Rahvusvaheline koostöö

Toetatud PPA projektid

Vaata toetust saanud PPA projekte perioodist 2014-2020.

„Taastava õiguse põhimõtetel toimiv kogukond“ projekt

„Taastava õiguse põhimõtetel toimiv kogukond“ projekti eesmärk on käivitada Eestis esimesed taastaval õigusel toimivad kogukonnad, milles kohalike elanike konflikte ja süütegusid lahendatakse erinevate ametkondade koostöös taastava õiguse põhimõtetel. Taastava õiguse (TÕ) põhimõtetel toimiv kogukond on turvaline ja inimesekeskne. Konfliktide ja süütegude lahendamisel seatakse eesmärgiks kogukonna suhete tervendamine. Projekti raames saavad noortega töötavad spetsialistid teadmisi ja oskusi, kuidas tõhusalt lahendada konflikte ja süütegusid TÕ põhimõtetel. Kogukondades luuakse TÕ väärtustel põhinev mõtlemis- ja käitumismudel, millega ennetatakse õigusrikkumiste korduvust, parandatakse kogukonna toimimise protsesse ja tõstetakse turvatunnet. Projekti piloteerivad Harjumaal Kose, Viimsi, Kiisa ning Ida-Virumaal Naarva Kreenholmi kogukonnad.

Tegevuste abikõlblikkuse periood on 01.04.2021- 31.03.2023 ja projekti kogumaksumus (sh toetus) on 78 575 EUR.

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“.

Taastava õiguse põhomõtetel toimiva kogukonna projekti rahastajate Norway Granti ja Taastava õiguse kogukonna logod

KILP infosüsteemi arendused

Euroopa Regionaalarengu Fondi (85%) ja riikliku kaasfinantseeringu (15%) toetusel teostatakse projekt KILP_SF1 „KILP andmekogus on reaalajas digitaalne olukorrapilt lennusalga patrulltegevuse ressurssidest (sh planeering ja arvestus, võimekus), patrullide ülesannetest ja nende täitmisest.“ Politsei- ja Piirivalveameti vaates on sündmuste lahendamisel üheks võtmekohaks adekvaatse info omamine reageeriva ressursi valmisolekust ja selle võimekusest, seda ka lennutegevuses. KILP andmekogusse luuakse lahendus Lennusalga reageeriva ressursi andmestiku operatiivseks haldamiseks. Lisaks digitaliseeritakse ja automatiseeritakse arenduse tulemusel asjakohane andmevahetus. Lennusalga operatiivressursi andmestiku lisamise tulemusel on KILP-s võimalik hallata kogu PPA operatiivressursi ühises keskkonnas sündmuste sujuvaks ja kiireks lahendamiseks.

Projekti kestus: 03.03.2022 - 30.11.2023
Eraldatud toetuse summa: 259 959,84 €

Euroopa Regionaalarengu Fondi (85%) ja riikliku kaasfinantseeringu (15%) toetusel teostatakse projekt KILP_SF2 „KILP andmekogus hallatakse politsei suursündmuseid“.

Projekti tulemusel luuakse KILP infosüsteemi asutuseülene elektrooniline terviklahendus ressursimahukate sündmuste operatiivseks juhtimiseks ja lahendamiseks. Suursündmuse info koondatakse ühtsesse keskkonda ja visualiseeritakse, mis kiirendab sündmuse lahendamiseks vajalike otsuste tegemist, mille tulemusel kiireneb ressursialase otsuse tegemine ja abi jõuab kiiremini abivajajani.

Projekti kestus: 03.03.2022 - 30.11.2023
Eraldatud toetuse summa: 389 939,77 €

Euroopa Regionaalarengu Fondi (85%) ja riikliku kaasfinantseeringu (15%) toetusel teostatakse projekt KILP_SF3 „PPA merepäästejuhtumite lahendamise funktsionaalsuste loomine“. Arendusega täiustatakse KILP sündmuse taktikalise juhtimise rakendust. Luuakse uued võimalused merepääste juhtumite raames info koondamiseks, edastamiseks ja juhtumi hetkeolukorrast ülevaate saamiseks. Samuti SAR päeviku ja teiste sündmuste kokkuvõtete automaatseks genereerimiseks ja edastamiseks. Info on ühes kohas, visualiseeritud ja sündmuse lahendamiseks kaasatud ressurssidele kohe nähtav, tänu millele jõuab abi kiiremini abivajajani.

