Elamisluba ettevõtluseks
01.12.2015

Elamisluba ettevõtluseks saate taotleda, kui Teil on osalus äriühingus või tegutsete füüsilisest isikust ettevõtjana ning olete:

  • äriühingu tegevusse Eestis investeerinud vähemalt 65 000 eurot kapitali;
  • füüsilisest isikust ettevõtjana ettevõtlusesse Eestis investeerinud vähemalt 16 000 eurot.


Investeeringuna võib muuhulgas käsitleda ettevõtte omakapitali, allutatud laenu ja arvele võetud põhivara suurust.

Taotluse esitamiseks pöörduge isiklikult Eesti Vabariigi välisesindusse.

Elamisloa taotlust on õigus esitada Eestis, kui on täidetud järgmised tingimused:

  • Ettevõte on Eestis registreeritud vähemalt 4 kuud enne elamisloa taotluse esitamist;
  • Ettevõttel on vähemalt viimase 4 kuu jooksul olnud majandustegevus Eestis;
  • Isik viibib riigis seaduslikult viisavabalt või viisa alusel seoses ettevõtte tegevusega.


Äriplaani kirjelduse peab esitama eesti või inglise keeles.

Äriplaani kirjeldusest peavad nähtuma järgmised andmed:

  • äriidee - kavandatav tegevus, potentsiaalsed kliendid ja tarnijad, arendusplaanid, ettevõtte käsutuses olev põhivara, käibevahendid, kasutatav tööjõud;
  • finantsprognoosid järgnevaks kaheks majandusaastaks- kasumiprognoos, bilanss, rahakäibe prognoos;
  • juhtimis- ja järelevalvefunktsiooni täitvate isikute elulookirjeldused.


Ühe aasta möödudes või elamisloa pikendamise taotlemisel võib elamisloa taotlemiseks seatud investeeringu nõude  asendada müügituluga (vähemalt 200 000 eurot aastas) või Eestis makstud sotsiaalmaksuga (igakuiselt vähemalt võrdne viiekordse Eesti aasta keskmise brutopalga suuruse tasu korral Eestis igakuiselt makstava sotsiaalmaksuga).

Elamisloa ettevõtluseks saanud isiku Eestis töötamise erisused:

  • isik võib töötada elamisloaga kindlaks määratud äriühingus juhtimis- või järelevalvefunktsiooni täitmiseks ilma selle eest tasu saamata;
  • isik võib täita juhtimis- või järelevalvefunktsiooni muus eraõiguslikus juriidilises isikus, kui vähemalt üks eraõiguslik juriidiline isik, mille juhtimis- või järelevalvefunktsiooni ta täidab, maksab talle palgakriteeriumi vastavat tasu (1,24 koefitsient).

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid


Elamisloa andmise- või keeldumise otsus
Tähtajalise elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 2 kuu jooksul taotluse menetlusse võtmisest. Elamisloa andmisel väljastatakse taotlejale elamisloakaart isiklikult taotlusankeedil märgitud Eesti Vabariigi välisesinduses või teeninduses 30 päeva jooksul. Elamisloakaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega.

Elamisloa ettevõtluseks võib anda kuni 5 aastaks, millega on määratud ettevõtja tegevusalad ja vajadusel tegevuspiirkond.

Välismaalane, kellele on antud elamisluba ettevõtluseks, ei tohi Eestis töötada teise isiku alluvuses. Välismaalane, kellele on antud tähtajaline elamisluba ettevõtluseks äriühingus osalemise eesmärgil, võib töötada elamisloaga kindlaks määratud äriühingus juhtimisfunktsiooni täitmiseks.


Tähtajalise elamisloa pikendamine
Esitage tähtajalise elamisloa pikendamisel samad dokumendid mis elamisloa taotlemisel (v.a elulookirjeldus ning andmed lähedaste sugulaste, abikaasa, pereliikmete ja ülalpeetavate kohta – kui andmed ei ole peale eelmist elamisloa taotlemist muutunud) vähemalt 2 kuud enne kehtiva elamisloa lõppu isiklikult teeninduses. Kui eelmisest elamisloa taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 2 aastat, saate elamisloa pikendamist taotleda ka posti või e-posti teel.

Tähtajalise elamisloa pikendamise või sellest keeldumise otsus tehakse hiljemalt 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist. Elamisloakaart väljastatakse taotlusankeedil märgitud teeninduses.