Relvaluba füüsilisele isikule

Relva võõrandamine

Relva võõrandamine tähendab relva omandiõiguse üleandmist teisele inimesele või juriidilisele isikule.

Relva omaniku või valdajana võid relva võõrandada:

  • inimesele, kellel on vastava relva soetamisluba
  • komisjonimüügi korras relvade müügi tegevusluba omava ettevõtte vahendusel
  • relvade müügi, valmistamise, ümbertegemise või parandamise tegevusluba omavale ettevõttele

Relva võõrandamise loa taotlemine

Kui soovid viia relva komisjonimüüki, lepi see enne kauplusega kokku, sest võõrandamisluba väljastatakse konkreetse kaupluse nimele.

Taotluse esitamiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa:

  • isikut tõendav dokument
  • lubade arvule vastav arv dokumendifotosid mõõtudega 3x4 cm, mis ei ole vanemad kui pool aastat (või anna nõusolek kasutada enda isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot), kui võõrandamise tulemusena pead taotlema olemasoleva relvaloa vahetamist uue vastu. Sellisel juhul tasu ka riigilõiv
  • relvaluba või selle puudumisel relva omamise seaduslikkust tõendav dokument (näiteks pärimistunnistus)
  • taotlus – võid täita teeninduses kohapeal või võtta kaasa eelnevalt täidetud taotluse

Relva võõrandamise luba ei saa taotleda relva paralleelloa alusel kasutaja.

Kui võõrandad relva soetamisluba omavale isikule Politsei- ja Piirivalveameti pädeva ametniku juuresolekul politseiasutuses või relva asukohas, siis ei ole relva võõrandamisluba vaja taotleda.

Komisjonimüügi korral vahetatakse relvaluba alles siis, kui relv on müüdud.