Projekti kestus: 03.03.2022 - 30.11.2023
Eraldatud toetuse summa: 425 934,22 €

Euroopa Regionaalarengu Fondi (85%) ja riikliku kaasfinantseeringu (15%) toetusel teostatakse projekt KILP_SF4 „KILP andmekogu tugifunktsionaalsuste arendamine“. Politsei- ja Piirivalveameti vaates on andmekogu kasutamise oskus tänapäeval politseiametniku üks igapäeva töö osa. Projekti tulemusel arendatakse KILP testkeskkonda selliselt, et testkeskkonda oleks võimalik kasutada ka lõppkasutajate ja kadettide koolituskeskkonnana. Ametnike koolitamisega tagame andmebaasi kasutusoskuste kõrge taseme sh andmekvaliteedi. Oskuslik andmekogu kasutamine võimaldab ametnikel lahendada olukordi kiirelt ja tõhusalt.

Projekti kestus: 03.03.2022 - 30.11.2023

Eraldatud toetuse summa: 218 966,17 €

Euroopa regionaalarengu fondi logo

MIS X juhtumite lahenduse analüüs

PPA juhtumite analüüsiprojekti eesmärk on leida ja kirjeldada PPA juhtumite tarbeks iseseisev, paindlik ja kaasaegne juhtumite lahendus, mis korrastaks ja koondaks endasse kõik PPA tähelepanu vajavad juhtumid.

Projekti kestus: 05.01.2022 - 31.03.2023

Eraldatud toetuse summa: 79 560 €
Euroopa regionaalarengu fondi logo
 

MIS-X SF3 juhtumite lahenduse I etapi arendus

PPA juhtumite arendusprojekti eesmärk on luua (arendada) PPA juhtumite tarbeks paindlik ja kaasaegne juhtumite haldamise (sh registreerimise ja täiendamise) lahendus. Juhtumite lahendust kasutavad omakorda teised PPA rakendused, mis tagavad vastavalt juhtumi vajadusele õigeaegse ja asjakohase reageerimise nii operatiivselt kui menetluslikult.

Projekti kestus: 11.02.2022 - 15.08.2023

Eraldatud toetuse summa: 383 040 €
Euroopa regionaalarengu fondi logo

MIS X töölaua rakenduse analüüs

Tegemist on analüüsi läbiviimisega ja prototüübi loomisega. PPA töölaua rakendus tagab PPA teenistujatele sujuva kasutuskogemuse olukorras, kus töö toimub erinevates rakendustes. Töölaua rakenduse abil on kõik tegevust vajavad pöördumised, juhtumid, menetlused ja muud ülesanded korrastatud, vastavalt vajadusele markeeritud ja järjestatud nii, et kiiremat tegutsemist nõudvad pöördumised ja juhtumid saaksid menetlejatelt ja teistelt teenistujatelt õigeaegselt vajalikku tähelepanu.

Projekti kestus: 19.01.2022 - 20.04.2023

Eraldatud toetuse summa: 83 232 €
Euroopa regionaalarengu fondi logo

MIS-X SF2 Töölaua baasfunktsionaalsuse arendus

MISX töölaua rakenduse arendusprojekti eesmärk on luua PPA-le paindlik ja kaasaegne töölaua rakendus, mis vastaks PPA kasutajate ja protsesside vajadustele. PPA töölaua rakendus tagab PPA teenistujatele sujuva kasutuskogemuse olukorras, kus töö toimub erinevates rakendustes. Töölaua abil on kõik tegevust vajavad pöördumised, juhtumid, menetlused ja muud ülesanded korrastatud, vastavalt vajadusele markeeritud ja järjestatud nii, et kiiremat tegutsemist nõudvad pöördumised ja juhtumid saaksid menetlejatelt ja teistelt teenistujatelt õigeaegselt vajalikku tähelepanu.

Projekti kestus: 25.02.2022 - 30.09.2023

Eraldatud toetuse summa: 255 360 €
Euroopa regionaalarengu fondi logo

RIS_SF1 Lühiajalise töötamise registreerimine

Projekti eesmärk on arendada välismaalaste lühiajalise töötamise registreerimise menetluskeskkond, mis võimaldab automatiseerida erinevaid menetluse etappe ning millega luuakse võimekus edastada taotlejale iseteeninduskeskkonda täiendavat informatsiooni (nt võimalus jälgida menetluse kulgemist, saada teavitusi). Muudatuse tulemusena kiireneb lühiajalise töötamise registreerimise keskmine menetlusaeg ning PPA-l on võimalik oma ressurssi kasutada tõhusamalt nende taotluste menetlemiseks, kus see vajalik on.

