Kohtulahendid
26.09.2017

Valik korruptsioonikuritegude büroo menetletud kriminaalasjade kohtulahenditest.

2017. aasta

 • Puka vallavanem H.K. mõisteti süüdi ametialases võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises KarS § 299 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Puka vallavanem H.K. koostas ajavahemikus 2012-2013 tegelikkusele mittevastavate andmetega ehk sisult valed 4 ostu-müügilepingut, milles märgitud tehingut tegelikkuses ei toimunud. Võltsitud dokumendid esitas H.K. vallavalitsuse raamatupidamisele, et teostatakse sularahaline väljamakse. Kohus mõistis H.K.-le karistuseks 5 kuud vangistust 1 aasta 6 kuu pikkuse katseajaga.
 • Nõva vallavanem D.R. mõisteti süüdi ametialases võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises KarS § 299 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Nõva vallavanem D.R., olles kohustatud täitma ametiautoga tehtud sõitude kohta sõidupäevikut, võltsis vallavalitsuse sõiduauto 2014. aasta sõidupäevikuid, kandes sisse valeandmeid sõiduauto kasutamise ja läbitud vahemaade pikkuse kohta. Võltsitud andmetega sõidupäevikud esitas vallavanem 2014-2015 aastal vallavalitsuse raamatupidamisele eesmärgiga näidata oma ameti- või teenistusülesannetega mitteseotud tegevusi ametisõitudena. Kohus mõistis D.R.-le karistuseks rahalise karistuse 150 päevamäära, s.o summas 7569 eurot.
 • Sillamäel asuvas tehnoülevaatuspunktis töötanud tehnoülevaatajad P.M ja V.P mõisteti süüdi ametialases võltsimises ja korduvas altkäemaksu võtmises, s.o KarS § 299 lg 1 ja § 294 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. P.M. ja V.P., olles 2015. aastal Sillamäe tehnoülevaatuspunktis ülevaatuse läbiviimise eest vastutavad, võtsid sõidukile ülevaatust saada soovivatelt vähemalt 59-lt inimeselt altkäemaksu igakordselt 10-30 eurot. Tehnoülevaatajad võltsisid vastutasuks ülevaatust läbima pidanud, kuid kontrolli mittetoodud vähemalt 120 sõiduki kontrollkaarte, ning märkisid sõidukid tehniliselt korras olevateks. Kohus mõistis P.M.-le karistuseks 4 aastat vangistust 4 aasta pikkuse katseajaga. Kohus mõistis V.P.-le karistuseks 3 aastat vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga. KarS § 49 alusel kohaldas kohus P.M.-le, V.P.-le kolmeks aastaks töötamise keeldu mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatajana või tehnoülevaataja abina. KarS § 831 lg 1 ja § 84 alusel kohus mõistis P.M.-lt välja kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks 5000 eurot. KarS § 83 2 lg 1 alusel konfiskeeris kohus arestitud sularaha V.P.-lt 1000 eurot ja P.M-lt 749 eurot.
 • Kallaste linnavolikogu esimees F.P. mõisteti süüdi korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadva rikkumise eest eriti suures ulatuses KarS § 3001 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Kallaste linnavolikogu esimees F.P., kes  oli samal ajal ka aktsiaseltsi KK juhatuse liige ja aktsionär, osales linnavolikogu istungitel ja hääletas ajavahemikus 2009 – 2014 temaga seotud aktsiaseltsi KK kinnisvara puudutavates küsimustes, so huvide konflikti olukorras, otsuste poolt. Sellise tegevusega rikkus linnavolikogu esimees toimingupiirangut 594 741,58 euro ulatuses. Kohtuotsuse kohaselt puudutasid AS KK kinnisvaraga seotud projektid oluliselt aktsiaseltsi majandushuve ning seega rikkus F. P. vastavate otsustuste tegemisel osalemisega toimingupiiranguid. Projektidega seotud dokumentide kohaselt oli aktsiaseltsi kinnistutele ette nähtud erinevate rajatiste püstitamine. Ainuüksi aktsiaseltsi kinnisvara parendamist saab pidada oluliseks majanduslikuks mõjuks. Kohus mõistis F.P.-le karistuseks rahalise karistuse 200 päevamäära, s.o summas 8600 eurot.
 • Avalik õigusliku juriidilise isiku poolt asutatud SA-e Järvselja Õppe- ja Katsemetskond juhatuse liige ja metsaülem P.K. mõisteti süüdi pistise võtmises KarS § 293 lg 1 (al. 01.01.2015 KarS § 294 lg 1 altkäemaksu võtmises) järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond juhatuse liige ja metsaülem P.K. sai 2013. aastal OÜ esindajalt pistist 300 eurot vastutasuna selle eest, et oli sõlminud osaühinguga kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu, lubas juhatuse liikmena vajadusel tagada teostatud tööde eest ettemaksu tasumise OÜ-le, lubas OÜ esindajaga seotud ettevõtetele SA-ga Järvselja Õppe- ja Katsemetskond tehinguid ning organiseeris sihtasutuse poolt kiirendatud korras OÜ-le arve tasumise.Kohus mõistis P.K.-le karistuseks rahalise karistuse 150 päevamäära, s.o summas 6045 eurot. KarS § 73 lg 1 ja 2 alusel mõistetud karistusest kuulub kohesele täitmisele rahalise karistuse 25 päevamäära. Ülejäänud 125 päevamäära suurust rahalist karistust, s.o 5037 ei pöörata tingimisi täitmisele, kui P.K. ei pane ühe aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 84 alusel kohus mõistis Priit Kaselt välja 300 eurot, mis vastab süüteoga saadud konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele.
 • Maanteeameti Tallinna Mustamäe teenindusbüroo peaspetsialist M.R. ja spetsialist I.U. mõisteti süüdi altkäemaksu võtmises ja ametialases võltsimises ning I.P. altkäemaksu vahendamises ja A.T. altkäemaksu andmises, s.o KarS § 294 lg 1, 299 lg 1, § 296 lg 1 ja § 298 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Maanteeameti Tallinna Mustamäe teenindusbüroo peaspetsialistina töötanud M.R. võttis 2015. aastal I.P.-lt altkäemaksu vähemalt 13-l korral selle eest, et nõuetele mittevastavad ja Eestis esmaregistreeritavad sõidukid läbivad registreerimiseelse ülevaatuse, samuti selle eest, et ta võimaldab 2009.a ja hiljem kasutusele võetud sõiduautode registreerimist ilma, et sõiduautode dokumendid oleksid eelnevalt läbinud Maksu- ja Tolliameti poolse kontrolli ja saanud sealt positiivse tagasiside, mis võimaldaks sõiduki registreerimist. M.R. võltsis tööülesandeid täites registris registreerimiseelsete tehnonõuetele vastavuse kontrollakte 18 sõiduki osas.Samuti võttis Maanteeameti Tallinna Mustamäe teenindusbüroo spetsialistina töötanud I.U. 2015. aastal altkäemaksu I.P.-lt vastutasuna selle eest, et teostab liiklusregistris registritoiminguid 2009.a ja hiljem kasutusele võetud sõiduautodele ilma, et sõiduautode dokumendid oleksid eelnevalt läbinud Maksu- ja Tolliameti poolse kontrolli ja saanud sealt positiivse tagasiside, mis võimaldaks sõiduki registreerimist. Selliselt tagas I.U. igakordselt 100 eurose altkäemaksu eest 7 sõiduki registreerimise. Lisaks pani A.T. toime altkäemaksu andmise I.P.-le selleks, et sõiduk saaks registreerimiseelse ülevaatuse teostatud ning registris registreeritud. Kohus mõistis M.R.-le karistuseks 2 aastat vangistust 2 aasta pikkuse katseajaga. Kohus mõistis I.U.-le karistuseks 1 aasta ja 8 kuud vangistust 2 aasta pikkuse katseajaga. Kohus mõistis I.P.-le karistuseks 1 aasta 6 kuud vangistust 2 aasta pikkuse katseajaga.Kohus mõistis A.T.-le karistuseks rahalise karistuse 200 päevamäära, s.o summas 2000 eurot. KarS § 831 lg 1 ja § 84 alusel kohus mõistis konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele vastava summa M.R.-lt 1750 eurot, I.P.-lt 1790 eurot ja I.U.-lt 600 eurot.KarS § 49 alusel kohaldas kohus M.R. –le ja I.U.-le lisakaristusena mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatamisega seotud valdkondades tegutsemise keeldu 2 aastaks.
