Eestis töötamine
27.03.2015

Elamisloa alusel Eestis elavatel välismaalastel on üldjuhul õigus Eestis töötada. Alates 01.09.2013 ei väljastata Eestis eraldi tööluba. Enne 01.09.2013 välja antud tööluba kaotab õigusliku tähenduse välismaalase Eestis töötamise õiguse või selle puudumise suhtes ning isiku töötamise õigus tuleneb edaspidi välismaalaste seadusest.

Lisaks elamisloa alusel Eestis töötamisele, võib Eestis ka lühiajaliselt töötada.


Välismaalane, kellele on antud tähtajaline elamisluba legaalse sissetuleku alusel ei tohi Eestis töötada.

Viisa alusel või viisavabalt Eestis viibiva välismaalase Eestis töötamise tingimused:

  • välismaalane võib Eestis töötada, kui tema lühiajaline töötamine on registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis. Lühiajalise töötamise registreerimist taotleb tööandja.
  • välismaalane võib täita Eestis registreeritud juriidilise isiku juhtorgani liikmena juhtimis- või järelevalvefunktsiooni.


Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanik (edaspidi EL kodanik) võib Eestis elada ja töötada ilma tähtajalist elamisõigust registreerimata kuni 3 kuud.

EL kodaniku välismaalasest perekonnaliige võib Eestis töötada ainult siis, kui talle on antud EL perekonnaliikme tähtajaline/alaline elamisõigus.