Rahvusvaheline koostöö

Mis see on?

Politsei-ja Piirivalveameti välissuhtlemisalase tegevuse peaeesmärk on toetada siseturvalisuse valdkonna arengute ja poliitikate elluviimist. Arendusosakonna rahvusvahelise koostöö büroo juhib ja korraldab rahvusvaheliste organisatsioonide regulatsioonidest, välislepingutest ja ametkondlikest välislepingutest tulenevatest kohustuste täitmist.

Kontaktid
E-post: international@politsei.ee

Koostöö (kontaktpunkt) piiride, politsei ja migratsiooni ning koolituse ja hariduse küsimustes

 • ÜRO- United Nations/Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
 • OSCE-Organization for Security and Co-operation in Europe/ Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon
 • Interpol-International Criminal Police Organization/Rahvusvaheline kriminaalpolitsei organisatsioon
 • EASO- European Asylum Support Office/ Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
 • Europol- European Police Office/Euroopa Politseiamet
 • Frontex- European Border and Coast Guard Agency/ Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
 • NFIP- National Football Information Point/Riiklik jalgpalli teabepunkt

Kahe- ja mitmepoolne rahvusvaheline koostöö

 • Euroopa Liidu liikmesriikidega
 • Läänemere riikidega
 • Euroopa Liidu idapartnerluse riikidega
 • Strateegiliste partnerriikidega

Projektide koordineerimine

 • Euroopa Liidu kaasrahastatavad projektid (ISF, AMIF, Horizon 2020, JUSTICE programm)
 • Euroopa Liidu Struktuuritoetus
 • Euroopa Liidu tehnilise abi ja teabevahetuse programmi (Taiex) projektid
 • Eesti arengukoostöö raames elluviidavad projektid