Avalehe pilt
Eestis töötamine
11.12.2016

Elamisloa alusel Eestis elavatel välismaalastel on üldjuhul õigus Eestis töötada. Alates 01.09.2013 ei väljastata Eestis eraldi tööluba. Enne 01.09.2013 välja antud tööluba kaotab õigusliku tähenduse välismaalase Eestis töötamise õiguse või selle puudumise suhtes ning isiku töötamise õigus tuleneb edaspidi välismaalaste seadusest.

Lisaks elamisloa alusel Eestis töötamisele, võib Eestis ka lühiajaliselt töötada.


Välismaalane, kellele on antud tähtajaline elamisluba legaalse sissetuleku alusel või kaaluka riikliku huvi korral ei tohi Eestis töötada.

Välismaalasel, kes viibib Eestis seadusliku aluseta, sealhulgas kellele on haldusaktiga või kohtulahendiga pandud kohustus Eestis lahkuda, on keelatud Eestis töötada.

Viisa alusel või viisavabalt Eestis viibiva välismaalase Eestis töötamise tingimused:

  • välismaalane võib Eestis töötada, kui tema lühiajaline töötamine on registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis. Lühiajalise töötamise registreerimist taotleb tööandja.
  • välismaalane võib täita Eestis registreeritud juriidilise isiku juhtorgani liikmena juhtimis- või järelevalvefunktsiooni.


Ilma töötamiseks antava elamisloata võib Eestis töötada välismaalane, kellel on Schengeni konventsiooni liikmesriigi pädeva asutuse antud viisa või elamisluba ja kes omab nimetatud liikmesriigi töötamise õigust, kui:

  • välismaalase Eestis töötamine on seotud ettevõtte asumisega Eestisse;
  • välismaalasel on seaduslik alus Eestis viibimiseks ning
  • töötamisaeg Eestis ei tohi ületa 90 päeva 12 järjestikuse kuu jooksul.

 


Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanik (edaspidi EL kodanik) võib Eestis elada ja töötada ilma tähtajalist elamisõigust registreerimata kuni 3 kuud.

EL kodaniku välismaalasest perekonnaliige võib Eestis töötada ainult siis, kui talle on antud EL perekonnaliikme tähtajaline/alaline elamisõigus.