Schengeni piirikontroll

14. juunil 1985.a sõlmiti Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi vahel Schengeni leping, mille eesmärgiks oli nimetatud riikide ühispiiridel kontrolli järkjärguline kaotamine. 19. juuni 1990.a sõlmiti Belgia Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Prantsuse Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi ja Hollandi Kuningriigi valitsuste vahel Schengeni lepingu rakendamise konventsioon. Schengeni leppe ja konventsiooni sõlmimise tulemusena tõhustasid viidatud riigid kontrolli viisaruumi välispiiridel ning samuti tihendati riikidevahelist koostööd õiguskaitse, politsei ja piirivalve valdkondades. Üheks Schengeni läbivaks põhimõtteks on isikute vaba liikumine. Sellest tulenevalt ei toimu Schengeni sisepiiridel piirikontrolli – piirikontroll toimub vaid Schengeni ruumi välispiiridel.

Rohkem infot piiriületuse kohta.

Schengeni leppes ja konventsioonis kirja pandud eesmärkide saavutamiseks on muuhulgas loodud Schengeni infosüsteem (SIS). Infosüsteem aitab kaasa avaliku korra, turvalisuse ja isikute vaba liikumise tagamisele Schengeni ruumis. Eestis vastutab Schengeni infosüsteemi siseriikliku osa eest Politsei- ja Piirivalveamet, kelle kaudu toimub ka andmete sisestamine infosüsteemi (Schengeni infosüsteemi riikliku registri pidamise põhimäärus). Lisaks on igas Schengeni ruumi liikmesriigis andmekaitseasutus, kelle ülesandeks on kontrollida, et andmete SIS-i sisestamine ja SIS-is kasutamine toimuks isikute õigusi rikkumata. Eestis on vastavaks andmekaitseasutuseks Andmekaitse Inspektsioon.

Isikutel, hoolimata kodakondsusest, on õigus tutvuda nende kohta Schengeni infosüsteemi sisestatud andmetega. Eestis saab isik tema kohta käivate ja infosüsteemi sisestatud andmetega tutvuda esitades selleks taotluse Politsei- ja Piirivalveametisse (e-posti aadressil ...) või Andmekaitse Inspektsiooni (e-posti aadressil ...). Samuti on isikutel õigus viidatud asutustelt taotleda nende kohta käivate ja infosüsteemi sisestatud ebaõigete andmete parandamist või kustutamist.

Schengeni infosüsteemi sisestatud andmetega tutvumiseks, andmete parandamiseks või kustutamiseks tuleb esitada allkirjastatud avaldus. Avalduses peab olema märgitud isiku nimi, sünnikuupäev, kodakondsus ja lisatud isikut tõendava dokumendi koopia.

Lisaks tuleb avalduses märkida:

  • asutus, kes on isiku kohta käivad andmed SIS-i sisestanud
  • kõnealuste andmete kohta kõik asjakohane (andmete liik, info selle kohta, kus ja kuidas andmete omanik andmetest SIS-is teada sai)
  • milliste andmete kustutamist või parandamist taotletakse (kui see on taotluse sisu)


Taotluse näidisvormi leiab siit.

Täiendavat informatsiooni Schengeni kohta, samuti ka mitmeid Schengeni acquis ehk õigustiku korrektset kohaldamist ja parimaid tavasid käsitlevate soovituste katalooge kui ka õigusaktid ja kontaktid leiad Andmekaitse Inspektsiooni kodulehelelt.