Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Teave riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta Eestisse saabujatele

Otseviite nupp Terviseameti iseteenindusse

Riiginfo telefon 1247 reklaam foto

Eestisse võivad reisida:

 • Inimesed, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eestis, sõltumata, kas neil on haigustunnused või mitte.
 • Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna, Šveitsi Konföderatsiooni, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi või Andorra Vürstiriigi, Monaco Vürstiriigi, San Marino Vabariigi ja Vatikani Linnriigi (Püha Tool) kodanikul, elanikul ning inimesed, kellel on pikaajaline viisa, kellel ei esine haigusnähte, ja tema perekonnaliikmel, kellel ei esine haigusnähte.
 • Kõik inimesed, kes saabuvad Eesti Vabariiki Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist ja neil ei esine haigusnähte.
 • Kolmandast riigist saabuvad välismaalased, kes tulevad Eestisse õppima või töötama ja kellel ei esine haigusnähte.

Eneseisolatsiooni kohustus on kõikidel haigustunnustega inimestel. Haigustunnusteta inimeste eneseisolatsiooni kohustus sõltub sellest, millisest riigist nad enda teekonda alustasid või millist riiki läbisid.

Kui inimene saabub riigist või läbib riiki, mis ei ole välisministeeriumi lehel välja toodud või on „punane“, tuleb tal jääda isolatsiooni.

Teave riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta Eestisse saabujatele on välisministeeriumi kodulehel.

Kui inimene, kes saabub Eestisse kolmandast riigis siia õppima või töötama, tuleb riigist või läbib riiki, mis ei ole välisministeeriumi lehel välja toodud või on „punane“, tuleb tal jääda isolatsiooni, mis tähendab, et tööandja või õppeasutus tagab:

 • töötaja või õppija transpordi ja võimaluse viibida eneseisolatsioonis (10 päeva) Eestisse saabumisest
 • töötaja või õppija COVID-19 testimise viivitamatult Eestisse saabumisel ning kordustestimise mitte varem kui Eestis viibimise 10. päeval
 • töötaja ei tohi asuda tööle ega õppija õppima esimese 10. päeva jooksul alates Eestisse saabumist
 • töötaja võib asuda tööle ja õppija õppima 11. päeval eeldusel, et tema teine koroonaviiruse COVID-19 test on negatiivne

Erandina on lubatud Eestisse siseneda järgmistel haigusnähtudeta välismaalastel:

 • kes on Eestis asuvate välisriikide diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötaja või tema perekonnaliige või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuv välismaalane
 • kes on seotud vahetult kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega
 • kes on riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse kutsel Eestisse töökohtumisele saabuva välisdelegatsiooni liige
 • kes osutab tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid
 • kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev inimene
 • kes teenindab reisigruppe ja on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega
 • kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega
 • kelle Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise või remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks
 • Eesti territooriumi viivitamata läbimise eesmärgil oma elukohariiki jõudmiseks
 • kelle otsejoones alaneja või üleneja sugulane või abikaasa on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav inimene
 • kelle Politsei- ja Piirivalveamet on riiki lubanud eritaotluse alusel. Taotlus tuleb edastada aadressil ppa@politsei.ee. Erandlikel asjaoludel piiriületamise lubamise taotlus. Eritaotluse eesmärk on võimaldada kolmandate riikide kodanikel taotleda välispiiri ületamise lubamist, Eestisse sisenemise eesmärgil, eelkõige perekondlikel põhjustel, nt matused, pulmad, pereliikme haigestumine, hädavajalik kohtumine pereliikmega. Eritaotluse alusel Eestisse siseneda lubatud välismaalasele kehtib üldine liikumisvabaduse piirang ning ta ei tohi 10 päeva jooksul oma püsivast elu- või viibimiskohast lahkuda.


Korduma kippuvad küsimused

Info riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta on leitav Välisministeeriumi veebilehel mida uuendatakse igal reedel ja see hakkab kehtima järgmisest esmaspäevast.

Eri ametkondadest kogutud ülevaatlik teave piiriületuse kohta asub lehel kriis.ee.

Soovitame jälgida reisiinfot ka välisministeeriumi Reisi Targalt lehel, kuhu on lisatud reisijale oluline teave liikumisvabaduse piirangute, eneseisolatsiooninõuete jm kohta riikides, kus Eestil on saatkond.

Kel on kohustus oma liikusmisvabadust piirata?
 • Kõik Eestisse saabuvad inimesed, kes alustasid reisiteekonda riikidest või läbisid riike, mille kohta andmed puuduvad või koroonaviirusesse nakatanute suhtarv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 50.
 • Kõik inimesed, kellel on haigustunnused.
   
Mis on piiriületaja deklaratsioon?

Piiriületaja deklaratsioon on liikumisvabaduse piirangu täitmise kinnitus, mille välismaalt Eestisse tulija allkirjastab piiril. Ta kinnitab, et on:

 • teadlik liikumisvabaduse piirangu täitmise kohustusest ja nõuetest
 • kohustub viibima 10 kalendripäeva kodus või majutuskohas
 • inimene esitab isiku- ja kontaktandmed ning kodu või majutuskoha aadressi

Vabariigi Valitsuse korraldusega kehtestatud liikumisvabaduse piirang (eneseisolatsioon) kehtib sõltumata sellest, kas Eestisse saabudes anti allkiri kinnituslehele või mitte.

Alates 18. novembrist saab deklaratsiooni täita elektrooniliselt. Deklaratsiooni saab täita 24 tundi enne Eestisse saabumist: iseteenindus.terviseamet.ee. Palun hoia alles pärast ankeedi täitmist e-mailile saabunud kinnituskiri! Jätkuvalt saab deklaratsioone täita ka paberkandjal, mille leiad SIIT.

Kelle poole peaksin pöörduma, kui mul on tekkinud liikumisvabaduse piirangu kohta küsimusi?

Liikumisvabaduse piiranguga seotud täiendavad küsimused tuleb esitada Terviseametile (e-posti aadress: info@terviseamet.ee; koduleht: https://www.terviseamet.ee/et).

PPA ja TA ei ole antud täiendavat kaalutlusõigust ega pädevust vabastada isikuid liikumisvabaduse piirangust, kui seda on ette näinud Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korraldusega nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ kehtestatud testimise võimalustest, mis jõustuvad 1. septembrist 2020.

Kelle poole peaksin pöörduma, kui soovin muuta liikumisvabaduse piirangu kinnituslehele märgitud kontaktandmeid?

Juhul, kui inimene soovib, et PPA vaataks üle liikumisvabaduse piirangu kehtestamise või soovib muuta kinnituslehele märgitud kontaktandmeid, tuleb ühendust võtta PPA-ga. Selleks tuleb saata aadressile ppa@politsei.ee:

 • enda kontaktandmed (ees- ja perekonna nimi, isikukood, telefoni number, aadress)
 • piiriületuse aeg ja koht
 • selgitus (nt erandi alla kuulumise põhjendus või kontaktandmete muutus)

Kas PPA takistab Eesti riigist väljumist?

Ei. Politsei ei takista riigist väljumist, küll aga peaks inimene Eestist lahkudes olema tutvunud nii sihtriigi kui ka transiitriigi sisenemise ja võimalike eneseisolatsiooni tingimustega. Sama tuleb arvestada ka Eestisse tagasipöördumisel.

Juhul kui inimesele on määratud liikumisvabaduse piirang, kuid ta peab Eestist lahkuma, ei pea ta selleks taotlema PPA-lt eriluba.

Vabariigi Valitsuse korralduse, mis käsitleb riigipiiri ületamise ajutist piiramist, leiad SIIT.