Lühiajalise töötamise registreerimine
26.11.2015

Eestis võib lühiajaliselt (st kuni 6 kuud aasta jooksul) töötada välismaalane, kes viibib seaduslikult Eestis viisa alusel või viisavabalt ja kelle töötamine on enne tööleasumist registreerud.

Tööandja saab taotleda lühiajalise töötamise registreerimist:

Kiirkorras

 • õpetaja või õppejõuna töötamiseks Eestis õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavas õppeasutuses;
 • teaduslikuks tegevuseks, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus või kogemus;
 • tippspetsialistina töötamiseks, kui välismaalasel on selles valdkonnas töötamiseks erialane ettevalmistus. Nõuded tippspetsialisti tööandjale siit.


Tavakorras

 • loomingulise töötaja töötamiseks etendusasutuses „Etendusasutuse seaduse“ tähenduses;
 • sportlase, treeneri, spordikohtuniku või sporditöötaja erialaseks tegevuseks vastava spordialaliidu kutsel;
 • töötamiseks kutseõppe eesmärgil praktika korras välisriigis asuva õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni poolt vahendatud praktika eesmärgil või välisriigis asuva õppeasutuse suunamisel, kui see on õppeprogrammi osa;
 • välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamiseks Välisministeeriumi loal;
 • töötamiseks lapsehoidjana;
 • ekspert, nõustaja, konsultant, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus;
 • seadmete paigaldaja või oskustööline, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus;
 • töötamiseks põllumajandussaaduste töötlemisega seotud hooajatöödel;
 • töötamiseks noorteprojekti või -programmi raames, kui noorteprojekt või -programm on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud.

   
Lühiajalise töötamise registreerimist saab tööandja taotleda isiklikult, volitatud esindaja kaudu teeninduses, posti teel või e-posti teel.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • taotlusankeet (arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav). Taotlusankeedi täitmise juhis;
 • taotlusankeedi lisa (arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav). Täidab juriidilisest isikust tööandja allkirjaõiguslike isikute ühise esindusõiguse korral;
 • välismaalase 1 värvifoto mõõtmetega 40x50mm;
 • koopia välismaalase reisidokumendi isikuandmetega leheküljest;
 • koopia taotluse esitanud isiku isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest, kui taotlust ei esita füüsilisest isikust tööandja või juriidilisest isikust tööandja allkirjaõiguslik isik;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument.


Lisadokumendid, kui taotletakse lühiajalise töötamise registreerimist:

 • loominguliseks töötamiseks etendusasutuses „Etendusasutuse seaduse“ tähenduses – esitage erialast ettevalmistust või kogemust tõendav dokument;
 • kutseõppe eesmärgil praktika korras välisriigis asuva õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni poolt vahendatud praktika eesmärgil või välisriigis asuva õppeasutuse suunamisel, kui see on õppeprogrammi osa – esitage lähetava kutseõppeasutuse, üliõpilasorganisatsiooni või õppeasutuse tõend;
 • välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamiseks – esitage Välisministeeriumi luba välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamiseks;
 • seadmete paigaldajana või oskustöölisena – esitage erialast ettevalmistust tõendav dokument;
 • eksperdina, nõustajana või konsultandina – esitage erialast ettevalmistust tõendav dokument.


Välisriigis välja antud dokumentide nõuete kohta saate lugeda siit.

Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel peab välismaalase reisidokument olema kehtiv vähemalt 6 kuud pärast taotletava lühiajalise töötamise registreerimise lõppemist.

Tööloa registreerimine või registreerimisest keeldumine
Kiirkorras registreeritakse lühiajaline töötamine hiljemalt taotluse esitamisele järgneval tööpäeval.
 
Kiirkorras lühiajalise töötamise registreerimise aluste puhul võib välismaalane Eestis tööle asuda alates samast kalendripäevast, kui tööandja on välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerinud Politsei- ja Piirivalveametis.

Kiirkorras lühiajalise töötamise registreerimise aluste puhul ei keelduta lühiajalise töötamise registreerimisest. Taotluse nõuetekohasust ja tingimuste täitmist kontrollitakse pärast lühiajalise töötamise registreerimist ning vajadusel tunnistatakse registreering kehtetuks.

Tavakorras registreeritakse lühiajaline töötamine või keeldutakse registreerimisest 10 tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisele järgnevast päevast.

Tööandja kohustustest (palgakriteerium ja teavitamiskohustus) saate lugeda siit.