 • Põhja-Tallinna Valitsuse kultuuri- ja noorsoosektori juhataja E.L. mõisteti süüdi dokumendi võltsimisele kihutamises ja võltsitud dokumendid kasutamises KarS § 344 lg 1 - § 22 lg 2 ja § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Põhja-Tallinna Valitsuse kultuuri- ja noorsoosektori juhataja E.L. kihutas kahel korral 2014 aastal linnaosavalitsuse töötajat otsima kahe toimunud ürituse jaoks võltsarveid summas 3050 eurot. Olles teadlik, et omavalitsusele laekunud arved ei vasta tegelikkusele, kooskõlastas E.L. saadud võltsarved e-arvekeskuses koos seletuskirjaga ning võltsarvete alusel teostas linnakantselei vastavad ülekanded võltsarve esitanud ettevõttele. Kohus mõistis E.L.-le karistuseks 1 aasta vangistust 1 aasta pikkuse katseajaga.
 • SA Rõngu Hooldusravikeskus juhatuse liige M.T. mõisteti süüdi ametiisiku poolt omastamises KarS § 201 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. SA Rõngu Hooldusravikeskus juhatuse liige M.T. omastas 2014 aastal sihtasutusele kuuluva sularaha summas 1559,92 eurot. Kohus mõistis M.T.-le karistuseks 10 kuud vangistust 1 aasta pikkuse katseajaga. Vastavalt kohtuotsusele on M.T. kohustatud tasuma tsiviilhagi esitanud sihtasutusele tekitatud kahju.
 • Üldkasuliku töö tegemist juhendav S.K. mõisteti süüdi ametiisiku poolt dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi väljaandmises KarS § 299 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Pärnus asuva MTÜ juhatuse liikmena ja vastavalt Tallinna Vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonnaga sõlmitud üldkasuliku töö korraldamise lepingule oli S.K. määratud üldkasuliku töö tegemist juhendavaks isikuks süüdimõistetule H.T.-le. H.T. oli kohustatud vastavalt Pärnu Maakohtu otsusele asenduskaristusena tegema kahe aasta jooksul 1440 tundi üldkasulikku tööd. S.K. üldkasuliku töö juhendajana esitas Tallinna Vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonnale igakuiselt H.T üldkasuliku töö tegemise kohta arvestuslehed, milles oli kajastanud oluliselt rohkem tehtud töö tunde kui seda H.T. reaalselt teinud oli. S.K. ei täitnud temale pandud kriminaalhooldusaluse vahetu kontrolli teostamise kohustust ega pidanud korrektset arvestust kriminaalhooldusaluse tehtud töötundide kohta. S.K. võltsis kokku 12 kuu üldkasuliku töö arvestuslehe andmeid, kirjutades tehtud töötundide hulka enam kui 342 tundi, mida aga tegelikkuses ei tehtud. Kohus mõistis S.K.-le karistuseks rahalise karistuse 200 päevamäära, s.o summas 2400 eurot. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jäetakse rahaline karistus tingimisi täitmisele pööramata juhul, kui S.K. ei pane ühe aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
 • Maanteeameti Tallinna Mustamäe teenindusbüroo eksamineerijad P.P., J.T., A.A. mõisteti süüdi altkäemaksu korduvas võtmises, M.M. altkäemaksu korduvas võtmises ja altkäemaksu vahendamises, s.o KarS § 294 lg 2 p 1 ja § 296 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Lisaks ametiisikutele mõistis kohus süüdi sõiduõpetajad A.K. ja N.K. altkäemaksu vahendamises, s.o KarS § 296 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Maanteeameti Tallinna Mustamäe teenindusbüroo eksamineerijad P.P., J.T., A.A. ja M.M. võtsid korduvalt erinevatel aegadel ajavahemikul 2013-2015 sõidueksami sooritatuks lugemise eest altkäemaksu sõiduõpetajatelt A.K. ja N.K. ning teistelt inimestelt, kes vahendasid eksamineerijate juurde inimesi juhilubade saamiseks eksamit sooritama. Kohus mõistis A.K.-le karistuseks 3 aastat vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga. Kohus mõistis N.K.-le karistuseks rahalise karistuse 250 päevamäära, s.o summas 2500 eurot. Kohus mõistis M.M.-le karistuseks 4 aastat ja 3 kuud vangistust 4 aasta ja 3 kuu pikkuse katseajaga. Kohus mõistis A.A.-le karistuseks 3 aastat vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga. Kohus mõistis J.T.-le karistuseks 3 aastat ja 9 kuud vangistust 3 aasta ja 9 kuu pikkuse katseajaga. Kohus mõistis P.P.-le karistuseks 4 aastat vangistust, millest koheselt kuulub ärakandmisele 1 kuu ja 27 päeva ning ülejäänud osa vangistusest jätta kohaldamata kui P.P. 4 aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 83 lg 2, 831 lg 1 ja § 84 alusel kohus konfiskeeris ja mõistis konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele vastava summa A.K.-lt 1260 eurot, N.K.-lt 400 eurot, M.M.-lt 480 eurot, A.A.-lt 300 eurot, J.T.-lt 480 eurot ja P.P.-lt 320 eurot.
 • Esku-Kamari Kooli direktor E.M. mõisteti süüdi ametiisiku poolt toimepandud omastamises, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises KarS § 201 lg 2 p 3, § 345 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Esku-Kamari Kooli direktor omastas Jõgevamaal Põltsamaa vallas talle usaldatud võõrast vara, pöörates usaldatud võõra vara ebaseaduslikult kolmanda isiku kasuks. 12.10.2013 võltsis Eda Miljand ja FIE faktuurarve, millelt nähtus, nagu oleks FIE osutanud Esku-Kamari Koolile projekti „Keskkonnaõpe Esku-Kamari Koolis“ raames viiel korral transporditeenust kokku 600 euro eest. Tõendamist leidis, et transporditeenust osutati vaid ühel korral. Eda Miljand, olles samal ajahetkel Esku-Kamari Kooli direktor ning teades, et tegemist on võltsitud arvega, kinnitas allkirjaga arvel märgitud teenuse ja summa kooliga seotud kuluks, misjärel edastati faktuurarve nr 203 Põltsamaa Vallavalitsusele väljamakse tegemiseks. 18.10.2013 tegi Põltsamaa Vallavalitsus FIE Swedbanki arvelduskontole direktori poolt kinnitatud faktuurarve alusel ülekande, kandes FIE arvelduskontole 600 eurot ehk 480 eurot enam tegelikult osutatud teenuse maksumusest. Kohus mõistis E.M.-le karistuseks rahalise karistuse 100 päevamäära, s.o summas 1720 eurot.

