Politsei praktika seoses valimiskampaaniatega

Reklaam sõidukil

Riigikohus tõlgendas oma otsuses Artur Talviku kaasuses süstemaatiliselt valimisseadust ning reklaamiseadust ning leidis, et poliitiku kutsetegevuses kasutataval sõidukil on lubatud poliitiku või erakonna nimi, kontaktandmed, kaubamärk, domeeninimi ja tegevusala, mis on teave kutsetegevuse kohta, mitte reklaam. Riigikohus ei selgitanud, mida mõista poliitiku majandus- või kutstegevuses kasutatava sõidukina.

Liiklusseaduse kohaselt on sõiduk teel liiklemiseks ettenähtud või teel liiklev seade, mis liigub mootori või muul jõul. Poliitiku kutsetegevuses kasutatav sõiduk võib olla poliitiku või erakonna omanduses, kasutuses või renditud. Kutsetegevuses võib olla kasutuses ka haagis või poolhagis. Haagiseks ei ole pukseeritav seade ega vahetatav pukseeritav seadeldis. Kui poliitilise sisuga teave on paigutatud haagisel olevale reklaamikandjale ehk veosele, siis on see poliitiline välireklaam.

Riigikohus ei põhjendanud poliitiku foto lubatavust ega selle samastamist poliitiku nimega (kas samastada avalikkusele tuntud isikuid või kõiki poliitikuid). Politsei tõlgendab ebaselgust poliitikute õigusi vähem riivavalt ning võrdse kohtlemise eesmärgil käsitletakse poliitiku kutsetegevuses kasutataval sõidukil poliitiku fotot teabena, mitte välireklaamina.

Üks sõiduk võib olla kasutatav mitme poliitiku kutsetegevuses, seega võib sellisel sõidukil olla mitme poliitiku nimi, foto ja domeeniaadress.

Reklaamiseadus välistab reklaami alt kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistamise kaubamärgiga, milleks võib olla kaubamärgina registreeritud erakonna logo. Kuna ka erakonna tunnuslause vastab põhimõtteliselt kaubamärgiseaduses sätestatud kaubamärgi mõistele (kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest), siis ei ole mõistlik teha piirangut tunnuslausele. Patendiametis registreerimata tunnuslausel ei ole õiguslikku kaitset (seda võivad kasutada teised isikud).

Politsei ei käsitle teabena valimisüleskutset sõidukil (näiteks "Vali … erakond", "Kandidaat nr…", "Kandidaat..."). See on poliitiline välireklaami.

Tähelepanu väärib Riigikohtu seisukoht Artur Talviku kaasuses. Riigikohus rõhutas, et oluline on silmas pidada, et PPA tegi A. Talvikule ettekirjutuse eemaldada tema kasutuses olnud sõiduautolt vaid domeeninimi „talvik.ee“ ning A. Talviku foto/kujutis. Kuna ettekirjutust ei olnud üleskutse „Vali kass Artur“ osas, siis ei saanud kohus sellele või kogumis domeeninimega ja fotoga hinnangut anda.

Kui erakonna logo või tunnuslause on sõidukil, millel ei ole vahetut seost poliitikuga või erakonnaga, siis on reklaam siiski hinnatav poliitilise välireklaamina. Kohtupraktika kohaselt on karistatav juhtum, kui poliitik reklaamib oma sõidukil valimisliidu tunnuslauset, kuid puudub viide kandidaadile. Riigikohus kaasust menetlusse ei võtnud.