Elukutse
26.11.2015

Politseiametnikul peab olema politsei või piirivalve eriala kutseharidus või kõrgharidus. Tööle saavad tulla ka muu kõrghariduse omandanud isikud, kes hiljem läbivad töö kõrvalt politseilise täiendõppe.

Politseinikuks ja piirivalvuriks saab õppida Sisekaitseakadeemia  Politsei- ja piirivalvekolledžis ning pärast kooli lõpetamist on kõigile kindlustatud töökoht Politsei- ja Piirivalveametis. Õppima on oodatud nii gümnaasiumi lõpetajad kui ka need, kellel on juba eelnev töökogemus, kuid soovivad eriala vahetada.

Sisekaitseakadeemia on kõrgkool, mis pakub sisejulgeoleku erialadel kutse-, kõrgharidus- ja magistriõpet. Sisekaitseakadeemia on ainus õppeasutus Eestis, kust sirguvad sisejulgeoleku valdkonna spetsialistid.

SKA õppekavadele on antud riiklik koolitusluba ja need vastavad riigi poolt seatud kõrgetele kvaliteedinõuetele, mida tunnustatakse rahvusvaheliselt. Erialaõpingud algavad juba esimesel kursusel. Professionaalsete tööoskuste omandamise tagab teoreetilise õppega vahelduv praktika riigiasutustes.

2015/2016. õppeaasta vastuvõtt Sisekaitseakadeemiasse.

Dokumentide vastuvõtt 25. juuni - 02. juuli 2015

Kutseõpe
Patrullpolitseiniku ja piirivalvuri eriala kutseõppe kestus on 1,5 aastat. Õppekava maht on 60 nädalat ja õpe toimub eesti keeles päevaõppe vormis. Õpe toimub Politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse ja Muraste õppekompleksides, õppetöö algab Paikusel.  Esmaõppele järgneb jätkuõpe mittestatsionaarses õppevormis. Kutseõppe lõpetajal on võimalik jätkata õpinguid rakenduskõrghariduses  mittestatsionaarses õppevormis.

Rakenduskõrgharidusõpe
Politseiteenistuse erialal on võimalik õppida rakenduskõrghariduse tasemel.

Politseiteenistuse erialal toimub vastuvõtt täiskoormusega õppekohtadele. Õppe kestus on 3 aastat, õppeaineid on 180 Euroopa ainepunkti (EAP) mahus. Õpe toimub  päevaõppe vormis ja eesti keeles Politsei-ja  piirvalvekolledžis Murastes või Paikusel, õppetöö algab Paikusel.

Kadetid on riiklikul ülalpidamisel ehk siis tasuta toit, elamine ja vormiriietus. Lisaks makstakse kadettidele stipendiumi. Politsei- ja piirivalvekolledžis on väga head tingimused õppimiseks ja sportimiseks. Kõik Politsei- ja piirivalvekolledži lõpetajad asuvad tööle Politsei- ja Piirivalveametis.

Täpsem informatsioon vastuvõtutingimuste kohta www.sisekaitse.ee