 

2016. aasta

 • Tallinnas asuvas tehnoülevaatuspunktis töötanud tehnoülevaatajad V.M., V.V. ja J.H. mõisteti süüdi ametialases võltsimises ja korduvas altkäemaksu võtmises ning M.R. altkäemaksu vahendamises, s.o KarS § 299 lg 1, § 294 lg 2 p 1 ja § 296 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. V.M., V.V. ja J.H., olles 2015. aastal Tallinnas tehnoülevaatuspunktis ülevaatuse läbiviimise eest vastutavad, võtsid sõiduki või haagise kontrolli toonud inimestelt, sh vahendusteenust pakkuvalt M.R.-lt, altkäemaksu 5-25 eurot vastutasuna selle eest, et nad võltsisid ülevaatusele toodud tehniliselt mittekorras kokku vähemalt 37 sõiduki või haagise kontrollkaarte ning märkisid need tehniliselt korras olevateks. Kohus mõistis M.R.-le karistuseks rahalise karistuse 300 päevamäära, s.o summas 3000 eurot. Kohus mõistis V.M.-le karistuseks 1 aasta vangistust 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseajaga. Kohus mõistis V.V.-le karistuseks 1 aasta vangistust 2 aasta pikkuse katseajaga. Kohus mõistis J.H.-le karistuseks 1 aasta 6 kuud vangistust 2 aasta pikkuse katseajaga. KarS § 49 alusel kohaldas kohus V.M.-le, V.V.-le, J.H.-le kaheks aastaks töötamise keeldu mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatajana. KarS § 831 lg 1 ja § 84 alusel kohus mõistis V.M.-lt, V.V.-lt, J.H.-lt konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele vastava summa 140, 115 ja 30 eurot.
 • Tallinnas asuvas tehnoülevaatuspunktis töötanud tehnoülevaataja G.O. mõisteti süüdi ametialases võltsimises ja korduvas altkäemaksu võtmises, s.o KarS § 299 lg 1 ja § 294 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. G.O., olles Tallinnas asuvas tehnoülevaatuspunktis ülevaatuse läbiviimise eest vastutav, võttis 2015. aastal kolmel korral summas kokku 30 eurot altkäemaksu inimeselt, kes vahendas erinevate sõidukite kasutajatelt saadud raha. Tehnoülevaataja võltsis vastutasuks ülevaatust läbima pidanud, kuid kontrolli mittetoodud sõidukite kontrollkaarte ning märkis sõidukid tehniliselt korras olevateks. Kohus mõistis G.O.-le karistuseks 6 kuud vangistust 2 aasta pikkuse katseajaga. KarS § 49 alusel kohaldas kohus G.O.-le kaheks aastaks mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatajana tegutsemise keeldu. KarS § 831 lg 1 ja § 84 alusel kohus mõistis G.O.-lt konfiskeerimise asendamiseks välja 30.00 eurot. 
 • K.K. mõisteti süüdi ametiisikule altkäemaksu lubamises, s.o KarS § 298 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. K.K. sooritades 2016. aastal Põlva linnas Maanteeameti Liiklusregistri Põlva büroo ametniku kontrolli all B kategooria juhtimisõiguse omandamiseks nõutavat eksamit, pakkus eksamineerijale 50 euro suurust rahasummat vastutasuna selle eest, et viimane jätaks fikseerimata eksami sooritamise käigus ilmnenud eksamitulemusi mõjutavad eksimused ning kasutaks oma ametiseisundit tema huvides ja loeks eksami sooritatuks. Eksamineerija keeldus altkäemaksuks lubatud raha vastuvõtmisest ning teavitas juhtunust Maanteeameti Võru Teenindusbüroo juhatajat. Kohus mõistis K.K.-le karistuseks rahalise karistuse 150 päevamäära, s.o summas 1500 eurot.
 • Risti vallavanem R.K. mõisteti süüdi soodustuskelmuse, ametiisiku poolt dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises KarS § 210 lg 1, § 299 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Risti vallavalitsuse otsusega planeeriti rajada vana raamatukogu hoonesse, aadressil Jaama 1, Risti tervisekeskuse. Tervisekeskuse ehitamise rahastust otsustati taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) LEADER-meetme kaudu. Risti vallavanem R. K. esitas 2011. aastal rahastuse taotlemiseks PRIA-le tahtlikult valeandmeid, et saada pettuse teel abikõlbulikku toetust. Nimelt võltsis R.K. tervisekeskuse ehitamiseks saadud ettevõtete hinnapakkumuste andmeid (lisas töid ja suurendas pakkumuse hindasid) selliselt, et kõige odavamaks pakkumiseks oleks konkreetse ettevõtja pakkumus. Ebaõigete andmetega taotluse ja võltsitud hinnapakkumiste esitamisega, lõi vallavanem PRIA-le tegelikust renoveerimistööde maksumusest ebaõige ettekujutuse, mille eesmärgiks oli saada soodustust, s.o tasuta väljamakset majandustegevuses osalevale isikule muudest avalikest vahenditest eesmärgiga soodustada majandustegevust ja sai varalist kasu PRIA-lt väljamakse näol summas 32952.24 eurot. Kohus mõistis R.K.-le karistuseks rahalise karistuse 300 päevamäära, s.o summas 7440 eurot.
 • Pihtla Vallavalitsuse sotsiaalnõunik A.L. mõisteti süüdi omastamises ja dokumendi võltsimises KarS § 201 lg 2 p 3 ja § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Ajavahemikul 2013-2016 omastas Pihtla Vallavalitsuse sotsiaalnõunikuna töötanud A.L. vallavalitsuse poolt kuuele inimesele eraldatud toimetulekutoetust summas 3935.86 eurot. Selleks, et omastamist toime panna võltsis sotsiaalnõunik toimetulekutoetuse otsuseid inimeste nimel, kes ise selleks tegelikult soovi ei avaldanud, pärast mida vormistas sularaha kassalehed, kuhu kandis isikute nimed ja summad, kellele ta sularahas eelnevalt määratud toimetulekutoetust pidi maksma. Anne Lõhmus võltsis isikute allkirju näitamaks, et isik on määratud toimetulekutoetuse kätte saanud, kuid tegelikult toimetulekutoetuse saajad neile määratud toetust kätte ei saanud. Oma tegevusega Anne Lõhmus tekitas Pihtla Vallavalitsusele varalist kahju summas 3935.86 eurot. Kohus mõistis A. L.-le karistuseks 1 aasta 6 kuud vangistust 2 aasta pikkuse katseajaga.
 • Tartus asuvas tehnoülevaatuspunktis töötanud tehnoülevaatajad S.L. ja R.T. mõisteti süüdi ametialases võltsimises ja korduvas altkäemaksu võtmises KarS § 299 lg 1 ja § 294 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. 2015. aastal võtsid Tartus tehnoülevaatuspunktis ülevaatuse läbiviimise eest vastutavana S.L. ja R.T. sõiduki kontrolli toonud inimestelt altkäemaksu: S.L. võttis altkäemaksu 25-l korral summas 461 eurot ja R.T. kolmel korral summas 40 eurot vastutasuna selle eest, et nad võltsisid korduvalt ülevaatusele toodud tehniliselt mittekorras sõidukite kontrollkaarte ning märkisid sõidukid tehniliselt korras olevateks. Kohus mõistis S. L.-le karistuseks 2 aastat 4 kuud vangistust 2 aasta ja 6 kuu pikkuse katseajaga. Kohus mõistis R.T.-le karistuseks 1 aasta vangistus 1 aasta pikkuse katseajaga. KarS § 49 alusel kohaldas kohus S.L.-le, kaheks aastaks ja kuueks kuuks ning R.T.-le  üheks aastaks töötamise keeldu liikluses kasutatavate mootorsõidukite ja nende haagiste tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostava isikuna ehk tehnoülevaatajana ning tehnoülevaataja abina.
  Kohus konfiskeeris kuriteoga saadud S.L. vara 461 euro ja R.T. vara 40 euro väärtuses.
 • A.S. mõisteti süüdi valimisvabaduse rikkumises, so KarS § 162 lg 1 (varasem redaktsioon KarS § 164) järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. A.S., töötades Saare maakonnas asuvas AS Hoolekandeteenuse S. K. tegevusjuhendajana, pakkus ja andis Lääne-Saare vallavolikogu valimiste perioodil 2014. aasta detsembris hooldekodus elavatele inimestele ainelist hüvitist eesmärgiga mõjutada neid teostama oma valimisõigust valimistel kandidaat nr 149 kasuks. Kohus mõistis A.S. karistuseks rahalise karistuse summas 100 päevamäära, s.o summas 1050 eurot.
 • Piirisaare vallavanem J.U. mõisteti süüdi ametlike dokumentide peitmises KarS § 346 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. J.U., olles ajavahemikul 13.11.2013 kuni 15.10.2014 Piirissaare vallavanem, paigutas ümber Piirissaare Vallavalitsusest enda koju Piirissaare valda puudutavad ametlikud dokumendid, misjärel peitis neid enda elukohas kuni seal 2015. aastal toimunud läbiotsimiseni, tehes seeläbi võimatuks dokumentide kasutamise neid valdavale isikule – Piirissaare vallale. Kohus mõistis J.U.-le karistuseks rahalise karistuse summas 80 päevamäära, s.o summas 1784 eurot.
 • Veterinaar- ja Toiduameti Tartumaa Veterinaarkeskuse Toidubüroo peaspetsialist E.T. mõisteti süüdi altkäemaksu võtmises KarS § 294 lg 1 ja ametialases võltsimises KarS § 299 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Veterinaar- ja Toiduameti peaspetsialist võltsis 2013. aasta detsembris ja 2014. aasta jaanuaris kokku kolmel korral kolmandatesse riikidesse eksporditava 75 031 kg kala jääkproduktide tervisesertifikaate selliselt, et kinnitas oma allkirjaga kauba vastavust nõuetele ilma seda kaupa tegelikult nägemata. Peaspetsialist rikkus eelkirjeldatud tegudega loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 48 lõigetest 1 ja 2 tulenevaid kohustusi, mille kohaselt ei tohi tõendav ametnik tõendada andmeid, mida tal ei ole võimalik kindlaks teha ning ei tohi allkirjastada sertifikaati loomade ja loomsete saaduste kohta, mida ta ei ole kontrollinud. Lisaks võttis E.T. 2014. aasta veebruaris vastutasuna jaanuaris allkirjastatud tervisesertifikaadi väljastamise eest eksporti teostava ettevõtte esindajalt 4 kg suitsutatud kala väärtuses 40 eurot. Kohus mõistis E.T.-ile karistuseks 1 aasta vangistust 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseajaga. 
 • Kohtla vallavanem H.L. mõisteti süüdi omastamises KarS § 201 lg 2 p 3, ametialases võltsimises KarS § 299 lg 1 ja dokumentide võltsimises KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. 2015. aastal võltsis H.L. Kohtla vallavanem riigihankes „Kohtla valla kruusateede remont 2015" tööde teostaja poolt tööde kohta üleandmise-vastuvõtmise akte, näidates nendel tegelikust suuremaid tööde mahtusid. Samuti viseeris vallavanem ettevõtte poolt vallale nimetatud aktide alusel koostatud ja tegelikkuses mittevastavate tööde mahtudega arved, mille alusel kandis vald hanke võitjale ja töid väiksemas mahus teostanud ettevõtja arveldusarvele üle suuremad summad kui tegelikult töid tehti. Valla eelarvest väljapetetud ja valla poolt ülekantud summa 15 192 eurot kanti ettevõttest edasi H.L. poolt täiendavalt võltsitud arvete alusel järgmise ettevõtte arveldusarvele, kust H.L. omastas sellest osa ise ja osa kolmanda isiku kasuks. Kohus mõistis H.L.-ile karistuseks 2 aastat vangistust 2 aasta ja 6 kuu pikkuse katseajaga.
 • Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse vaneminspektor O.B. mõisteti süüdi korduvas pistise võtmises KarS § 293 lg 2 p 1 (al. 01.01.2015 KarS § 294 lg 2 p 1) ja korduvas altkäemaksu võtmises KarS § 294 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Ajavahemikul 2008-2012 võttis Keskkonnainspektsiooni vaneminspektor ametikohustuste täitmise käigus korduvalt ettevõtjatelt raha ja vara summas kokku 7779,71 eurot. Vastutasuna juhendas ta jäätmekäitlusega tegelevate ettevõtjate tegevust, kasutas kontrollitavaile ettevõtteile soodsamalt oma diskretsiooniõigust keskkonnakontrolli tehes, ettekirjutusi koostades ja väärteomenetluse alustamist otsustades. Lisaks väljastas ametiisik altkäemaksu eest ettevõtjaile nendega konkureerivate äriühingute jäätmearuandeid, s.o ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud dokumente, mis muu hulgas sisaldasid ärisaladust. Kohus mõistis O.B.-ile karistuseks 2 aastat, 5 kuud ja 28 päeva vangistuse 2 aasta ja 6 kuu pikkuse katseajaga. Kohus mõistis KarS § 831 ja § 84 alusel süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks O.B.-lt riigituludesse välja 545 eurot.

 

 

2015. aasta

 • K.T., S.T., A.S. ja R.S. mõisteti süüdi valimisvabaduse rikkumises, so KarS § 162 lg 1 (varasem redaktsioon KarS § 164) järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Isikuid süüdistati selles, et nad Paldiski Linnavolikogu valimiste perioodil 2013 oktoobris pakkusid ja andsid Paldiski linnas inimestele, kes hääletavad valimisliidu Põhjasadam nimekirjas kandideerivate K.T. ehk kandidaadi nr 169 või S. T. ehk kandidaadi nr 146 poolt, hääletamise eest ainelise hüvitusena raha, eesmärgiga mõjutada nii isikuid tegema hääletamisel valiku nimetatud kandidaatide kasuks. Kohus mõistis K.T.-le ja S.T.-le karistuseks 4 kuud vangistust 1 aasta pikkuse katseajaga. Kohus mõistis A.S. karistuseks rahalise karistuse summas 50 päevamäära, s.o summas 205 eurot. Kohus mõistis R.S. karistuseks 2 kuud vangistust 6 kuulise katseajaga.
 • Mustvee linnapeana P. K. mõisteti süüdi temale usaldatud võõra vara omastamises KarS § 201 lg 2 p 3, võltsitud dokumendi kasutamises KarS § 345 lg 1, Lohusuu vallavanemana pistise korduvas võtmises KarS § 293 lg 2 p 1 (vastab alates 01.01.2015 KarS §-le 294 lg 2 p 2) ja I. K. pistise andmises KarS § 297 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Ajavahemikul 2012-2013 omastas P. K. Mustvee linnapeana linna eelarvelisi vahendeid kokku 8543,56 : summas 1403,6 eurot fiktiivsete arvete alusel sõiduki remonditööde eest; summas 4409 eurot ebaõigete arvete alusel Mustvee linnavalitsusele teostatud metallitööde eest; 409 eurot maksva akudrelli; 891,96 eurot fiktiivse arve alusel sõiduki remonditööde eest ja 1430 eurot fiktiivse arve alusel sõiduki remonditööde eest. 2013 aastal jättis P. K. Lohusuu vallavanemana järgimata konkreetset ehitusettevõtet soosides riigihanke korraldamisel vajalikke riigihanke seadusest tulenevaid nõudeid, küsides selle eest ehitustöid tegeva ettevõtte esindajalt I. K.-lt raha. I.K. andis 2013 aastal P.K.-ile eeltoodud tegevuse eest raha 3990 eurot. Kohus mõistis P. K.-le karistuseks 2 aastat vangistust 2 aasta pikkuse katseajaga. Kohus mõistis KarS § 831 ja § 84 alusel süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks P.K.-lt riigituludesse välja 3990 eurot. Kohus mõistis I. K.-le karistuseks rahalise karistuse summas 960 eurot.
 • A.D. mõisteti süüdi valimisvabaduse rikkumises, so KarS § 162 lg 1 (varasem redaktsioon KarS § 164) järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. A.D. tegutsedes ajavahemikus 2013 oktoobris omakasu eesmärgil ning ühtlasi eesmärgiga mõjutada teisi hääleõiguslikke isikuid teostama oma valimis- või hääletamisõigust teatud valiku kasuks, lubas erinevatele Sillamäe elanikele rahalist hüvitist, kui nad hääletavad 2013.a Sillamäe linna kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel tema nimetatud kandidaadi poolt ning seejärel, veendudes, et isikud on hääletanud just selle kandidaadi poolt, andis nendele lubatud summas sularaha, saades seejuures iga ostetud hääle eest rahalist hüvitist. Kohus mõistis A.D.-ile karistuseks rahalise karistuse summas 940 eurot.
 • AS-i Tallinna Sadam nõukogu liige N. S. mõisteti süüdi toimingupiirangu rikkumises, s.o KarS § 3001 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. N. S. osales riigi omanduses oleva ettevõtte AS-i Tallinna Sadam nõukogu liikmena nõukogu 2013. a koosolekul otsuse tegemisel tema endaga seotud isiku – MTÜ Eesti Olümpiakomitee (edaspidi EOK) – suhtes, millega otsustati eraldada peasponsorina EOKile 250 000 eurot, rikkudes nii teadvalt suures ulatuses korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lg 1 p-s 1 kehtestatud toimingupiirangut. N. S. on alates 22. märtsist 2001 EOK juhatuse liige. Seega on EOK tulenevalt KVS § 7 lg 1 p-st 3 ja tulumaksuseaduse §-st 9 N. S.-ga seotud isik. KVS § 11 lg 1 p 1 kohaselt on ametiisikul keelatud otsuse tegemine, kui otsus tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes. Nõukogu istungil pandi hääletusele küsimus, kas kinnitada komisjoni protokoll tervikuna. N. S. osales nõukogu esimehena komisjoni 28. oktoobri 2013. a protokolli kinnitamise otsustamisel, hääletades protokolli tervikuna kinnitamise poolt. Tegemist oli KVS § 2 lg 2 p-s 1 nimetatud otsusega.Kohus mõistis N. S. karistuseks rahalise karistuse 17 000 eurot.
 • Sihtasutus Pärnu Haigla ortopeed F. V. mõisteti süüdi altkäemaksu võtmise katses, pistise võtmises, kelmuse toimepanemises, ametialases võltsimises, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises, s.o KarS § 294 lg 1 - § 25 lg 2, § 293 lg 1 (vastab alates 01.01.2015 KarS §-le 294 lg 1), § 299 lg 1, § 209 lg 1, § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Sihtasutus Pärnu Haigla ortopeedina töötav F. V. omades avaliku ülesande täitmiseks ametiseisundit s o õiguspädevust teha kolmandate isikute suhtes siduvaid otsustusi ja õiguslikke toiminguid, täites avaliku halduse ülesandeid terviseseisundi kirjelduse vormi täitmisel ja vajalike terviseseisundit kirjeldavate dokumentide Sotsiaalkindlustusametile esitamisel,  võttis  200 eurot altkäemaksu selle eest, et tema organiseeris 2013 aastal M. V-le püsiva töövõimetuse tuvastamise eesmärgil tegelikkuses mittevajalikke meditsiinilisi uuringuid, juhendas M. V. püsiva töövõimetuse tuvastamiseks vajaliku ekspertiisitaotluse koostamisel, kirjutades ise taotlusesse tegelikkusele mittevastavaid andmeid ning koostas M. V.-le püsiva töövõimetuse tuvastamiseks tegelikkusele mittevastava terviseseisundi kirjelduse, mille alusel tegi Sotsiaalkindlustusameti Pärnu büroo otsuse,  määrates M. V.-le töövõime kaotuse protsendi 30%. Samuti võttis F.V. 2013 aastal pistist 40 kohviaparaadi puhastustabletti  selle eest, et ta oma ametiülesannetest tulenevalt aitas patsiendil saada püsiva töövõime kaotuse protsenti. Samuti kihutas F.V. 2012 aastal OÜ Sindi Tervisekeskeskus perearsti võltsima ja väljastama võltsitud töövõimetuslehte, milline talle ka väljastati. Selle pettuse tulemusena kandis Eesti Haigekaasa F.V.-i kontole töövõimetushüvitusena 1022,21 eurot. Samuti võltsis F.V. 2012 aastal SA Pärnu Haiglas isikule, kel puudus Eesti Haigekassa ravikindlustus teise inimese nimelt MRT uuringu saatekirja selleks, et ravikindlustamata isik omandaks õiguse uuringule, millise toimingu teostamise eest tasus Eesti Haigekassa 183,19 eurot. Samuti F.V. võltsis ajavahemikul 2009 kuni 2013 55 retsepti (ravimile) erinevate inimeste nimele ning kasutas võltsitud andmetega retsepte ravimite saamiseks apteekidest. Lisaks võltsis F.V. 2012 aastal patsiendi kihutamisel (haiguslehte) töövõimetuslehte, märkides sellel töövabastusperioodi tulenevalt patsiendi tervislikust seisundist, mis aga tegelikkusele ei vastanud. Kohus mõistis F. V.-le karistuseks rahalise karistuse 11 724,02 eurot. Kohus kohaldas lisakaristusena KarS § 49 alusel F. V.-ile keeldu täita 2 aasta jooksul tema töö- või ametikohal ülesandeid, mille sisuks on Sotsiaalkindlustusametile isikute töövõime kaotuse protsendi määramise aluseks olevate dokumentide koostamine, allkirjastamine ja esitamine.
 • MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik juhatuse E. K. mõisteti süüdi altkäemaksu korduvas võtmises altkäemaksu nõudmisega, s.o KarS § 294 lg 2, p 1, 2 järgi ja K. V., S. S., M. M. altkäemaksu andmises, s.o KarS § 298 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. E. K., olles ajavahemikul 2013-2014 MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik juhatuse liige ja  välitööde tööjuhendaja ning omades avaliku ülesande täitmiseks ametiseisundit ja järelevalvekohustust Eesti Vabariigi nimel tehtud kohtuotsuste, ehk isikutele määratud üldkasuliku töö tundide täitmise üle, nõudis altkäemaksu ja võttis korduvalt altkäemaksu kriminaalhooldusalustelt, kes oli määratud MTÜ juurde üldkasulikku tööd tegema. Raha nõudmine ja võtmine oli seotud üldkasuliku töö tundide kirjapanemisega vastavalt poolte kokkuleppele, kus MTÜ juhatuse liige saab altkäemaksu ning märgib selle eest ettenähtud töötunnid teostatuks, olgugi, et reaalselt kriminaalhooldusalune märgitud üldkasulikku tööd ei teinud. Kohus mõistis E. K.-le karistuseks 1 aasta 11 kuud  ja 27 päeva vangistust 2 aasta pikkuse katseajaga.Kohus konfiskeeris KarS § 831 alusel E. K. sõiduautost läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud sularaha summas 60 eurot ja KarS § 832 lg 1 alusel E. K.-le  kuuluva sõiduauto Opel Zafira. Kohus mõistis K. V.-le karistuseks rahalise karistuse 256 eurot. Kohus mõistis S.S.-le karistuseks rahalise karistuse 320 eurot. Kohus mõistis M.M.-le karistuseks rahalise karistuse 501,72 eurot.
 • Kiili vallavanem V. K. mõisteti süüdi temale usaldatud võõra vara omastamises KarS § 201 lg 2 p  3, dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises KarS § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. 2013 aastal omastas V.K. Kiili vallavanemana valla sotsiaalkorteri remonttööde teostamiseks mõeldud raha endaga seotud ettevõtte VK. I. OÜ kasuks. Selleks, et vältida korruptsioonivastase seaduse piiranguid, kutsus vallavanem hankele oma tuttava juhitava ettevõtte, millega ta on ka ise seotud. Vallavanema eestvedamisel valiti see ettevõte hanke võitjaks ja sõlmiti töövõtuleping. Pärast lepingu sõlmimist kanti valla poolt remondiks eraldatud 16 580 eurot vallavanema ja tema lähedastega seotud ettevõtete kaudu üle selliselt, et 14 580 eurot jõudis lõpuks vallavanemale kuuluva ettevõtte VK I. OÜ kontole. Omastamise realiseerimiseks võltsis V.K. arveid, mis esitati vallavalitsusele remondiraha väljamaksmiseks. Eeluurimisel tuvastatu põhjal olid remonditööde tegelikud kulud suurusjärgus 7000 eurot ja tööd tegi vallavanema lähisugulane. Kohus mõistis V. K.-le karistuseks rahalise karistuse 4900 eurot.
 • Maanteeameti Lääne regiooni ehitusosakonna peaspetsialisti A.A. mõisteti süüdi temale usaldatud võõra vara omastamises KarS § 201 lg 2 p 3, usalduse kuritarvitamises KarS § 2172 lg 1, dokumendi võltsimises, võltsimisele kihutamises ja võltsitud dokumendi kasutamises KarS § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. 2014 aastal müüs A.A. Maanteeameti esindajana 610 tonni freesitud teekattematerjali, mille eest saadud rahast suurema osa 2050 eurot omastas enda kasuks ja materjali ostnud ettevõtte esindaja kasuks 1851,44 eurot. Olles ajavahemikul 2013-2014 Maanteeameti esindajaks lepingulistes suhetes S. T. OÜga, T. AS-iga ja L. E. AS-iga, jättis A.A. järgimata Maanteeameti varaliste huvide järgimise kohustuse ja korraldas ebaseaduslikult s.o läbi dokumentide võltsimise ja võltsitud dokumentide kasutamise Maanteeametile esitatavate ostuarvete suurendamise ja Maanteeameti poolt esitatavate müügiarvete vähendamise kokku summas 68376,82 eurot (koos käibemaksuga 82052,18 eurot). Samuti omamata pädevust ja volitusi tellis A.A. S.T. OÜ-le ebaseaduslikult enammakstud rahadest s.o Maanteeameti materiaalsete vahendite arvelt S. T. OÜ-lt selliseid töid ja teenuseid, mis ei olnud nõuetekohaselt kinnitatud Maanteeameti investeeringute komitee poolt. Sellega pani A.A. toime Maanteeametile kohustuste võtmise ebaseadusliku ärakasutamise vähemalt summas 68376,82 eurot (koos käibemaksuga 82052,18 eurot). Kohus mõistis Allan Allikule karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust 1 aasta 6 kuu pikkuse katseajaga.
 • M. P. mõisteti süüdi temale usaldatud võõra vara omastamises KarS § 201 lg 2 p 1, 3 ning kelmuse KarS § 209 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Ajavahemikul 2012-2014 omastas M. P. Roosna-Alliku abivallavanemana, kelle teenistusülesandeks oli muuhulgas sotsiaalhoolekande, hariduse ja lastekaitse valdkonna üldjuhtimine ning sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine ning sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine, eestkostetava isiku vara summas kokku 5 292,74 eurot. Samuti viis M.P. 2014 aastal varalise kasu saamise eesmärgil eksimusse Roosna-Alliku valla sotsiaalkomisjoni liikmed, millest lähtuvalt määrati eestkostetavale toimetulekutoetus, millise summa 1306,25 eurot M.P. enda kasuks pööras. Lisaks sellele omastas M.P. korteriühistu K. juhatuse liikmena korteriühistu arveldusarvelt 400 eurot. Kohus mõistis M. P.-le karistuseks 1 aasta ja 10 kuud vangistust 2 aasta pikkuse katseajaga.
