Trahvid

Nõuanded

Sain politseilt trahvi, mida pean tegema?

Pärastväärteoprotokolli kättesaamist saad 15 päeva jooksul esitada:

 • vastulause, kui sa ei nõustu väärteoprotokollis tooduga või nt on esitada omapoolseid tõendeid süütuse tõendamiseks aktiivse kaitse märgiks
 • taotluse tulevikus määratava rahatrahvi ositi tasumise võimaldamiseks vm
 • taotluse lühendada 15 päevast lahendi kättesaamise tähtaega

Pärast lahendi (karistusotsuse) kättesaamist

Kui rahatrahvi ei saa tasuda ositi, siis tuleb see täies ulatuses tasuda panka 15 päeva jooksul, alates päevast, mil politsei otsus on politseis tutvumiseks kättesaadav. Tasumisel tuleb märkida panga nimetus, koodi arvelduskonto valdaja nimetus ja arvelduskonto number, millele rahatrahv tuleb kanda.

Kui 15 päeva jooksul pole trahvi ära tasutud või kui sina või sinu kaitsja pole otsuse peale edasi kaevanud, pööratakse otsus täitmisele.

Ositi tasumise puhul, kui see on määratud ka kohtu poolt, saadetakse lahend täitmisele kohtutäiturile, kes järgib otsiti tasumise tähtaegu.

Otsus lisakaristusena mõistetud sõiduki juhtimise õiguse äravõtmise osas pööratakse täitmisele, kui päevast, mil kohtuvälise menetleja otsus on menetlusosalistele kohtuvälise menetleja juures tutvumiseks kättesaadav ja menetlusosalised võivad saada lahendi koopia, on möödunud 15 päeva ja menetlusalune isik või tema kaitsja ei ole otsuse peale kaebust esitanud.

Menetlusosalisel on õigus esitada maakohtule kaebus kohtuvälise menetleja kiirmenetluses ja üldmenetluses tehtud otsuse peale 15 päeva jooksul:

 • kiirmenetluse otsuse peale alates menetlusaluse isiku poolt kohtuvälise menetleja otsuse kättesaamisest.
 • üldmenetluses tehtud otsuse peale alates päevast, mil kohtuvälise menetleja otsus on menetlusosalisele kohtuvälise menetleja juures kättesaadav.

Kaebuse esitamise tähtaja jooksul asub väärteotoimik kohtuvälise menetleja juures ja seda ei väljastata ning menetlusosalised võivad väärteotoimikuga tutvuda ja teha sellest väljakirjutusi või taotleda tasu eest koopiate tegemist toimiku materjalidest.

Kaebust ei saa esitada hoiatamisotsuse peale.

Kuidas kaebust vormistada?

Kaebus kohtuvälise menetleja otsuse peale esitatakse kirjalikult ja selles märgitakse:

 • kohtu nimetus, kellele kaebus esitatakse
 • kui kaebuse esitab füüsiline isik, siis tema ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress
 • kui kaebuse esitab juriidiline isik, siis tema nimetus ja juriidilise isiku registrikood ning välismaisel juriidilisel isikul registrikoodiga võrdsustatud numbri- või tähekombinatsioon, asukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress
 • kui kaebuse esitajal on kaitsja, siis tema ees- ja perekonnanimi, asukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress
 • otsuse teinud kohtuvälise menetleja nimetus ja aadress
 • kohtuvälise menetleja otsuse number ja kuupäev ning füüsilisest isikust menetlusaluse ees- ja perekonnanimi või juriidilisest isikust menetlusaluse isiku nimetus, kelle suhtes tehtud otsust vaidlustatakse
 • millises osas otsus vaidlustatakse
 • kaebuse esitanud isiku taotluse sisu ja taotluse põhjendus
 • isikud, kelle istungile kutsumist taotletakse, ja tõendid, mida kaebuse esitanud isiku taotlusel on vaja kohtus uurida

Kaebus esitatakse koos koopiatega vastavalt menetlusest osavõtvate isikute arvule

Kaebuse esitaja peab kaebuses märkima:

 • kas ta soovib kohtuistungist osa võtta
 • kas ta soovib, et menetluses osaleb kaitsja, kui tal seda ei ole

Kaebusele kirjutab alla selle esitaja. Kui kaebusele kirjutab alla kaitsja, lisatakse kaebusele tema volikiri, kui seda ei ole väärteotoimikus.

Kaebusele lisatakse:

 • kaevatava kohtuvälise menetleja otsuse koopia
 • tõendid
 • tunnistajate nimed ja aadressid, kelle ülekuulamist taotletakse
 • muud kaebuse esitaja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.