Relvaluba füüsilisele isikule

Relvasoetamisluba

Milleks?

Füüsiline isik võib relva soetada, omada ja vallata järgmistel eesmärkidel:

 • jahipidamiseks
 • enese ja vara kaitseks
 • spordiga tegelemiseks
 • kutsealal tegutsemiseks
 • kollektsioneerimiseks

Kellele?

Relva võid soetada, kui oled Eesti Vabariigi kodanik või välismaalane, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või kes elab Eestis elamisõiguse alusel. Relva võid soetada alates 18-aastaselt, osade relvaliikide puhul alates 21-aastaselt.

Millele?

Relvasoetamisluba on vaja järgmiste relvade soetamiseks:

 • gaasirelvad, v.a gaasipihusti
 • üle 4,5 mm kaliibriga pneumorelvad
 • piiratud tsiviilkäibega külmrelvad
 • piiratud tsiviilkäibega heitrelvad
 • piiratud tsiviilkäibega tulirelvad

Relvaseaduse §20 leiad nimekirja relvadest, mis on tsiviilkäibes keelatud.

Enne relvasoetamisloa taotlemist tasu riigilõiv.

Loe relvaseadusest täpsemalt, millised nõuded on:

Kahe relva puhul peab olema relvakapp (siseministri määrus)

Enne esmase relvasoetamisloa taotlemist läbi:

 • perearsti juures tervisekontroll
 • esmaabikoolitus

Relvasoetamisloa taotlemine

Relvasoetamisloa taotlemiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa:

 • isikut tõendav dokument
 • lubade arvule vastav arv dokumendifotosid mõõtudega 3x4 cm, mis ei ole vanemad kui pool aastat (või anna nõusolek kasutada enda isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot)
 • perearsti poolt väljastatud tervisetõend, mis ei ole vanem kui 3 kuud
 • jahitunnistus, kui vajad relva jahipidamiseks
 • spordiorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument, kui vajad relva spordialaga tegelemiseks
 • kollektsioneerimisluba, kui soovid relva soetada kollektsiooni tarbeks
 • taotlus – võid täita teeninduses kohapeal või võtta kaasa eelnevalt täidetud taotluse

Esmasel relvasoetamisloa taotlemisel pead sooritama ka relvaeksami ja esitama esmaabikoolituse läbimist kinnitava dokumendi.

Vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse peab läbi viima tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust. Kontrolli, kas leitud koolitaja on tervishoiutöötajate registris.

Kui oled Eesti elamisloaga või Eestis elamisõiguse alusel elav välismaalane ja soovid relvasoetamisluba taotleda Eestis, pead esmasel taotlemisel lisaks esitama ka tõlgitud ja apostilliga kinnitatud (kui välisleping ei sätesta teisiti) kodakondsusriigi pädeva asutuse väljastatud õiendi karistatuse kohta.

Politseiametnik, abipolitseinik, vanglaametnik, tegevväelane ja Kaitseliidu tegevliige ei pea esitama esmaabikoolituse läbimist kinnitava dokumenti. Ei pea esitama tervisetõendit ega sooritama eksamit, kui:

 • politseiametnik või abipolitseinik annab taotluse esitamisel kinnituse, et ta on teenistusrelva kandmise õigusega ning vastab jätkuvalt esitatavatele tervisenõuetele
 • vanglaametnik ja tegevväelane lisab taotlusele ametiasutuse kinnituse, selle kohta, et taotlejal on teenistus- või sõjaväerelva kandmise õigus ning taotleja vastab jätkuvalt vangla- või tegevteenistusse asumisel esitatavatele tervisenõuetele
 • kaitseliidu tegevliige esitab Kaitseliidu relva kandmise loa ja koopia tervisetõendist, mis oli Kaitseliidu relvakandmise loa saamisel esitatud

Relvasoetamisloa andmist välistavad asjaolud

Hiljemalt kahe kuu jooksul kontrollib menetleja relvasoetamisloa andmist välistavaid asjaolusid (relvaseaduse §36), muuhulgas:

 • narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- või käitumishäired
 • raskekujuline psüühikahäire
 • füüsiline puue, mis takistab taotletava relva õiget käsitsemist
 • kaitseväeteenistusest kõrvale hoidumine
 • piiratud teovõime ja eestkostel olemine
 • kriminaalkaristus

Pärast relvasoetamisloa taotlemist

Relvasoetamisluba kehtib 3 kuud. Kui selle aja jooksul ei õnnestu soovitud relva soetada, esita kindlasti enne kehtivusaja lõppu relvasoetamisloa pikendamise taotlus.

Soetamisloa kehtivuse jooksul pead jõudma ka relva registreerida ja taotleda relvaluba.

Soetatud relva pead seitsme tööpäeva jooksul registreerima elu- või asukohajärgses Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses ja taotlema relvaluba. Relva müüja poolt täidetud relvasoetamisloa alusel registreerimisel ei ole vaja relva ette näidata.