Projekti kestus: 30.06.2022 - 31.12.2023

Projekti kogumaksumus ja toetus: 416 402,00 eurot.
Euroopa regionaalarengu fondi logo

Majutusteenuse kasutajate andmekogu (TURS) projekt_1

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel teostatakse Majutusteenuse kasutajate andmete platvormi arendustööd, mis on välismaalaste Eestis viibimise tingimustele vastavuse riikliku järelevalve ja tagaotsitavate isikute tabamiseks oluline samm tööprotsesside digitaliseerimisel ja automatiseerimisel. Antud projekti tulemusena muudetakse välismaalaste üle järelevalve ja tagaotsitavate tabamine ajakohasemaks, sihistatumaks ning tõhusamaks, suurendades seeläbi kõigi Eesti elanike turvatunnet.

Projekti kestus: 06.01.2022 - 31.12.2023

Projekti kogumaksumus ja toetus: 189 876,96 eurot.
Euroopa regionaalarengu fondi logo

Majutusteenuse kasutajate andmekogu (TURS) projekt_2

Tegemist on projekti „Majutusteenuse kasutajate andmekogu (TURS) projekt_1“ jätkuarendus projektiga. Projekti tulemuseks on majutusteenuse kasutajate andmete platvormi põhifunktsionaalsuste täiendamine, et loodud platvormil vastu võetud kõigi Eestis majutusteenust kasutanud isikute andmete taustal toimuvate automaatpäringutega kontrollitakse vastu asjakohaseid andmekogusid.

Projekti kestus: 07.01.2022 - 31.12.2023

Projekti kogumaksumus ja toetus: 163 612,80 eurot.
Euroopa regionaalarengu fondi logo

RIS_SF2 Migratsiooni järelevalve

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel teostatakse andmekogu Migratsioonijärelevalve moodul I etapi arendustööd, mis on oluline samm välismaalaste Eestis viibimise tingimustele vastavuse ja eesmärgipärase kasutamise järelevalve tööprotsesside digitaliseerimisel ja automatiseerimisel. Antud projekti tulemusena muudetakse vastutavate ametite järelevalve välismaalaste üle ajakohasemaks, sihistatumaks ja tõhusamaks, suurendades seeläbi kõigi Eesti elanike turvatunnet.

Projekti kestus: 25.02.2022 - 31.12.2023.

Projekti arenduste kogumaksumus on 532 224 eurot, millest abikõlblik toetus on 499 000 eurot.

Euroopa regionaalarengu fondi logo

Uue analüüsilahenduse hankimine

Euroopa Regionaalarengu Fondi (85%) ja riikliku kaasfinantseeringu (15%) toetusel tõstetakse PPA analüüsivõimekust ehk luuakse platvorm suuremahuliste andmete töötlemiseks, vabatekstianalüüsi võimekus ning politsei kiiret reageerimist vajavate sündmuste prognoosimudel.

Projekti kestus: 14.12.2021 – 13.06.2023

Eraldatud toetuse summa: 427 399,9 €

Euroopa regionaalarengu fondi logo

Relvaregistri jätkuprojekti neljas etapp: taustakontrolli moodul

Euroopa Regionaalarengu Fondi (85%) ja riikliku kaasfinantseeringu (15%) toetusel teostatakse Teenistus- ja tsiviilrelvade registri IV etapi (projekt SF_Relvaregistri jätkuprojekt-IV etapi taustakontrolli moodul) arendustööd, mis on oluline samm eelnimetatud registri kaasajastamisel ja tööprotsesside digitaliseerimisel. Antud projekti tulemusena parendatakse lubadeametnike võimekust menetleda relvalubade taotlusi efektiivsemalt ja teostada relvaomanike üle järelevalvemenetlust, et hoida riigis elanike ja külaliste turvatunnet.

