Elamisluba legaalse sissetuleku olemasolul
23.08.2017

Tähtajalise elamisloa piisava legaalse sissetuleku olemasolu korral arvestatav piirmäär on 0.

Elamisluba saate taotleda legaalse sissetuleku olemasolul, mis tagab teie toimetuleku eestis.

Taotluse esitamiseks pöörduge isiklikult Eesti Vabariigi välisesindusse. Erandina saate taotlust esitada kodakondsus- ja migratsioonibüroo teeninduses.


Taotlemiseks vajalikud dokumendidElamisloa andmise- või keeldumise otsus
Tähtajalise elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 2 kuu jooksul taotluse menetlusse võtmisest. Elamisloa andmisel väljastatakse taotlejale elamisloakaart isiklikult taotlusankeedil märgitud Eesti Vabariigi välisesinduses või teeninduses 30 päeva jooksul. Elamisloakaardi jõudmine välisesindusse võib võtta rohkem aega.

Elamisloa saanud välismaalane ei või Eestis töötada ja talle ei anta tööluba.

Elamisluba võib anda kuni 2 aastaks kui elamisloa andmine on põhjendatud ega kahjusta Eesti riigi huve. Elamisluba võidakse pikendada veel 2 aasta võrra korraga.

Tähtajalise elamisloa pikendamine

Esitage tähtajalise elamisloa pikendamisel samad dokumendid mis elamisloa taotlemisel (v.a elulookirjeldus, kirjalik selgitus ning andmed lähedaste sugulaste, abikaasa, pereliikmete ja ülalpeetavate kohta – kui andmed ei ole peale eelmist elamisloa taotlemist muutunud) ning selgitus, millistel põhjustel soovitakse jätkuvalt elada Eestis vähemalt 2 kuud enne kehtiva elamisloa lõppu isiklikult teeninduses.

Kui eelmisest elamisloa taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 2 aastat, saate elamisloa pikendamist taotleda ka posti teel.

Tähtajalise elamisloa pikendamise või sellest keeldumise otsus tehakse hiljemalt 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist. Elamisloakaart väljastatakse taotlusankeedil märgitud teeninduses.