab vajadusel väärteomenetluse või määrab sunniraha.

Mida teha, kui näen avalikus siseruumis maskita inimest?

Kõige mõistlikum on maskita inimese puhul ikkagi pöörduda näiteks kaupluse töötaja või turvamehe poole. 112 helistades võtab Häirekeskus info vastu ja vajadusel teavitab Terviseametit.

Miks ei tee politsei järelevalvet samas mahus ja põhimõtetel kui kevadel?

Eriolukorras oli piirangute rikkumise korral menetluse läbi viimine politsei ülesanne, kuid alates eriolukorra lõppemisest on nii järelevalve kui ka karistuste määramine Terviseameti vastutus ning osade ülesannete juurde kaasab amet politseid. Praegu on piirangud kehtestatud eelkõige siseruumides, kus reeglite järgimist saab tagada ka ruumi omanik.

Kas politsei on suunanud kontrolliks rohkem patrulle?

PPA suurendas viiruse leviku peatamiseks patrullide väljapanekut. Patrullide väljapaneku tõstmine aitab juhtida rohkemate inimeste tähelepanu kehtestatud piirangutele ning kontrollida maski kandmist avalikus siseruumis. Patrullide arvu on tõstetud vähem kriitiliste teenuste arvelt nagu liiklusjärelevalve, piirkondlik politseitöö, migratsioonijärelevalve jt.

Teave riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta Eestisse saabujatele

Kuidas saab politsei kontrollida isolatsiooninõude täitmist?

Politsei saab nõude täitmist kontrollida näiteks liiklusjärelevalve käigus, piirikontrollis või muude ülesannete täitmisel. Isolatsiooninõude eiramise juhtumite info edastab politsei Terviseametile, kus otsustatakse edasised sammud ja võimalik sunniraha määramine.

Kas politsei saab määrata sunniraha isolatsiooninõude rikkumise eest?

Fikseeritud juhtumite kohta edastab politsei info Terviseametisse. Isolatsiooninõuete rikkumise eest võib määrata sunniraha kuni 9600 eurot või alustada väärteomenetlust.

Kas politsei takistab Eesti riigist väljumist?

Politsei ei takista riigist väljumist, küll aga peaks inimene Eestist lahkudes olema tutvunud nii sihtriigi kui ka transiitriigi sisenemise ja võimalike eneseisolatsiooni tingimustega. Sama tuleb arvestada ka Eestisse tagasipöördumisel. Juhul kui inimesele on määratud liikumisvabaduse piirang, kuid ta peab Eestist lahkuma, ei pea ta selleks taotlema PPA-lt eriluba. Küll aga edastab PPA eneseisolatsiooni kohustuse korral riigist lahkuva inimese andmed Terviseametile.


Piirangud Eesti-Venemaa piiril 

Kuidas toimub isolatsiooninõude kontroll Eesti-Venemaa piiril?

Politsei pöörab piirikontrollis suuremat tähelepanu inimesele määratud kodus püsimise kohustusele. Kui piiriületaja rikub koroonaviiruse isolatsiooninõuet, edastab politsei selle info Terviseametisse sunniraha määramiseks.

Kolmandast riigist Eestisse siseneja peab püsima isolatsioonis kümme päeva, kuid iga nädal ületab kümmekond sellise kohustusega inimest riigipiiri korduvalt.

Kas politsei saab määrata sunniraha isolatsiooninõude rikkumise eest?

Fikseeritud juhtumite kohta edastab politsei info Terviseametisse. Isolatsiooninõuete rikkumise eest võib määrata sunniraha kuni 9600 eurot või alustada väärteomenetlust.