Politsei praktika seoses valimiskampaaniatega

Süüteod

Ebaseaduslik agitatsioon on seaduse kohaselt karistatav väärteona rahatrahviga kuni 100 trahviühikut (ehk kuni 400 eurot). Kui selle on toime pannud juriidiline isik on tegu karistatav rahatrahviga kuni 1300 eurot.

Valijal on Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse kohaselt keelatud hääletamissedelit hääletamisruumist välja viia. Keelu rikkumine on karistatav rahatrahviga kuni 20 trahviühikut ehk kuni 80 eurot.Kui valija rikub hääletamissedeli, on tal õigus saada jaoskonnakomisjonilt uus sedel. Valija peab rikutud või kasutamata hääletamissedeli jaoskonnakomisjonile tagastama. Ka rikutud sedeli väljatoomine hääletamisruumist on süütegu.

Hääletaja jaoks on hääletamise salajasus nii õigus kui ka kohustus. Kuna hääletamise salajasuse nõue Põhiseaduses kaitseb laiemalt valimiste vabadust, ei saa valimisreeglistik lähtuda sellest, et hääle salajasuse nõude järgimine on valikuline või vabatahtlik. Vastasel korral tekib olukord, kus osa valijatest avalikustab oma hääle eesmärgiga mõjutada teisi valijaid sama tegema. Hääletamiskabiinis hääletamissedeli fotografeerimine on hääletamissaladuse rikkumine ja seega süütegu.

Valimiste korraldus

Politsei ei menetle kaebusi ja avaldusi valimiste korralduse kohta. Avaldus puuduse kohta esitatakse riigi valimisteenistusele, kes korraldab avalduse läbivaatamise ja sellele vastamise.

Ettekirjutus, sunniraha ja asendustäitmine

Politseil on õigus teha keelu rikkumisel ettekirjutus rikkumise lõpetamiseks. Kuna valimistega seonduvad keelud on lühiajalised, siis tuleb eeldada, et ettekirjutuse tähtajad on võimalikult lühikesed. Ettekirjutuse mittetäitmisel võib rakendada sunniraha või asendustäitmist. Sunniraha igakordne ülemmäär on 9600 eurot. Sunniraha on võimalik rakendada korduvalt. Asendustäitmise kulud nõutakse sisse keelu rikkujalt. Ettekirjutuse ning haldussunni rakendamine ei välista süüteomenetlust ning süüteovastutust.

Väärteod

Riigikogu valimise seadus ja Euroopa parlamendi valimise seadus

Politsei menetleb valimisõiguse rikkumisega seotud järgnevaid väärtegusid, mis on kirjas Riigikogu valimise seaduses ning Euroopa Parlamendi valimise seaduses.

Andmete või materjalide esitamata jätmine või valimiskomisjoni otsuse mittetäitmine

Andmete või materjalide esitamata jätmise eest valimiste korraldamiseks, samuti valimiskomisjoni otsuse mittetäitmise eest karistatakse rahatrahviga kuni 20 trahviühikut.

Hääletamissedeli hääletamisruumist väljaviimine

Hääletamissedeli hääletamisruumist väljaviimise keelu rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 20 trahviühikut.

Karistusseadustik

Politsei menetleb valimisõiguse rikkumisega seotud järgnevaid väärtegusid, mis on kirjas karistusseadustikus.

Valimise ja rahvahääletuse takistamine

Valimise või rahvahääletuse või selle tulemuste kindlakstegemise või väljakuulutamise takistamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Sama teo eest, kui see on toime pandud vägivallaga, karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.

Kui need teod on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistusega.

Valimisvabaduse rikkumine

Inimese takistamise eest valida või olla valitud valimisel või hääletada rahvahääletusel, samuti vara või muu soodustuse lubamise või andmise eest eesmärgiga mõjutada teda mitte teostama oma valimis- või hääletamisõigust või teostama seda teatud valiku kasuks, samuti samal eesmärgil inimese mõjutamise eest, kasutades ametiseisundit, vägivalda, pettust või sõltuvust süüteo toimepanijast, karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Kui sama teo on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistusega.

Valimise võltsimine

Valimis- või hääletamisdokumendi rikkumise, hävitamise, kõrvaldamise, võltsimise või häälte ebaõige lugemise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Kui sama teo on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistusega.

Valimispettus

Mitmekordse hääletamise eest, välja arvatud enda elektrooniliselt antud hääle muutmine, või valimisel või rahvahääletusel osalemise eest ilma hääleõiguseta või teise isiku nimel karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

Kui sama teo on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 1300 eurot.

Karistatav on ka selle väärteo katse.

Hääletamissaladuse rikkumine

Valimisel või rahvahääletusel teise inimese tehtud valikuga ebaseadusliku tutvumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut või arestiga.

Kui sama teo on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 2400 eurot.

Karistatav on ka selle väärteo katse.

Valimisagitatsiooni takistamine

Valimis- või rahvahääletuseelse seadusliku agitatsiooni takistamise eest karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

Kui sama teo on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 3600 eurot.

Karistatav on ka selle väärteo katse.

Ebaseaduslik agitatsioon

Ebaseadusliku agitatsiooni või ebaseadusliku poliitilise välireklaami tellimise või avalikustamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

Kui sama teo on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 1300 eurot.

Reklaami avalikustaja on füüsiline või juriidiline isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes reklaami avalikult esitab, edastab, näitab või levitab. Reklaami tellija on isik, kes reklaami vahetult tellib või kelle huvides reklaam avalikustatakse.

Kuriteod

Valimise ja rahvahääletuse takistamine

Valimise või rahvahääletuse või selle tulemuste kindlakstegemise või väljakuulutamise takistamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Kui sama tegu on toime pandud vägivallaga, karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.

Kui need teod on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistusega.

Valimisvabaduse rikkumine

Inimese takistamise eest valida või olla valitud valimisel või hääletada rahvahääletusel, samuti vara või muu soodustuse lubamise või andmise eest eesmärgiga mõjutada teda mitte teostama oma valimis- või hääletamisõigust või teostama seda teatud valiku kasuks, samuti samal eesmärgil inimese mõjutamise eest, kasutades ametiseisundit, vägivalda, pettust või sõltuvust süüteo toimepanijast, karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Kui sama teo on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistusega.

Valimise võltsimine

Valimis- või hääletamisdokumendi rikkumise, hävitamise, kõrvaldamise, võltsimise või häälte ebaõige lugemise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Kui sama teo on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistusega.