Liigu sisuni

Relvaluba füüsilisele isikule

Relvaluba

Relvaluba annab füüsilisele isikule õiguse käidelda soetamisloa alusel soetatud relva ja sellele vastavat laskemoona.

Enne taotlemist

 • registreeri soetamisloa alusel soetatud relv elu- või asukohajärgses Politsei- ja Piirivalveameti prefektuuris
 • tasu riigilõiv

Enne esmase relvaloa taotlemist pead lisaks

 • läbi perearsti juures tervisekontroll

Relvaloa taotlemine

Relvaloa taotlemiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa:

 • isikut tõendav dokument
 • taotlus – võid täita teeninduses kohapeal või võtta kaasa eelnevalt täidetud taotluse
 • esmasel taotlemisel kaks dokumendifotot mõõtudega 3x4 cm, mitte vanemad kui pool aastat
 • vajadusel perearsti poolt väljastatud tervisetõend, mis ei ole vanem kui 3 kuud

Esmasel relvaloa taotlemisel pead sooritama ka relvaeksami.

Kui oled Eesti elamisloaga või Eestis elamisõiguse alusel elav välismaalane ning soovid saada Eesti relvaluba teise riigi väljastatud relvaloa alusel, pead esmasel taotlemisel esitama ka tõlgitud ja apostilliga kinnitatud (kui välisleping ei sätesta teisiti) välisriigi relvaloa koopia.

Kui oled Eesti elamisloaga või Eestis elamisõiguse alusel elav välismaalane, kellel ei ole teise riigi väljastatud relvaluba ja soovid relvaluba taotleda Eestis, pead esmasel taotlemisel lisaks esitama ka tõlgitud ja apostilliga kinnitatud (kui välisleping ei sätesta teisiti) kodakondsusriigi pädeva asutuse väljastatud õiendi karistatuse kohta.


Relvaloa andmist välistavad asjaolud

Hiljemalt kahe kuu jooksul kontrollib menetleja relvaloa andmist välistavaid asjaolusid (relvaseaduse §36), muuhulgas:

 • narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- või käitumishäired
 • raskekujuline psüühikahäire
 • füüsiline puue, mis takistab taotletava relva õiget käsitsemist
 • kaitseväeteenistusest kõrvale hoidumine
 • piiratud teovõime ja eestkostel olemine
 • kriminaalkaristus

Kui soovid, et sinu relva kasutaks paralleelrelvaloa alusel ka teine kasutaja, siis pead andma selleks kirjaliku nõusoleku.