Projekti kestus: 17.01.2022 – 31.12.2023

Eraldatud toetuse summa: 425 340 €

Euroopa regionaalarengu fondi logo

PPA menetluse infosüsteemi (MIS X kontsept endine POLIS) arendused esimene etapp

Euroopa Regionaalarengu Fondi (85%) ja riikliku kaasfinantseeringu (15%) toetusel viiakse läbi arendused, et PPA saaks võtta kriminaalmenetluste läbiviimiseks kasutusele prokuratuuri infosüsteemi PRIS, mis tagab kriminaalmenetluste ühtlasema kvaliteedi ning suurema kiiruse, samuti võimaldab prokuratuuril tõhusamalt täita talle seadusega pandud funktsiooni – olla kriminaalmenetluse juhiks. Kriminaalmenetluse läbiviimise ühise süsteemi kasutamisega luuakse eeldused täisdigitaalsetele kriminaalmenetlustele üleminekuks. Ühise infosüsteemi kasutamine kriminaalmenetluste läbiviimiseks mitme infosüsteemi asemel võimaldab edaspidi hoida kokku ülalpidamis- ja arenduskulusid.

Projekti kestus: 19.11.2021 - 31.05.2023.

Eraldatud toetuse summa: 172 440 €

Euroopa regionaalarengu fondi logo

Relvaregistri arenduse kolmas etapp - andmete migratsioon

Euroopa Regionaalarengu Fondi (85%) ja riikliku kaasfinantseeringu (15%) toetusel teostatakse uue Teenistus- ja tsiviilrelvade registri III etapi arendustööd, mis on oluline samm eelnimetatud registri kaasajastamisel ja digitaliseerimisel. Antud etapi tööde tulemusena migreeritakse andmed vanast Teenistus- ja tsiviilrelvade registrist uude keskkonda ning vana 2002 a loodud register, suletakse. Samuti saadetakse andmed andmelattu, kus nende töötlemine muudab teenuse juhtimise paremaks ja selgemaks.

Projekti kestus: 19.11.2021 – 07.04.2023

Eraldatud toetuse summa: 314 088 €

Euroopa regionaalarengu fondi logo

Uue relvaregistri arendamine

Projekti raames viiakse aegunud ja ressursikulukas teenistus- ja tsiviilrelvade register tehnoloogiliselt uuele kaasaegsele platvormile, millega kaasub süsteemi töökindlus, turvalisus, paraneb andmekvaliteet ja andmete kättesaadavus.

Projekti kestus: 10.10.2019 - 09.10.2021

Eraldatud toetuse summa (Euroopa Regionaalarengu Fond): planeeritud 494 692,80 € (tegelik kulu 485 971,20 €).

Euroopa regionaalarengu fondi logo

Uue viisaregistri arendamine (Viisaregister 2.0 I etapp)

Projekti raames arendatakse kaasaegne ja uuele tehnoloogilisele lahendusele viidud viisamenetluse funktsionaalsus, millega kaasub süsteemi töökindlus, turvalisus, paraneb andmekvaliteet ja kasutajamugavus.

Projekti kestus: 30.01.2020 - 31.10.2022

Eraldatud toetuse summa (Euroopa Regionaalarengu Fond) 478 000, 00 €.

Euroopa regionaalarengu fondi logo

PPA avaandmete esimene etapp

Projekti lühikirjeldus: Projekti "PPA avaandmete I etapp" käigus avalikustatakse programmi "Turvalisemad kogukonnad" eesmärkide täitmiseks andmed masinloetaval kujul.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on luua lahendus kogukondade turvalisusega
seotud andmete avalikustamiseks, mis võimaldab Eesti elanikel ja erasektori
esindajatel lihtsalt kätte saada soovitud andmeid.

Projekti tulemus: PPA välisveebis on avaldatud järgnevad andmed, mis on seotud:

  • liiklusjärelevalve käigus avastatud süütegudega
  • avaliku korra vastaste ja avalikus kohas toime pandud varavastaste süütegudega
  • varavastaste süütegudega.

Andmed on masinloetaval kujul ning andmeid uuendatakse kord nädalas.

Projekti kestus: 08.05.2017 – 07.02.2018

Eraldatud toetuse summa (Euroopa Regionaalarengu Fond): planeeritud 46 080 EUR (tegelik kulu 19 684,8 EUR).

Euroopa regionaalarengu fondi logo

Eelanalüüs uue analüüsilahenduse hankimiseks

Projekti lühikirjeldus: Eelanalüüsi käigus kaardistati PPA analüüsivajadused ning pakuti välja arhitektuur uue lahenduse tarbeks.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks oli läbi viia eelanalüüs uue analüüsilahenduse hankimiseks.

