Menetlusprotsessi selgitused
20.08.2017

 

Väärteomenetlus Kriminaalmenetlus
Õigusrikkumine Õigusrikkumised kui käitumisviisid vastanduvad õigupärasele käitumisele, seega on õigusrikkumine käitumine sh tegevus või tegevusetus, mis eirab õigusnormide nõudeid ja on ühiskonnale ohtlik.
Õigusrikkumise saab toime panna teovõimeline isik.

Õigusrikkumise tuvastamiseks tuleb tuvastada:
- õigusvastane käitumine
- kahjulik tagajärg
- põhjuslik seos teo/tegevusetuse ja saabunud tagajärje vahel

Süütegu Süüteod jagunevad kergemateks ja raskemateks ülesastumisteks. Sellest ka süütegude jagunemine kuritegudeks (riigile ja ühiskonnale ohtlikumad) ja väärtegudeks ning nimetatud süütegude menetlemiseks jagunemine kriminaalmenetluseks ja väärteomenetluseks.
Väärtegude eest on kehtestatud vastutus erinevate seaduste ja eeskirjadega Kuriteod on fikseeritud vaid karistusseadustikus.
Süüteo aegumine Toimepanemisest otsuse jõustumiseni on möödas kaks aastat. Toimepanemisest otsuse jõustumiseni on möödunud 10 aastat esimese astme kuriteo ja 5 aastat teise astme kuriteo puhul.
Karistusliigid
Põhikaristused
Väärteo puhul - rahatrahv, arest, sõiduki juhtimise õiguse äravõtmine Kuriteo puhul - rahaline karistus, vangistus, juriidilise isiku sundlõpetamine.
Lisakaristused Väärteo puhul - sõiduki juhtimise õiguse äravõtmine Kuriteo puhul - tegutsemis- ja ettevõtluskeeld, sõiduki juhtimise õiguse äravõtmine, relva ja laskemoona omamise õiguse äravõtmine, jahipidamis- ja kalapüügiõiguse äravõtmine, väljasaatmine.
Kuivõrd sarnasusi teos/tegevusetuses on peetud seadusandja poolt niivõrd võimalikuks, on öeldud, et kui ühe teoga pannakse toime nii väär- kui kuritegu, menetletakse asja vaid kuriteona.
Menetlus Eelnimetatut reguleerib materiaalõigus ehk karistusseadustik ja eriseadused ja nende alusel antud õigusaktides. Karistuse või õigeksmõistmiseni jõutakse aga läbi menetlemise. Süütegude menetlemine toimub vastavalt kas toime on pandud väärtegu või kuritegu. 
  Väärteo puhul toimub nii kohtuväline kui ka kohtulik menetlemine vastavalt väärteomenetluse seadustikule Kuriteo puhul nii kohtueelne kui ka kohtulik menetlemine vastavalt kriminaalmenetluse seadustikule.
Põhisätted Kedagi ei käsitata süüdlasena enne, kui karistamise kohta tehtud otsus on jõustunud.
  Väärteomenetluse seadustikus sätestatakse väärtegude kohtuvälise menetluse ka kohtumenetluse kord ning kohaldatud karistuse täitmisele pööramise kord. Kui väärteomenetluse seadustik ei sätesta teisiti, siis kohaldatakse kriminaalmenetluse sätteid, arvestades väärteomenetluse erisusi. Kriminaalmenetluse seadustikus sätestatakse nii kohtueelse menetluse, kui ka kohtumenetluse kord ning lahendite täitmisele pööramise kord. Kriminaalprotsessi õigus on seotud karistusõigusega
  Protsessiõiguse e. menetlusõigusega määratakse kindlaks kohtu eelse menetluse (väärteomenetluses kohtuvälise menetluse kohtupidamise kord. Protsessiõigus tagab õigusliku julgeoleku ja välistab menetleja omavoli. Menetlusõiguse normid on üldjuhul üpriski keerulised ja neid tuleb väga hoolikalt järgida, et kaitsta õigusemõistmist menetleja omavoli eest, aga samuti hoolitseda, et kohtuvaidluse üks osalistest ei saaks protsessis ebaausat eelist teise suhtes. Protsessinormide oluline rikkumine võib kaasa tuua näiteks kohtuvälise menetleja või kohtuotsuse tühistamise.
Õigused Menetlusõigus annab nii menetluspädevuse piirid kui ka menetlusosalise õigused ja kohustused. Üks olulisemaid õigusi on õigus olla ära kuulatud.

Menetlusosalise õiguste tagamiseks:
1)selgitatakse menetlustoimingut, rakendades menetlusosalisele toimingu eesmärki ning tema õigusi ja kohustusi.
2) tagatakse menetlusalusele isikule võimalus end iseseisvalt kaitsta.
3) võimaldatakse osaleda menetlusaluse isiku kaitsjal.

    Kriminaalmenetlusest tulenevast erinevusest tuleb lisaks anda kahtlustatava või süüdistatava järelevalveta jäänud vara hoiule ning tagada vahistatu alaealise lapse järelevalve või abi vajava lähedase hooldamine.
Sarnasused Ühiskondlike normide rikkumine,
eesmärgid on ühised,
teo/tegevusetuse sisu on sarnane.
Erinevused Ohtlikkuse aste,
karistuse rangus,
kuriteod vaid karistusseadustikus, väärteod ka eriseadustes,
aegumistähtajad,
menetluskord ja subjektid.
Menetlejad
Kohtuväline menetleja
- täidesaatva riigivõimu volitusega asutus
- valla- ja linnavalitsus
Kohus
Uurimisasutus - kohtueelne menetlus
Prokuratuur - juhib kohtueelset menetlust, esindab riiklikku süüdistust kohtus
Kohus
Menetluse tagamise vahendid Tõkendid:
Elukohast lahkumise keeld
Vahistamine
Kautsjon
Sundtoomine menetleja kutsele mitteilmumisel
Kinnipidamine 48 tundi
Alustamine
Esimese menetlustoiminguga  
Ajend ja alus Teade
    Vägivaldsest surmast teatamine
Kuriteole viitav muu teave
  Alustamisest või alustamata jätmisest teatatakse 15 päeva jooksul Alustamata jätmisest teatatakse 10 päeva jooksul
Menetlusliigid Kohtuväline menetlus:
Hoiatusmenetlus -
suuline (ei ole kaevatav, otsust ei koostata);
kirjalik (hoiatusotsus ei ole kaevatav, trahvimäär 3 kuni 15 eurot füüsilisel ja 15 kuni 60 eurot juriidilisel isikul)
Kiirmenetlus -
kaebus ja tasumine peale kiirmenetluse otsuse tegemist 15 päeva jooksul; maksimum trahvimäär 100 trahviühikut füüsilisele ja 1300 eurot juriidilisele isikule; ei kohaldata alaealisele)
Üldmenetlus -
(koostatakse väärteoprotokoll, menetlusalusel isikul õigus esitada selle järgselt 15 päeva jooksul vastulause, tõendeid, taotlusi; lahend on kättesaadav 30 päeva möödudes väärteoprotokolli kättesaamisest kohtuvälise menetleja juures, menetlusaluse isiku taotluse alusel võidakse tähtaega lühendada).
Kohtumenetlus
- väärteoasja arutamine
- kaebemenetlus
Kohtueelne menetlus
Lihtmenetlused -
lühimenetlus (kohtumenetluses toimiku põhjal), kokkuleppemenetlus (kõigi osaliste nõusolekul), käskmenetlus,
kiirmenetlus
Kohtumenetlus
 
  
Uurimisasutus:
Kohtueelse menetluse
kokkuvõte - andmed uurimisasutuse, kahtlustatava, tõendite jm kohta lisatakse kriminaaltoimikule.
Lahend Kohtuvälise menetleja:
otsus - karistuse määramisest (kaebuse esitamise ja rahatrahvi tasumise tähtaeg 15 päeva);
määrus - menetluse lõpetamisest (kaebuse esitamise tähtaeg 15 päeva)
Prokuratuur:
Süüdistusakt - prokuratuur tunnistab peale kohtueelse menetluse kokkuvõtte saamist kohtueelse menetluse lõpule viiduks või lõpetab menetluse (välistavad asjaolud, isiku tuvastamatus, alaealiste komisjonile saatmiseks, avaliku menetlushuvi puudumisel ja kui süü ei ole suur, karistuse ebaotstarbekuse tõttu, leppimisel, isikult tõendamiseseme asjaolude väljaselgitamisel saadud abiga, välisriigi kodaniku või välisriigis toimepandud kuriteos)
  Kohus:
otsus - rahatrahvi või aresti või juhtimisõiguse äravõtmise mõistmise või menetluse lõpetamise kohta;
määrus - väärteomenetluse lõpetamise kohta;
otsus - kaebuse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta
Kohus:
otsus - süüdimõistev või õigeksmõistev
(kuulutatakse teatavaks tehtud ajal)
  Kohtuotsuse peale kaebeõiguse kasutamisel, tuleb soovist kirjalikult kohtule teada anda alates otsuse kuulutamisest seitsme päeva jooksul ja kaebuse esitamise tähtaeg on 15 päeva apellatsioonimenetluses, 30 päeva kassatsioonimenetluses.
Lahendi täitmisele pööramine Määratud tähtaja jooksul (üldjuhul 15 päeva) ei ole rahatrahvi tasutud.
Arest pööratakse täitmisele koheselt, kui isik on kinnipeetav otsuse tegemise ajal, muul juhul määratakse aresti kandmisele ilmumise tähtaeg.
Määratud tähtaja jooksul (üldjuhul 1 kuu) ei ole rahaline karistus tasutud.
Vangistus pööratakse täitmisele koheselt, kui isik on vahialune otsuse tegemise ajal, muul juhul määratakse vangistuse kandmisele ilmumise tähtaeg.
Täitmise aegumine
4 aastat alates otsuse jõustumisest 5 aastat esimese astme kuriteo ja 3 aastat teise astme kuriteo asjas tehtud otsuse jõustumisest.