Liigu sisuni

Viibimisaja pikendamine ja viisa

Pikaajaline viisa

Välismaalasena saad Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses taotleda pikaajalist (D-liik) viisat.

Pikaajalise viisa saad välismaalasena ühe- või mitmekordseks ajutiseks Eestis viibimiseks kehtivusajaga kuni 12 kuud ja kuni 365-päevase viibimisajaga kaheteistkümne järjestikuse kuu jooksul.

Pikaajalist viisat saad taotleda, kui oled välismaalane ja viibid Eestis ühel järgnevatest alustest:

 • Eesti pädeva asutuse antud viisa
 • Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud viisa, juhul kui viisa tingimused ei välista Eestis viibimise õigust
 • välislepingust vahetult tulenev õigus Eestis viibida
 • Vabariigi Valitsuse otsusest viisanõudest loobumise kohta tulenev õigus Eestis viibida
 • Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud elamisluba
 • välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse ning rahvusvahelise organisatsiooni esinduse Eestisse akrediteeritud personalile, nende perekonnaliikmetele ja erapersonalile kuuluv Välisministeeriumi antud diplomaadi- või teenistuskaart
 • tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tulenev õigus Eestis viibida
 • Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse antud ettevõtjasiseselt üle viidud töötaja elamisluba (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/66/EL alusel)

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada Politsei- ja Piirivalveametile hiljemalt 10 tööpäeva enne viibimisaja lõppemist.


Viibimisaja pikendamise taotluse esitamiseks pöördu isiklikult või esindaja vahendusel PPA teenindusse, mis asuvad:

 • Tallinnas (P.Pinna 4 ja A.H. Tammsaare tee 47)
 • Tartus (Riia mnt 132)
 • Jõhvis (Rahu 38)
 • Narvas (Vahtra 3)
 • Pärnus (Aida 5)

Viibimisaja pikendamise taotluse esitamisel pead andma sõrmjäljed, kui ei ole neid varem andnud või on viimasest sõrmejälgede võtmisest möödunud rohkem kui 59 kuud. Sõrmejälgede võtmise korra leiab riigiteatajast.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • Täidetud ja allkirjastatud pikaajalise viisa taotlusankeet
 • üks värvifoto mõõtmetega 40x50mm
 • taotleja kehtiv reisidokument
 • kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal, kui seaduses või välislepingus ei ole sätestatud teisiti
 • viibimise eesmärki ja põhjust tõendavad dokumendid
 • Eestis viibimise ajal piisavate rahaliste vahendite olemasolu tõendavad dokumendid
 • Eestis viibimise ajal majutust ja viibimiskulude kandmist tõendavad dokumendid
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument (v.a Ukraina ja Valgevene kodanikud)

Taotluse läbivaatamine

Politsei- ja Piirivalveamet vaatab esitatud taotluse läbi kümne tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates.