Avalehe pilt
Elamisluba ettevõtluseks
04.12.2016

Elamisluba ettevõtluseks saate taotleda, kui Teil on osalus äriühingus või tegutsete füüsilisest isikust ettevõtjana ning olete:

 • äriühingu tegevusse Eestis investeerinud vähemalt 65 000 eurot kapitali;
 • füüsilisest isikust ettevõtjana ettevõtlusesse Eestis investeerinud vähemalt 16 000 eurot.


Investeeringuna võib muuhulgas käsitleda ettevõtte omakapitali, allutatud laenu ja arvele võetud põhivara suurust.

Taotluse esitamiseks pöörduge isiklikult Eesti Vabariigi välisesindusse.

Elamisloa taotlust on õigus esitada Eestis, kui on täidetud järgmised tingimused:

 • Ettevõte on Eestis registreeritud vähemalt 4 kuud enne elamisloa taotluse esitamist;
 • Ettevõttel on vähemalt viimase 4 kuu jooksul olnud majandustegevus Eestis;
 • Isik viibib riigis seaduslikult viisavabalt või viisa alusel seoses ettevõtte tegevusega;
 • välismaalane, kes taotleb elamisluba ettevõtluseks ja kelle äriühing on olnud Eestis registreeritud vähem kui 12 kuud ja alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel, olles saanud investeeringu või laenu riigilt või Finantsinspektsiooni tegevusloaga erafondivalitsejalt või toetuse mõnest riiklikust toetusmeetmest;
 • teise EL liikmesriigi pikaajalise elaniku elamisluba omav välismaalane, kes taotleb tähtajalist elamisluba ettevõtluseks;
 • välismaalane, kes on omandanud Eestis kõrghariduse rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppes, bakalaureuseõppe ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinevas õppes, magistriõppes või doktoriõppes.


Äriplaani kirjelduse peab esitama eesti või inglise keeles.

Äriplaani kirjeldusest peavad nähtuma järgmised andmed:

 • äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja nimi ja registrikood;
 • äriidee - kavandatav tegevus, potentsiaalsed kliendid ja tarnijad, arendusplaanid, ettevõtte käsutuses olev põhivara, käibevahendid, kasutatav tööjõud;
 • finantsprognoosid järgnevaks kaheks majandusaastaks- kasumiaruande prognoos, bilanss, rahakäibe prognoos;
 • juhtimis- ja järelevalvefunktsiooni täitvate isikute elulookirjeldused;
 • põhjendus, miks taotleja Eestisse asumine on ettevõtlusele oluline.


Ühe aasta möödudes või elamisloa pikendamise taotlemisel võib elamisloa taotlemiseks seatud investeeringu nõude  asendada müügituluga (vähemalt 200 000 eurot aastas) või Eestis makstud sotsiaalmaksuga (igakuiselt vähemalt võrdne viiekordse Eesti aasta keskmise brutopalga suuruse tasu korral Eestis igakuiselt makstava sotsiaalmaksuga).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid
Taotlusankeedid, mis on ka ekraanil täidetavad ja välja prinditavad. Taotlusankeedi täitmise juhis:


Välisriigis välja antud dokumentide nõuete kohta saate lugeda siit.

Elamisloa andmise- või keeldumise otsus
Tähtajalise elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 2 kuu jooksul taotluse menetlusse võtmisest. Elamisloa andmisel väljastatakse taotlejale elamisloakaart isiklikult taotlusankeedil märgitud Eesti Vabariigi välisesinduses või teeninduses 30 päeva jooksul. Elamisloakaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega.

Elamisloa ettevõtluseks võib anda kuni 5 aastaks, millega on määratud ettevõtja tegevusalad ja vajadusel tegevuspiirkond.

Tähtajalise elamisloa pikendamine
Esitage tähtajalise elamisloa pikendamise taotlus vähemalt 2 kuud enne kehtiva elamisloa lõppu isiklikult teeninduses. Kui eelmisest elamisloa taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 2 aastat, saate elamisloa pikendamist taotleda ka posti või e-posti teel.

Tähtajalise elamisloa pikendamise või sellest keeldumise otsus tehakse hiljemalt 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist. Elamisloakaart väljastatakse taotlusankeedil märgitud teeninduses.

Seaduslik alus Eestis viibimiseks peale elamisloa lõppemist
Kui välismaalase elamisluba lõpeb kehtivusaja saabumisel, on välismaalase Eestis viibimine seaduslik järgneva 90 päeva jooksul elamisloa kehtivusaja lõppemise päevast arvates. Täpsemalt Eestis viibimise seaduslikest alustest saate lugeda siit.