 • K. T. mõisteti süüdi temale usaldatud võõra vara omastamises KarS § 201 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Ajavahemikul 2011-2014 omastas K.T. Õru valla asutuse „Õ.S.“ direktorina Õru lasteaed-algkooli kütmiseks ostetud erimärgistatud diislikütust väärtusega kokku 21 978 eurot. Kohus mõistis K. T.le karistuseks 10 kuud vangistust 1 aasta ja 2 kuu pikkuse katseajaga. Lisaks mõistis kohus K.T.lt välja kuriteoga tekitatud kahju summas 11 774,35€ kannatanu Õru valla kasuks.
 • U. V., OÜ P. ja OÜ Av. mõisteti süüdi soodustuskelmuse toimepanemises ja pistise andmises KarS § 210 lg 2, lg 3 ja § 297 lg 1, lg 3 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. U. V. OÜ Antonella (hilisem ärinimi OÜ P.) esindajana grupis koos OÜ-ga Av. ja viimase esindajaga taotles ajavahemikul 2010 kuni 2012 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist pettuse teel toetust Moonakate maja rekonstrueerimiseks ja kinnistule välisrajatiste ehitamiseks. Pettus seisnes omafinantseeringu mittetasumises ja ehituskulude kõrgemana näitamises. Soodustuskelmusega tekitati kahju summas 95 731,91 €. Lisaks andis U.V. Tartus 2012 aastal pistist Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti turukorralduse büroo peaspetsialistile, vastutasuna selle eest, et 2012 aastal nõustas peaspetsialist OÜ Antonella esindajat U. V. seoses OÜ-le määratud toetuse menetlemisega. Peaspetsialist proovis OÜ Antonella esindaja U.V. palvel kiirendada toetuse osamakse väljamaksmist ja väljastas ametiseisundi tõttu teatavaks saanud informatsiooni toetuse menetlemise seisu ja väljamaksete tegemise tähtaja kohta. Vastutasuna eelkirjeldatud tegevuse eest korraldas U.V. 2012 aastal OÜ Antonella kasutuses olevas puhkekompleksis peaspetsialistile tasuta sünnipäevapeo väärtusega 680 eurot. Kohus mõistis U. V.le karistuseks 2 aastat 6 kuud vangistust 2 aasta ja 6 kuu pikkuse katseajaga koos KarS §-s 75 lg 1 sätestatud kontrollnõuete täitmiskohustusega. Lisaks määras kohus isikule käitumiskontrolli ajal kohustuse hüvitada kuriteoga tekitatud kahju 30 000 €. Kohus mõistis karistuseks OÜ-le P. rahalise karistuse 30 000 € ja OÜ-le Av. rahalise karistuse 15 000 €.
 • Pankrotihaldur Ü. A. mõisteti süüdi KarS § 201 lg 2 p 1,2,3 ja 3001 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Pankrotihaldurina pööras Ü.A. tema valduses oleva ja talle usaldatud nelja pankrotis oleva ettevõtte vara oma elukaaslasele kuuluva ettevõtte kasuks, võõrandades 2013 ja 2014 aastal avalikul enampakkumisel nõudeõigused summas 219 956,43 eurot. Neljast nõudest kolm suudeti realiseerida, millega saadi varalist kasu 19 535,22 eurot. Lisaks omastamisega seotud kuriteole pani pankrotihaldur toime ka toimingupiirangu rikkumise kui avalikel enampakkumistel võõrandas nõudeõigused ettevõttele, kelle esindaja ja osanik oli halduri elukaaslane ning keda sidus ühine majapidamine. Nimetatud teoga rikuti KVS §-s 11 lg 1 p 1; 2 kehtestatud toimingupiirangu keeldu suures ulatuses. Kohus mõistis Ü. A.le karistuseks 2 aastat 6 kuud vangistust 2 aasta ja 6 kuu pikkuse katseajaga koos KarS §-s 75 lg 1 sätestatud kontrollnõuete täitmiskohustusega. Kohus konfiskeeris KarS § 831 alusel Ü.A.lt arestitud vara summas 19 335,22 eurot ja mõistis välja KarS § 831 ja § 84 alusel Ü. A.lt süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks 200 eurot riigituludesse.
 • Tartu Kutsehariduskeskuse endine direktor A. K. ja Tartu Kutsehariduskeskuse endine direktori asetäitja haldusalal M. R. mõisteti süüdi ametialases võltsimises, võltsitud dokumendi kasutamises, kelmuse toimepanemises ja usaldatud vara omastamises alljärgnevalt: A. K. KarS § 201 lg 2 p 1, 3, KarS § 209 lg 2 p 1, 11, § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi  ja M. R. KarS § 22 lg 3 - § 201 lg 1, § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. A. K. sai kutsehariduskeskuse direktorina pettuse teel 2011 aastal välislähetusteks keskuse eelarvelistest vahenditest  kokku 1211 eurot. Lisaks omastas A.K. kutsehariduskeskuse direktorina 2011-2012 aastal direktori asetäitja M. R. kaasabil keskuse eelarvelistest vahenditest raha summas kokku 1430 eurot. Nimetatud kelmuse ja omastamise toimepanemiseks võltsisid isikud kuludokumente ning esitasid neid kutsehariduskeskuse kaudu Tartu Linna Haridusosakonnale kinnitamiseks. Kohus mõistis A. K.le karistuseks 1 aasta 4 kuud vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga.Kohus mõistis M. R.le karistuseks 2 kuud ja 20 päeva vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga. KarS § 49 alusel võttis kohus A. K.lt üheks aastaks ära õiguse töötada materiaalsete väärtuste korraldamise õigust omaval ametikohal.
 • Ida-Virumaal tehnoülevaatuspunktis töötanud tehnoülevaatajad mõisteti süüdi ametialases võltsimises ja korduvas pistise ning altkäemaksu võtmises alljärgnevalt: T. T. süüdistuses KarS § 299 lg 1; § 299 lg 1 – 22 lg 3; 293 lg 2 p 1, P. J. süüdistuses KarS § 299 lg 1; 293 lg 1; 294 lg 2 p 1; § 297 lg 2 p 1 – 22 lg 3 ja V. K. süüdistuses KarS § 299 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Isikud võltsisid 2013-2014 aastal Jõhvi vallas tegutsevas tehnoülevaatusi läbiviivas ettevõttes tehnoülevaatuse läbiviimise eest vastutavatena korduvalt ülevaatusele toodud või ülevaatust vajanud aga mitte kohale toimetatud tehniliselt mittekorras sõidukite kontrollkaarte ning märkisid sõidukid tehniliselt korras olevateks vastutasuna selle eest, et neile anti raha. Kohus mõistis T. T.le karistuseks 3 aastat 6 kuud vangistust, millest täitmisele pöörati kohe 2 kuud ja  3 päeva vangistust, mis loeti kantuks, ülejäänud karistuse osa ei pöörata  täitmisele, kui isik 3-aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Kohus mõistis P. J.le karistuseks 2 aastat vangistust, millest täitmisele pöörati kohe 2 kuud ja  3 päeva vangistust, mis loeti kantuks, ülejäänud karistuse osa ei pöörata  täitmisele, kui isik 3-aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Kohus mõistis V. K.le karistuseks 3 kuud vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga. KarS § 49 alusel võttis kohus T. T.lt, P. J.lt kolmeks aastaks ja V. K.lt üheks aastaks ära õiguse töötada ametiisikuna riiklikku järelevalvet teostavas asutuses. Kohus konfiskeeris kuriteoga saadud T. T. vara 10 179 eurot ja P. J. vara 500 eurot.


