Majandustegevuse luba

Otsuse tegemine

Tegevusloa taotluse lahendab Politsei- ja Piirivalveameti iseseisev struktuuriüksus rahapesu andmebüroo 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.
 
Tegevusloa taotlemisega seotud küsimuste korral palume pöörduda RAB järelevalvetalituse poole e-kirja teel rahapesu@politsei.ee või telefonidel 612 3836 või 612 3859.
 

Teatamiskohustus

Vastavalt majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 30 lõikele 6 peab ettevõtja esitama koos majandusaasta aruandega kinnituse selle kohta, et ta on täitnud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 30 lõigetes 1, 2 ja 5 sätestatud teatamiskohustused või et nimetatud teatamiskohustused puuduvad.

Majandusaasta aruande esitamine toimub elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis. Majandusaasta aruanne tuleb esitada äriregistrile hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu (reeglina 30. juunil).

Tulenevalt sellest kontrolli, kas majandustegevuse registris on tegevusloa andmed õiged. Kui tegevusloa andmed vajavad uuendamist või tuleb andmeid lisada, esita majandustegevuse registris muutmise teade.

Tegevusloa muutmiseks vajuta nuppu „Muuda tegevusluba“, täida vajalikud väljad ning seejärel vajuta nuppu „Esita“.

Tegevusluba peab sisaldama järgmiseid andmeid ja dokumente:

  • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress)
  • teenuse pakkumise koha aadress, sealhulgas veebilehe aadress
  • teenuse pakkumise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed kõigi teenuse pakkumise kohtade kohta
  • juriidilisest isikust ettevõtja tegeliku kasusaaja nimi, isikukood (selle puudumise korral sünniaeg), sünnikoht ja elukoha aadress
  • kui juriidilisest isikust ettevõtja ei ole registreeritud Eesti äriregistris, siis juriidilisest isikust ettevõtja omaniku nimi, registri- või isikukood (selle puudumise korral sünniaeg), sünnikoht ja elukoha aadress
  • juriidilisest isikust teenusepakkuja juhtorgani liikme ja prokuristi nimi, isikukood, selle puudumisel sünniaeg, sünnikoht ning elukoha aadress, kui teenusepakkuja ei ole Eesti äriregistris registreeritud ettevõtja
  • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 14 kohaselt koostatud protseduurireeglid ja sisekontrollieeskirjad ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse §-s 20 loetletud erikohustustega isikute puhul rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 23 kohaselt koostatud protseduurireeglid ja nende täitmise kontrollimise kord
  • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 17 kohaselt nimetatud kontaktisiku nimi, isikukood (selle puudumise korral sünniaeg), sünnikoht, kodakondsus, elukoha aadress, ametikoht ja kontaktandmed
  • vastavalt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 20 lõikele 3 ettevõtja määratud rahvusvahelise finantssanktsiooni rakendamise eest vastutava isiku nimi, isikukood (selle puudumise korral sünniaeg), sünnikoht, kodakondsus, elukoha aadress, ametikoht ja kontaktandmed
  • kui ettevõtja, tema juhtorgani liige, prokurist, tegelik kasusaaja või omanik on välisriigi kodanik või kui ettevõtja on välisriigi teenusepakkuja, siis tema päritoluriigi karistusregistri tõend või pädeva kohtu- või haldusorgani väljastatud samaväärne dokument, mis tõendab karistuse puudumist riigivõimuvastase või rahapesualase süüteo või muu tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille väljastamisest ei ole möödunud rohkem kui kolm kuud ning mis on notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud ja legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (apostille’iga), kui välislepingust ei tulene teisiti.

Kui ettevõte sellel tegevusalal enam ei tegutse, siis esitage läbi majandustegevuse registri majandustegevusest loobumise teade, selleks vajutage tegevusloal nuppu "Esita" täieliku loobumise teade.