Avalehe pilt
Lühiajalise töötamise registreerimine
06.12.2016

Eestis võib lühiajaliselt (st kuni 6 kuud aasta jooksul) töötada välismaalane, kes viibib seaduslikult Eestis viisa alusel või viisavabalt ja kelle töötamine on enne tööleasumist registreerud.

Tööandja saab taotleda lühiajalise töötamise registreerimist:

Kiirkorras

 • õpetaja või õppejõuna töötamiseks Eestis õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavas õppeasutuses;
 • teaduslikuks tegevuseks, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus või kogemus;
 • tippspetsialistina töötamiseks, kui välismaalasel on selles valdkonnas töötamiseks erialane ettevalmistus. Nõuded tippspetsialisti tööandjale siit.


Tavakorras

 • loomingulise töötaja töötamiseks etendusasutuses „Etendusasutuse seaduse“ tähenduses;
 • sportlase, treeneri, spordikohtuniku või sporditöötaja erialaseks tegevuseks vastava spordialaliidu kutsel;
 • töötamiseks kutseõppe või kõrgharidustaseme õppe eesmärgil praktika korras välisriigis asuva õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni poolt vahendatud praktika eesmärgil või välisriigis asuva õppeasutuse suunamisel, kui see on õppeprogrammi osa;
 • välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamiseks Välisministeeriumi loal;
 • töötamiseks lapsehoidjana;
 • ekspert, nõustaja, konsultant, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus;
 • seadmete paigaldaja või oskustööline, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus;
 • töötamiseks põllumajandussaaduste töötlemisega seotud hooajatöödel;
 • töötamiseks noorteprojekti või -programmi raames, kui noorteprojekt või -programm on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud.

Eelnimetatud juhtudel võib lühiajalise Eestis töötamise registreerida ka juhul, kui tegemist on renditööga kasutajaettevõtja juures.

Renditöö võib registreerida lühiajalise töötamisena, kui Eestis registreeritud tööandja tegutseb renditöö vahendajana ning tööandjal on Eestis registreeritud krediidiasutuses avatud deposiidikontol vahendid vähemalt kümne protsendi ulatuses töötasufondist kogu lühiajalise töötamise aja jooksul.
   
Lühiajalise töötamise registreerimist saab tööandja taotleda isiklikult, volitatud esindaja kaudu teeninduses, posti teel või e-posti teel.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:


Lisadokumendid, kui taotletakse lühiajalise töötamise registreerimist:

 • loominguliseks töötamiseks etendusasutuses „Etendusasutuse seaduse“ tähenduses – esitage erialast ettevalmistust või kogemust tõendav dokument;
 • kutseõppe  või kõrgharidustaseme õppe eesmärgil praktika korras välisriigis asuva õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni poolt vahendatud praktika eesmärgil või välisriigis asuva õppeasutuse suunamisel, kui see on õppeprogrammi osa – esitage lähetava üliõpilasorganisatsiooni või õppeasutuse tõend;
 • töötamiseks noorteprojekti või -programmi raames, kui noorteprojekt või -programm on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud - esitage välismaalase ja noorteühingu vahel sõlmitud vabatahtliku teenistuse lepingu koopia;
 • välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamiseks – esitage Välisministeeriumi luba välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamiseks;
 • seadmete paigaldajana või oskustöölisena – esitage erialast ettevalmistust tõendav dokument;
 • eksperdina, nõustajana või konsultandina – esitage erialast ettevalmistust tõendav dokument;
 • Töötamiseks tippspetsialistina – kui äriühing on olnud Eestis registreeritud vähem kui 12 kuud ja alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel, esitada dokumendid, millest nähtuvad andmed investeeringu või laenu saamise kohta riigilt või Finantsinspektsiooni tegevusloaga erafondivalitsejalt või andmed toetuse saamise kohta riiklikust toetusmeetmest.
 • Töötamiseks renditöötajana - esitada dokumendid, mis tõendavad, et tööandjal on deposiidis vahendeid vähemalt kümne protsendi ulatuses töötasufondist.


Välisriigis välja antud dokumentide nõuete kohta saate lugeda siit.

Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel peab välismaalase reisidokument olema kehtiv vähemalt 6 kuud pärast taotletava lühiajalise töötamise registreerimise lõppemist.

Lühiajalise töötamise registreerimine või registreerimisest keeldumine
Kiirkorras registreeritakse lühiajaline töötamine hiljemalt taotluse esitamisele järgneval tööpäeval.
 
Kiirkorras lühiajalise töötamise registreerimise aluste puhul võib välismaalane Eestis tööle asuda alates samast kalendripäevast, kui tööandja on välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerinud Politsei- ja Piirivalveametis.

Kiirkorras lühiajalise töötamise registreerimise aluste puhul ei keelduta lühiajalise töötamise registreerimisest. Taotluse nõuetekohasust ja tingimuste täitmist kontrollitakse pärast lühiajalise töötamise registreerimist ning vajadusel tunnistatakse registreering kehtetuks.

Tavakorras registreeritakse lühiajaline töötamine või keeldutakse registreerimisest 10 tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisele järgnevast päevast või taotluses esinevate puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

Tööandja kohustustest (palgakriteerium ja teavitamiskohustus) saate lugeda siit.