Eesti kodakondsuse taotlemine täiskasvanule
30.11.2015

Eesti kodakondsust saate taotleda kui:

 • omate pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust või elamisluba (kui olete asunud Eestisse elama enne 1990. aasta 1. juulit);
 • olete elanud enne taotluse esitamist Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt 8 aastat, millest viimased 5 aastat püsivalt;
 • olete sooritanud eesti keele oskuse eksami (eesti keele eksamit ei pea tegema, kui olete omandanud põhi-, kesk- või kõrghariduse eesti keeles);
 • olete sooritanud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami;
 • Teil on püsiv legaalne sissetulek;
 • Teie elukoht on Eesti rahvastikuregistris registreeritud;
 • olete lojaalne Eesti riigile.


Kodakondsuse taotlemise sooviavaldust saate esitada isiklikult teeninduses, posti või e-posti teel.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • sooviavaldus (arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav. Sooviavalduse täitmise juhis. Võib esitada ka omakäeliselt kirjutatud sooviavalduse, milles on märgitud taotleja ees- ja perekonnanimi, andmed ees- ja perekonnanime muutmise kohta, sünniaeg ja -koht, emakeel, kodakondsus, elukoht, ustavusvanne ning allkiri andmete õigsuse kinnitamise kohta;
 • isikut tõendav dokument;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendav dokument;
 • teenistuskäiku tõendav dokument;
 • tõend legaalse sissetuleku kohta;
 • 1 värvifoto mõõtmetega 40x50 mm; E-postiga esitatava digitaalse värvifoto min. mõõtmed on 480x600 pikslit (formaat on JPG);
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument.


Lisadokumendid:

 • kui te ei ole terviseseisundi tõttu võimeline eksameid sooritama, lisage ekspertkomisjoni otsus, mis vabastab Teid kas osaliselt või täielikult eksamite sooritamisest;
 • kui olete omandanud põhi-, kesk- või kõrghariduse eesti keeles -esitage dokument, mis tõendab eestikeelse põhi-, kesk- või kõrghariduse omandamist.


Kui sooviavaldus on menetlusse võetud, tuleb Teil 6 kuu möödumisel
1 kuu jooksul teeninduses, posti või e-posti teel (digitaalselt allkirjastatuna):

 • kinnitada kirjalikult, et soovite jätkuvalt taotleda Eesti kodakondsust (näide posti või e-posti teel esitatavast kinnitusest)
 • esitada dokument, et Teid on vabastatud või Teid vabastatakse senisest kodakondsusest (kui olete mõne teise riigi kodanik).


Kui Te nimetatud dokumente tähtaegselt ei esita, lõpetatakse sooviavalduse menetlemine.


Kodakondsuse andmise või sellest keeldumise otsus
Pärast kinnituse esitamist edastatakse dokumendid 3 kuu jooksul Vabariigi Valitsusele Eesti kodakondsuse andmise otsustamiseks.

Kodakondsuse andmisel antakse kodakondsustunnistus Teile kätte pidulikul tseremoonial või edastatakse posti teel.

Kui Teile on kodakondsus antud, saate taotleda endale ID-kaarti ja/või Eesti kodaniku passi.