Rahvusvahelised õigusaktid
25.05.2016

Siit rubriigist leiate infot rahvusvaheliste rahapesu ja terrorismi rahastamist tõkestavate regulatsioonide kohta.

Euroopa Liidu rahapesu tõkestamise direktiivid

 • Euroopa Ühenduse Nõukogu 10. juuni 1991 direktiiv (91/308/EMÜ) „Rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimise kohta“ – eesti keeles, inglise keeles  (91/308/EEC) – tunnistatud kehtetuks 2005/60/EÜ
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. detsembri 2011 direktiiv 2011/97/EÜ „Nõukogu direktiivi 91/308/EMÜ „Rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimise kohta“ muutmine (2001/97/EC) - eesti keeles, inglise keeles;
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 26. oktoobri 2005 direktiiv 2005/60/EÜ „Rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta“ (2005/60/EC)  eesti keeles, inglise keeles
 • Euroopa Ühenduse Komisjoni 1. augusti 2006 direktiiv 2006/70/EÜ „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ rakendusmeetmete kehtestamise kohta seoses mõistega „riikliku taustaga isik“ ning kliendi suhtes lihtsustatud nõuetekohaste hoolsuse menetluste ja harva või väga piiratud mahus teostatud finantstegevuse alusel tehtud erandite tehniliste kriteeriumite kohta“ (2006/70/EC) - eesti keeles, inglise keeles.

 

Euroopa Liidu Nõukogu muud õigusaktid

 • Euroopa Liidu Nõukogu terrorismi tõkestamise Euroopa konventsioon (vastu võetud 26.01.1977); terrorismi tõkestamise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadus (vastu võetud 29.01.1997) - eesti keeles, inglise keeles;
 • Euroopa Liidu Nõukogu rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise konventsioon 25. juuni 1990; Euroopa Nõukogu rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise konventsiooni ratifitseerimise seadus (vastu võetud 08.03.2000) - eesti keeles, inglise keeles;
 • Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu 18. septembri 2000 direktiiv 2000/46/EÜ “Elektronrahaasutuste asutamise ja tegevuse kohta ning usaldatavusnormatiivide täitmise üle peetava järelevalve kohta” - eesti keeles, inglise keeles;
 • Euroopa Liidu Nõukogu 17. oktoobri 2000 otsusnr 2000/642/JSK “Liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahelise koostöö korra kohta teabe vahetamisel” - eesti keeles, inglise keeles;
 • Euroopa Liidu Nõukogu 26. juuni 2001  raamotsus nr 2001/500/JSK “Rahapesu ning kuriteovahendite ja kuritegelikul teel saadud tulu kindlakstegemine, uurimine, blokeerimine, arestimine ja konfiskeerimine” - eesti keeles, inglise keeles;
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) 15. novembri 2006 määrus nt 1781/2006 raha ülekandmisel edastatava maksjaga seotud teabe kohta - eesti keeles, inglise keeles.

 

Muud rahvusvahelised õigusaktid

 • Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon (vastu võetud 12.12.2000), Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsioni konventsiooni ratifitseerimise seadus (vastu võetud 4.12.2002), eesti keeles, inglise keeles;
 • Rahapesuvastase töökonna (Financial Action Task Force, FATF) 40 soovitust (The 40 Recommendations) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks (2012) - eesti keeles, inglise keeles, vene keeles;
 • Rahapesuvastase töökonna (Financial Action Task Force, FATF)  9 erisoovitust terrorismi rahastamise tõkestamise kohta (FATF 9 Special Recommendations) - eesti keeles, inglise keeles;
 • Euroopa Liidu ühtse välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise raames vastu võetud piiravad meetmed ja sanktsioonid inglise keeles.