2014. aasta

 • Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse (kuni 01.01.2014 Maardu Linna Rahvamaja) direktor A. Z. mõisteti süüdi pistise korduvas võtmises KarS § 293 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. A. Z., töötades Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse (kuni 01.01.2014 Maardu Linna Rahvamaja) direktorina, eelistas Maardu Rahvamaja korraldatavate Maardu linnas toimuvate kultuuri- ja meelelahutusürituste organiseerimisel, Maardu Rahvamaja koosseisu kuulunud Vaba Aja Keskuse ehitustöödel ja Maardu linna üritustel ilutulestiku korraldajana teenuse pakkujana konkreetseid ettevõtteid ja isikuid vastutasuna selle eest, et need andsid talle korduvalt pistist kokku 4780 eurot. Kohus mõistis A. Z.le karistuseks 2 aastat vangistust 2 aasta pikkuse katseajaga. Kohus konfiskeeris A. Z.lt süüteoga saadud vara 650 eurot ja mõistis lisaks konfiskeerimise asendamise korras välja 4130 eurot. KarS § 49 alusel võttis kohus A. Z.lt lisakaristusena ära õiguse töötada riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses, nende organis või hallatavas asutuses, samuti avalik-õiguslikus juriidilises isikus või eraõiguslikus juriidilises isikus, mille liikmeks, osanikuks või aktsionäriks on riik või kohalik omavalitsus või nende hallatav asutus, ameti- või töökohal, mis on seotud juhtimis-, järelevalve- ja/või varaliste väärtuse liikumist korraldavate ülesannete täitmisega. Tegutsemiskeeldu kohaldas kohus tähtajaga 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud.
 • Vändra vallavanem P. R. mõisteti süüdi KarS § 201 lg 2 p 2,3 järgi ja Vändra valla kommunaalasutuse juhataja T. H. KarS § 201 lg 2 p 2,3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. P. R. olles Vändra vallavanem omastas valla kommunaalasutuse juhataja T. H. kaasabil ajavahemikul 13.01.2005 kuni 15.12.2009 Pärnumaal Vändra vallas Vändra vallavalitsuselt viimase nõudeõiguse AS SEB Panga vastu summas 685 266,87 krooni (43 796,54 eurot), so suures ulatuses. Kohus mõistis P. R.le karistuseks rahalise karistuse 150 päevamäära, so summas 4020 eurot ja T. H.le rahalise karistuse 80 päevamäära, so summas 2176 eurot. Kohus leidis, et kuna Vändra vallavalitsus on juba esitanud tsiviilhagi süüdistuses toodud kahju väljamõistmiseks tsiviilkohtupidamise korras, siis lisaks kriminaalkorras isikult summa väljamõistmine riigituludesse poleks põhjendatud.
 • Maanteeameti Lääne regiooni Liiklusregistri Haapsalu büroo peaspetsialist R. J. mõisteti süüdi altkäemaksu korduvas võtmises KarS § 294 lg 2 p 1 järgi. Lisaks ametiisikule mõistis kohus süüdi J. P. KarS § 296 lg 2 p 1 järgi, A. K. KarS § 209 lg 1, KarS § 22 lg 2 - § 298 lg 1, KarS § 296 lg 2 p 1 järgi, A. L. KarS § 22 lg 3 - § 296 lg 2 p 1 järgi, V. L. KarS § 296 lg 2 p 1 ja KarS § 22 lg 2 - § 298 lg 2 järgi ning V. K. KarS § 296 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. R. J. töötades Maanteeameti peaspetsialistina võttis mitme aasta jooksul korduvalt teooria-ja sõidueksami sooritatuks lugemise eest altkäemaksu J. P.lt, V. L.lt ja V. K.lt, kes vahendasid peaspetsialisti juurde inimesi juhilubade saamiseks eksamit sooritama. Lisaks aitas korduvalt altkäemaksu andmisele kaasa A. K. ja vahendamisele A. L.. Kohus mõistis R. J.le karistuseks 4 aastat vangistust 4 aasta pikkuse katseajaga, J. P.le karistuseks rahalise karistuse 300 päevamäära ehk 960 eurot, A. K.le karistuseks 2 aastat vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga, A. L.le karistuseks rahalise karistuse 50 päevamäära, V. L.le karistuseks 3 aastat vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga, V. K. karistuseks rahalise karistuse 200 päevamäära ehk 640 eurot. Kohus :konfiskeeris R. J.lt süüteoga saadud vara 1300 eurot ja mõistis lisaks välja 2700 eurot; konfiskeeris J. P.lt 1550 eurot ja A. K.lt süüteoga saadud vara 950 eurot; mõistis välja V. K.lt 600 eurot ja V. L.lt 592,50 eurot.
 • V. N. mõisteti süüdi KarS § 201 lg 2 p-de 2, 3, 4 ja KarS § 345 lg 1 järgi, K. L. KarS § 201 lg 2 p-de 2, 4, KarS § 344 lg 1 ja KarS § 345 lg 1 järgi ning A. L. KarS § 201 lg 2 p-de 2, 3, 4, KarS § 344 lg 1 ja KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuriteo toimepanemises. Kallaste linnapea V. N., Kallaste Linnavalitsuse pearaamatupidaja A. L. ja vanemraamatupidaja K. L. omastasid ajavahemikul 2010 jaanuarist kuni 2012 augustini Kallaste Linnavalitsuse raha suures ulatuses, s.o summas 42 544,47 eurot. Vara omastamiseks võltsisid raamatupidajad dokumente ning kolmekesi kasutasid võltsitud dokumente, et raha omastada. Kohus mõistis V. N.le karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseajaga, K. L.le ja A. L.le karistuseks 1 aasta vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga. Kohus mõistis välja V. N.lt 11 325,47 eurot, K. L.lt 14 973,69 eurot, A. L.lt 16 245,31 eurot kahju hüvitamiseks Kallaste Linnavalitsusele.
 • N. M. mõisteti süüdi KarS § 298 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. N. M.le, kes viibides Narvas Vestervalli 7 asuvas tollitsoonis, teades, et tema poolt tollikontrolli läbimiseks esitatavates toolidokumentides kajastatud kaup ei vasta veokis ja selle haagises oleva kauba nimetusele, andis seal töötavale tolliametnikule altkäemaksu summas 500 rubla. Raha andis ta selleks, et tolliametnik, kelle teenistusülesandeks on kauba, veokite jms tolliläbivaatuse korraldamine, ei teostaks veoki ja haagise läbivaatust ja võimaldaks kontrolli läbimata Eestist lahkuda. Tolliametnik keeldus altkäemaksu vastuvõtmisest ning juhtunust teavitati politseid. Kohus mõistis N. M.le karistuseks 1 aasta vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga. Kohus konfiskeeris N.M.lt 500 rubla.
 • Saku valla spordikeskuse juhataja R. L. mõisteti süüdi KarS § 201 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. R.L. omastas 11 488,95 euro suuruses summas sularaha, mis oli laekunud spordikeskusele teenuste ja kaupade müügi eest. Juhtum tuli ilmsiks vallavalitsuse poolt läbiviidud inventuuriga. Juhataja jättis spordikeskuse kassasse laekunud summad vallavalitsuse arvelduskontole kandmata ja võttis need endale. Kohus mõistis R. L.le karistuseks 8 kuu pikkuse tingimisi vangistuse. Vangistust ei pöörata reaalselt täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 20-kuulise katseaja jooksul toime uut kuritegu, täidab kriminaalhooldaja kontrollnõudeid ja hüvitab kogu vallale tekitatud kahju.
 • Kärla vallavalitsuse ametnik ja sihtasutuse Kärla juhataja M. Õ. mõisteti süüdi KarS § 201 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. M.Õ. omastas mitme aasta vältel vallavalitsuse ja sihtasutuse eeskoste all olevate klientide raha kokku 12 608,81eurot. Kohus mõistis M. Õ.le karistuseks 2 aastat vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga.
 • E. J. mõisteti süüdi hääle ostmises, so KarS § 164 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.  E.J. mõjutas 2013 aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistega seoses kolme inimest hääletama Kiviõli linna kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandidaadi nr 156 poolt. Mõjutamise käigus andis E.J. kõigile kolmele isikule 10 eurot. Kohus mõistis E. J.le karistuseks 5 kuud vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga.
 • Pankrotihaldur V. P. mõisteti süüdi KarS § 201 lg 2 p 1, 3, § 344 lg 1, § 345 lg 1, § 394 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Pankrotihaldurina omastas V.P. pankrotimenetluse käigus mitme ettevõtte raha kogusummas 44 131,68 eurot. Lisaks pani pankrotihaldur toime rahapesu suures ulatuses kui omastatud vara varjamiseks kandis kuriteo läbi saadud vara endaga seotud ettevõtte kontole, muundas selle ettevõtte varaks ja kasutas omastatud raha kinnistu omandamiseks. Omastamise toimepanemiseks võltsis pankrotihaldur dokumente ja esitas need näiliste kulutuste tõendamiseks. Kohus mõistis V. P.le karistuseks 3 aastat vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga.
 • Otepää Gümnaasiumi direktor A. M. mõisteti süüdi KarS 201 lg 2 p.1,3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Kooli direktor A. M. pööras ametiisikuna enda ja kolmandate isikute kasuks ajavahemikul 2008 kuni 2012 Otepää vallavalitsuse raha, mis oli tema valduses seoses tööülesannetega. A.M. majutas Otepää gümnaasiumi õpilaskodus ja klassiruumides külalisi, mille eest saadud tasu kogusummas 12 420,77 eurot jättis raamatupidamises kajastamata ning Otepää vallavalitsusele edastamata. Samuti omastas A. M. kooli vara kogusummas 524,64 eurot, milleks oli televiisor ja riidesemed. A.M. on tekitatud kahju hüvitanud. Kohus mõistis A. M.le karistuseks rahalise karistuse 270 päevamäära ulatuses, so kokku 7425 eurot.


