Eesti kodakondsusest vabastamine
30.11.2015

Eesti kodanikku võidakse mitte vabastada kodakondsusest, kui:

  • tagajärjeks on kodakondsusetus;
  • tal on täitmata kohustused Eesti riigi ees;
  • ta on kaitsejõudude tegevteenistuses.


Kodakondsusest vabastamise sooviavaldust saate esitada isiklikult teeninduses, Eesti Vabariigi välisesinduses, posti või e-posti teel.

Alla 15-aastase lapse või eestkostetava eest esitab sooviavalduse tema seaduslik esindaja (nt lapsevanem või eestkostja). 15-18-aastane laps saab esitada sooviavalduse, kui tema seaduslik esindaja annab selleks nõusoleku.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

  • sooviavaldus (arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav. Sooviavalduse täitmise juhis. Võib esitada ka omakäeliselt kirjutatud sooviavalduse, milles on märgitud ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja -koht, elukoht, taotletav kodakondsus ja allkiri, millega kinnitatakse esitatud andmete õigsust;
  • isikut tõendav dokument;
  • tõend mõne muu riigi kodakondsuse omamise kohta või selle kohta, et isik saab Eesti kodakondsusest vabastamisega muu riigi kodakondsuse;
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument.Eesti kodakondsusest vabastamise otsus
Eesti kodakondsusest vabastamise sooviavalduse registreerimisel väljastatakse Teile tõend.

Eesti kodakondsusest vabastamise dokumendid esitatakse alates sooviavalduse registreerimise päevast 1 aasta jooksul Vabariigi Valitsusele otsuse tegemiseks.

Eesti kodakondsusest vabastamisel palume Teil tagastada kehtetuks tunnistatud Eesti kodaniku dokumendid viivitamatult Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse või Eesti Vabariigi välisesindusse  juhul, kui te viibite välisriigis.