Projekti tulemus: Projekti tulemuseks on PPA vajadusi ning üldisi andmeanalüütika suundumusi arvestav analüüsivõimekuse tõstmise kontseptsioon.

Projekti kestus: 07.02.2018 – 21.11.2018

Eraldatud toetuse summa (Euroopa Regionaalarengu Fond): planeeritud 37 200 EUR (tegelik kulu 37 200 EUR).

Euroopa regionaalarengu fondi logo

Transkriptsiooni tarkvara väljatöötamine Politsei- ja Piirivalveametile

Projekti lühikirjeldus: Projekti raames arendatakse välja automaatse transkribeerimise tarkvara, mis oleks suuteline transkribeerima eesti- ja venekeelset spontaanset kõnet. Tarkvara võimaldab osaliselt automatiseerida tõendusmaterjalide transkribeerimise, vähendamaks seotud aja- ja tööjõukulu ning kiirendamaks menetlusprotsesse.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on (osaliselt) automatiseerida tõendusmaterjalide transkribeerimine vähendamaks seotud aja ja tööjõukulu ning kiirendamaks menetlusprotsesse.

Projekti tulemus:
Oodatavad kasud innovaatilisest automaatse transkriptsiooni tehnoloogiast:

  • Transkriptsiooniga tegeleva tugipersonali tootlikkuse tõus;
  • Menetlusprotsesside kiirenemine;
  • Transkriptsiooniga tegeleva tugipersonali töötingimuste paranemine ja positiivne mõju tööga rahuolule;
  • Kulude kokkuhoid tööjõu ja -juhtimiskuludelt.

Projekti kestus: 01.04.2017 – 31.03.2019

Eraldatud toetuse summa (Euroopa Regionaalarengu Fond): 186 858 €

Projekti maksumus: 373 716 €

Euroopa regionaalarengu fondi logo

Relvalubade digitaliseeritud menetlus

Projekti lühikirjeldus: Relvaloa taotlemine ja menetlemine viidi infosüsteemipõhiseks ning lahendusega on liidestatud ka relvakaupmehed. On loodud võimalus kontrollida väljastatud loa staatust reaalajas.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks oli digitaliseerida relvaloa taotluse esitamine, tsiviilkäibes olevate relvade haldusmenetlus ja relva tsiviilkäibesse müümine.

Projekti tulemus: Projekti tulemuseks on valminud ja relvaregistriga liidestatud 3 uut infosüsteemi: taotluse esitamiseks, taotluse menetlemiseks ja loa kontrollimiseks/relva tsiviilkäibesse müümiseks.

Projekti kestus: 07.03.2018 – 06.03.2019

Eraldatud toetuse summa (Euroopa Regionaalarengu Fond): planeeritud 157 214 € (tegelik kulu 150 039 €).

Euroopa regionaalarengu fondi logo

Radarijaamade keskkonnasäästlikud energialahendused väikesaartel

Projekti lühikirjeldus: Naissaare, Vaidloo ja Osmussaare radarijaamade taastuvenergia lahenduste soetamine ja paigaldamine, olemasolevate mittevajalike seadmete ja ehitiste demonteerimine-lammutamine, jäätmete utiliseerimine ja taristuga seonduvate hoonete/rajatiste parendustööd.

Projekti eesmärk: vähendada diiselgeneraatorite kasutamist ja võtta väikesaarte radarijaamade elektriga varustamisel kasutusele taastuvenergia allikad (võrguvaba elektrijaam ehk off-grid, st. päiksepaneelid, tuulegeneraator, uued diiselgeneraatorid, akupank koos juhtautomaatika ja telemeetriaga).

Projekti tulemus: taastuvenergia lahenduste tulemusel väheneb diiselkütuse vajadus ja elektrienergia tootmine muutub keskkonnasõbralikumaks. Paraneb elektrivarustuse toimepidevus. Mittevajalikud rajatised ja hooned on lammutatud, jäätmed utiliseeritud ja vajalikud taristuga seonduvad hooned/rajatised korrastatud.

Projekti kestus: 01.01.2021-31.12.2022

Eraldatud toetuse summa: 1 800 000 eurot. (Vabariigi Valitsuse Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi tulust).