2013. aasta

 • Päästeameti Ida Päästekeskuse insenertehniline büroo juhtivinspektor A. G. mõisteti süüdi KarS § 294 lg 2 p 1, § 299 lg 1, § 293 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. A. G. kooskõlastas tulekahju- ja valvesignalisatsioonide projekteerimise ning paigaldusega tegelevate ettevõtete tuleohutusalaseid projekte ning kontrollis ehitisele või selle osale paigaldatud tulekahju-signalisatsioonisüsteemide vastavust, võltsis dokumente ja sai selle eest vastutasuna pistist ning altkäemaksu. Kohus mõistis A. G.le karistuseks 2 aastat ja 2 kuud vangistust. Lisaks otsustas kohus KarS § 832 lg 1, § 84 alusel arestitud sularaha summas 2410 eurot konfiskeerida pärast kohtuotsuse jõustumist.
 • SA Tartu Sport Tartu Tamme Staadioni administraator V. H. mõisteti süüdi KarS § 22 lg 3 ja KarS § 329, KarS § 344 lg 1, KarS § 294 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. V. H. võttis korduvalt altkäemaksu vastutasuna selle eest, et pani üldkasuliku töö tundide arvestuslehtedele kirja töötunnid, mida süüdimõistetud tegelikult ei teostanud. Kohus mõistis V. H.le karistuseks 2 aastat 10 kuud vangistust 3 aastase katseajaga.
 • Nõmme Linnaosa Valitsuse ehituse vanemspetsialist R. R. mõisteti süüdi KarS § 201 lg 2 p 3 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. R.R. omastas temale usaldatud linnaosa valitsusele kuuluvaid vallasasju summas kokku 4884,4 eurot. Saksamaa Liitvabariigis läbiviidud kohtumenetlusega mõistis Göppingeni Ringkonnakohus R.R.i ametiseisundi kuritarvitamise eest karistusena 3600 eurot rahatrahvi.
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava riigi kutseõppeasutuse, s.o Põltsamaa Ametikooli direktor V. K. mõisteti süüdi KarS § 201 lg 2 p 3, 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. V.K. omastas koos Põltsamaa Ametikooli majandusala juhataja V. P. ja Põltsamaa Ametikooli töötaja E. A. Põltsamaa Ametikooli eelarvelisi vahendeid kogusummas 2986,73 eurot. Kohus mõistis V.K.le rahalise karistuse 8120 eurot. Lisaks võeti temalt lisakaristusena 1 (üks) aastaks ära õigus töötada materiaalsete väärtuste korraldamise õigust omaval ametikohal.
 • ASi juhatuse liige B. P. ja ostu-müügi direktor M. P. mõisteti süüdi KarS § 297 lg 1 - 25 lg 2 järgi ning AS H. KarS § 297 lg 3 - 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Isikud tunnistati süüdi pistise lubamise katses kaubandusettevõtte osakonna ostujuhile vastutasuna viimase poolt kahe ettevõtte vahel sõlmitud tarnelepingu ja selle lisade tingimuste ümbervaatamata jätmise ning AS H. poolt tarnitavate kaupade sortimendi ja läbimüügi suurendamise eest kaubandusettevõtte kaupluste ketis. Kohus mõistis B. P.le karistuseks rahalise karistuse 100 päevamäära, s.o 4070 eurot, M. P.le karistuseks rahalise karistuse 100 päevamäära, s.o 4960 eurot, ASile H. karistuseks rahalise karistuse 20 000 eurot.


2012. aasta

 • Sõidukite tehnoülevaatust teostavas äriühingus T.  AS ülevaataja N.L. mõisteti süüdi KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. N.L. teostas tehnoülevaatuspunktis ülevaatajana näiliselt sõiduki kontrolli reaalselt sõidukit nägemata ja kontrollimata, märkides kontrolli toimunuks ja dokumentidele ülevaatuse läbimist kajastavad märkused. Kohus karistas N.L. 5 kuulise tingimisi vangistusega 3 aastase katseajaga.
 • Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskuse revident R. S. mõisteti süüdi KarS § 293 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. R. S. nõudis maksukontrollis olevatelt neljalt äriühingu esindajalt laenu kokku 8191,16 eurot, mida ta ei maksnud tagasi, vastutasuna selle eest, et tegi ettevõtetele soodsaid otsused. Kohus mõistis R.S.le karistuseks 4 kuud vangistust 3 aastase katseajaga. Lisaks kohaldati isiku suhtes konfiskeerimise asendamist 2897 euro väärtuses.