Rahvusvaheline koostöö

Struktuuritoetusest rahastatud projektid

PPA avaandmete I etapp

Projekti lühikirjeldus: Projekti "PPA avaandmete I etapp" käigus avalikustatakse programmi "Turvalisemad kogukonnad" eesmärkide täitmiseks andmed masinloetaval kujul.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on luua lahendus kogukondade turvalisusega
seotud andmete avalikustamiseks, mis võimaldab Eesti elanikel ja erasektori
esindajatel lihtsalt kätte saada soovitud andmeid.

Projekti tulemus: PPA välisveebis on avaldatud järgnevad andmed, mis on seotud:

  • liiklusjärelevalve käigus avastatud süütegudega
  • avaliku korra vastaste ja avalikus kohas toime pandud varavastaste süütegudega
  • varavastaste süütegudega.

 

Andmed on masinloetaval kujul ning andmeid uuendatakse kord nädalas.

Projekti kestus: 08.05.2017 – 07.02.2018

Eraldatud toetuse summa (Euroopa Regionaalarengu Fond): planeeritud 46 080 EUR (tegelik kulu 19 684,8 EUR).

 

Eelanalüüs uue analüüsilahenduse hankimiseks

Projekti lühikirjeldus: Eelanalüüsi käigus kaardistati PPA analüüsivajadused ning pakuti välja arhitektuur uue lahenduse tarbeks.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks oli läbi viia eelanalüüs uue analüüsilahenduse hankimiseks.

Projekti tulemus: Projekti tulemuseks on PPA vajadusi ning üldisi andmeanalüütika suundumusi arvestav analüüsivõimekuse tõstmise kontseptsioon.

Projekti kestus: 07.02.2018 – 21.11.2018

Eraldatud toetuse summa (Euroopa Regionaalarengu Fond): planeeritud 37 200 EUR (tegelik kulu 37 200 EUR).

 

Transkriptsiooni tarkvara väljatöötamine Politsei- ja Piirivalveametile

Projekti lühikirjeldus: Projekti raames arendatakse välja automaatse transkribeerimise tarkvara, mis oleks suuteline transkribeerima eesti- ja venekeelset spontaanset kõnet. Tarkvara võimaldab osaliselt automatiseerida tõendusmaterjalide transkribeerimise, vähendamaks seotud aja- ja tööjõukulu ning kiirendamaks menetlusprotsesse.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on (osaliselt) automatiseerida tõendusmaterjalide transkribeerimine vähendamaks seotud aja ja tööjõukulu ning kiirendamaks menetlusprotsesse.

Projekti tulemus:
Oodatavad kasud innovaatilisest automaatse transkriptsiooni tehnoloogiast:

  • Transkriptsiooniga tegeleva tugipersonali tootlikkuse tõus;
  • Menetlusprotsesside kiirenemine;
  • Transkriptsiooniga tegeleva tugipersonali töötingimuste paranemine ja positiivne mõju tööga rahuolule;
  • Kulude kokkuhoid tööjõu ja -juhtimiskuludelt.

Projekti kestus: 01.04.2017 – 31.03.2019

Eraldatud toetuse summa (Euroopa Regionaalarengu Fond): 186 858 €

Projekti maksumus: 373 716 €

 

Relvalubade digitaliseeritud menetlus

Projekti lühikirjeldus: Relvaloa taotlemine ja menetlemine viidi infosüsteemipõhiseks ning lahendusega on liidestatud ka relvakaupmehed. On loodud võimalus kontrollida väljastatud loa staatust reaalajas.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks oli digitaliseerida relvaloa taotluse esitamine, tsiviilkäibes olevate relvade haldusmenetlus ja relva tsiviilkäibesse müümine.

Projekti tulemus: Projekti tulemuseks on valminud ja relvaregistriga liidestatud 3 uut infosüsteemi: taotluse esitamiseks, taotluse menetlemiseks ja loa kontrollimiseks/relva tsiviilkäibesse müümiseks.

Projekti kestus: 07.03.2018 – 06.03.2019

Eraldatud toetuse summa (Euroopa Regionaalarengu Fond): planeeritud 157 214 € (tegelik kulu 150 039 €).