Relvaluba füüsilisele isikule

Relvaloa vahetamine

Pead taotlema oma relvaloa vahetamist, kui sinu relvaluba on:

 • aegumas
 • kadunud

Pead taotlema uut digitaalset relvaluba, kui sinu relvaluba on:

 • kõlbmatuks muutunud

Pead taotlema andmete muutmist relvaloal, kui

 • sinu andmed on muutunud
 • relva hoiukoht on muutunud
 • võõrandad relvaloale kantud relva, aga ei soovi relvaloast loobuda

Relvaloa aegumise kohta saad riigiportaalist eesti.ee tellida endale teavituse.

Relvaloa kehtivuse pikendamine või andmete muutmine

Relvaloa kehtivust pikenda või muuda andmeid iseteeninduses relvataotlus.politsei.ee.

Soovitame iseteenindust kasutada Google Chrome'i veebilehitsejaga.

Vajaliku taotluse saad valida oma digitaalse relvaloa juurest.

Digitaalse loa taotlemiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa:

 • isikut tõendav dokument
 • aeguva relvaloa puhul perearsti poolt väljastatud tervisetõend, mis ei ole vanem kui 3 kuud
 • vahetamisele kuuluv relvaluba (kui see on väljastatud paberil)
 • jahitunnistuse või laskespordiorganisatsiooni liikmelisust tõendava dokumendi koopia
 • paralleelrelvaloa kehtivuse lõppemise korral relvaomaniku kirjalik nõusolek

Pane tähele, et relvaloa vahetamiseks tuleb dokumendid politsei- ja piirivalveametile esitada õigeaegselt:

 • relvaloa või relvakandmisloa kehtivuse lõppemise korral – vähemalt kaks kuud enne kehtivuse lõppemist
 • relvaloa või relvakandmisloa kõlbmatuks muutumise korral – vahetult pärast loa kõlbmatuks muutumist
 • relva, relvaloa või relvakandmisloa omaja andmete või relvahoidla asukoha muutumise korral – seitsme tööpäeva jooksul andmete või asukoha muutumisest arvates
 • relvaloa, relvakandmisloa või relva kaotsimineku või hävimise korral – seitsme tööpäeva jooksul relvaseaduse § 43 lõikes 5 sätestatud otsuse kättesaamisest arvates
 • paralleelrelvaloa või relvakandmisloa vahetamise korral relvaloa vastu – kolme kuu jooksul loa kehtivuse lõppemise päevast arvates

Kui taotlust relvaloa vahetamiseks ei olnud mõjuval põhjusel võimalik esitada relvaseaduses ettenähtud tähtaja jooksul, siis tuleb esitada taotlus menetlustähtaja ennistamiseks. Loe täpsemalt haldusmenetluse seadusest.