Relvaluba füüsilisele isikule

Relvaluba

Relvaluba annab füüsilisele isikule õiguse käidelda soetamisloa alusel soetatud relva ja sellele vastavat laskemoona.

Enne taotlemist

 • registreeri soetamisloa alusel soetatud relv elu- või asukohajärgses Politsei- ja Piirivalveameti prefektuuris
 • tasu riigilõiv

Enne esmase relvasoetamisloa taotlemist läbi:

 • perearsti juures tervisekontroll
 • esmaabikoolitus

Relvaloa taotlemine

Relvaloa taotlemiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa:

 • isikut tõendav dokument
 • taotlus – võid täita teeninduses kohapeal või võtta kaasa eelnevalt täidetud taotluse
 • esmasel taotlemisel lubade arvule vastav arv dokumendifotosid mõõtudega 3x4 cm, mis ei ole vanemad kui pool aastat (või anna nõusolek kasutada enda isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot)
 • vajadusel perearsti poolt väljastatud tervisetõend, mis ei ole vanem kui 3 kuud

Esmasel relvasoetamisloa taotlemisel pead sooritama ka relvaeksami ja esitama esmaabikoolituse läbimist kinnitava dokumendi.

Vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse peab läbi viima tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust. Kontrolli, kas leitud koolitaja on tervishoiutöötajate registrist.

Kui oled Eesti elamisloaga või Eestis elamisõiguse alusel elav välismaalane ja soovid relvaluba taotleda Eestis, pead esmasel taotlemisel lisaks esitama ka tõlgitud ja apostilliga kinnitatud (kui välisleping ei sätesta teisiti) kodakondsusriigi pädeva asutuse väljastatud õiendi karistatuse kohta.


Relvaloa andmist välistavad asjaolud

Hiljemalt kahe kuu jooksul kontrollib menetleja relvaloa andmist välistavaid asjaolusid (relvaseaduse §36), muuhulgas:

 • narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- või käitumishäired
 • raskekujuline psüühikahäire
 • füüsiline puue, mis takistab taotletava relva õiget käsitsemist
 • kaitseväeteenistusest kõrvale hoidumine
 • piiratud teovõime ja eestkostel olemine
 • kriminaalkaristus

Kui soovid, et sinu relva kasutaks paralleelrelvaloa alusel ka teine kasutaja, siis pead andma selleks kirjaliku nõusoleku.