ID-kaardi taotlemine täiskasvanule

Taotlemine postiga

ID-kaardi taotlemine tavakorras

Tavakorras ID-kaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist. Välismaalt tellitud ID-kaardi kätte saamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti Vabariigi välisesindusse võtab rohkem aega.

Dokumendi välisesindusse jõudmise ja kättesaamise küsimustes võta ühendust välisesindusega, kuhu dokumendi tellisid. Välisesinduste kontaktid leiab Välisministeeriumi kodulehelt.

Vaata enda ID-kaardi taotluse hetkeseisu.

ID-kaardi taotlemine kiirkorras

Postiga ei saa ID-kaarti kiirkorras taotleda

Dokumendifoto

ID-kaardi taotlemiseks on vaja ühte digitaalset värvifotot.

Dokumendifoto ei tohi olla vanem kui kuus kuud.

Digitaalse dokumendifoto minimaalsed mõõdud on 650X800 pikslit ja õige pildiformaat on JPEG.

Faili suurus peab olema minimaalselt 500 kB.

Digitaalne dokumendifoto saada aadressil ppa@politsei.ee.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Taotlusankeet

Täida taotlusankeet käsitsi või arvutis.

Taotlusele kirjuta allkirjanäidis.

Kinnita andmete õigsust taotluse lõpus allkirjaga.

Märgi ankeedile teenindus või Eesti Vabariigi välisesindus, kus soovid dokumendi kätte saada.

Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi.

ID-kaardi taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Riigilõiv

Tasu riigilõiv ning lisa selle tasumist tõendav dokument ümbrikusse.

ID-kaart

ID-kaardi riigilõiv on 25 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on ID-kaardi riigilõiv 7 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja ID-kaardi riigilõiv on 7 €. Soodustuse saamiseks tuleb koos taotlusega esitada puuet tõendava dokumendi koopia, mis on esitaja poolt allkirjaga kinnitatud.

ID-kaart ja Eesti kodaniku pass

ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on 50 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav dokument.

Taotluse saatmine postiga

ID-kaardi taotlemisel postiga lisa ümbrikusse:

 • täidetud taotlusankeet
 • üks dokumendifoto
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Esmakordset ID-kaardi taotlust ei saa postiga saata.

Kui oled välismaal abiellunud, lahutanud või nime muutnud, siis lisa ümbrikusse koopia seda tõendavast dokumendist.

Riigilõivu soodustuse saamiseks lisa ümbrikusse koopia seda tõendavast dokumendist.

Ümbrikule kirjuta:

TAOTLUS

Politsei- ja Piirivalveamet

Pärnu mnt 139

15060 Tallinn

Abielu, lahutus või nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on ID-kaardi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Kui sinu isikuandmed muutusid Soomes pärast 2010. aasta 1. juulit, siis seda saad tõendada Soome rahvastikuregistri inglisekeelse väljavõttega.

Kui sinu isikuandmed muutusid Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis kontrolli, kas see info on jõudnud Soome rahvastikuregistrisse ning õige info olemasolul saad seda tõendada inglisekeelse väljavõttega.

Kui sinu isikuandmete muutust tõendav dokument on väljastatud Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis tuleb see tõlkida vandetõlgi poolt või tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud ning dokument peab olema apostilliga kinnitatud või legaliseeritud.

Välisriigis välja antud dokumendi esitamisel kontrolli, kas seda on vaja tõlkida ning apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei ole vaja apostilliga kinnitada või legaliseerida:

 • Austria
 • Belgia
 • Bosnia
 • Bulgaaria
 • Cabo Verde
 • Hispaania
 • Holland
 • Horvaatia
 • Leedu
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Läti
 • Luksemburg
 • Makedoonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rumeenia
 • Saksamaa
 • Serbia
 • Sloveenia
 • Šveits
 • Taani
 • Türgi
 • Ukraina
 • Venemaa

Teistes riikides väljastatud dokumendid tuleb apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiab välisministeeriumi kodulehelt.

ID-kaardi taotlemine eestkostjana

Kui oled määratud mõne inimese eestkostjaks, siis tema eest ID-kaarti taotledes tuleb taotlusankeet allkirjastada sinul.

ID-kaardi taotlemine liikumisvõimetule

Vajadusel saab ID-kaardi taotluse liikumisvõimetu eest esitada valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja.

Kui taotluse esitab valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja, tuleb lisaks esitada:

 • taotleja terviseseisundit tõendav dokument (näiteks arstitõend)
 • taotleja kirjalik nõusolek, et volitatud esindaja võib tema ID-kaardi taotluse sisse anda ja dokumendi kätte saada
 • valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi volikiri
 • volitatud esindaja isikut tõendav dokument
 • valla-, linnavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnitus, et taotleja terviseseisund ei võimalda püsivalt pöörduda teenindusse
 • taotleja isikusamasuse kontrollimise akt (koostab volitatud esindaja)