Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Relvalubadega seonduv

Mida teha, kui relvaluba kaotab kehtivuse, kuid uue tervisetõendi saamine on raskendatud?

Politsei- ja Piirivalveamet pikendas automaatselt ajavahemikus 16. märtsist 31. maini aeguvate relvalubade kehtivust. Otsus on seotud tervisetõendite väljastamise ajutise peatamisega.

 • Kui loa kehtivus lõppes ajavahemikus 16.–30. märts, pikendati seda 90 kalendripäeva, arvates kuupäevast, mil loa kehtivusaeg lõppes.
 • Kui loa kehtivus lõppeb või lõppes ajavahemikus 1. aprillist 31. maini, pikendati seda 60 kalendripäeva, arvates kuupäevast, mil loa kehtivusaeg lõppes või lõppeb.

Milliseid lubasid pikendatakse 7. mail jõustunud relvaseaduse muudatuse kohaselt 60 päeva võrra?

Pikendatakse kõiki relvaseaduse alusel väljastatud lubasid ja tegevuslubasid, v.a Euroopa tulirelvapass, mille kehtivus lõppeb eriolukorra ajal.

Arvestades asjaolu, et eriolukord on hetkeseisuga välja kuulutatud 17. maini (k.a), siis tuleb lugeda ajavahemikul 12.03-17.05 lõppevate relvalubade kehtivuse ajaks 16. juuli 2020.

Millal tuleb esitada relvaloa vahetamise taotlus?

Relvaloa vahetamise taotlus tuleb esitada relvaseaduse § 41 lõikes 6 nimetatud tähtaja jooksul.

Relvaseadus §41 lõige 6:

 1. Relvaloa või relvakandmisloa taotlus tuleb Politsei- ja Piirivalveametile esitada:
 2. relvaloa või relvakandmisloa kehtivuse lõppemise korral – vähemalt üks kuu enne kehtivuse lõppemist
 3. relvaloa või relvakandmisloa kõlbmatuks muutumise korral – vahetult pärast loa kõlbmatuks muutumist
 4. relva, relvaloa või relvakandmisloa omaja andmete või relvahoidla asukoha muutumise korral – seitsme tööpäeva jooksul andmete või asukoha muutumisest arvates
 5. relvaloa, relvakandmisloa või relva kaotsimineku või hävimise korral – seitsme tööpäeva jooksul käesoleva seaduse § 43 lõikes 5 sätestatud otsuse kättesaamisest arvates
 6. paralleelrelvaloa või relvakandmisloa vahetamise korral relvaloa vastu – kolme kuu jooksul loa kehtivuse lõppemise päevast arvates
 7. Paralleelrelvaloa vahetamise korral tuleb esitada ka relvaomaniku kirjalik nõusolek tema relva kasutamiseks paralleelrelvaloa alusel
 8. Enne relvaloa vahetamist peab relvaloa omaja tõestama tema relvaloale kantud relvade olemasolu
 9. Relvaluba või relvakandmisluba väljastatakse, kui ei esine käesoleva seaduse §-s 36 või 40 sätestatud loa andmist välistavaid asjaolusid
 10. Relvaloa või relvakandmisloa kõlbmatuks muutumise, kaotsimineku ja hävimise korral, relva või relvaloa omaja andmete või relvahoidla asukoha muutumise korral, samuti paralleelrelvaloa või relvakandmisloa vahetamise korral relvaloa vastu väljastatakse luba vahetatavas loas märgitud kehtivusajaga
 11. Endine paberil relvaluba või relvakandmisluba säilitatakse relvatoimikus, välja arvatud loa kaotsimineku või hävimise korral.

Kui minu luba aegub 1. juunil, kas minu relvaluba ka pikendatakse?

Ei pikendata.

Mida teha, kui minu luba aegub pärast 31. maid, kuid tervisetõendit relvaloa pikendamiseks ma arstilt ei saa?

Sellisel juhul tuleb taotlus relvaloa vahetamiseks esitada relvaseaduse § 41 lõikes 6 nimetatud tähtaja jooksul ilma tervisetõendita. Vastavalt haldusmenetluse seadusele annab PPA mõistliku tähtaja tervisetõendi lisamiseks taotlusele.

Kas relvaeksamid toimuvad?

Jah. Relvaeksamitega alustati taas 12. mail.