Relvaeksam
31.03.2015

Tulirelva relvaloa või soetamisloa taotlemise korral tuleb sooritada eksam - tulirelva tundmise test ning käsitsemise katse vastavalt taotletava tulirelva liigile. Eksami aja ja koha lepib taotlejaga kokku lubadeametnik.

Soetamisloa või relvaloa võib väljastada isikule, kes on sooritanud relva soetamist, registreerimist, hoidmist, kandmist, võõrandamist ja seaduslikku kasutamist reguleerivate õigusaktide nõuete tundmise ning laskevigastuse korral kannatanule esmaabi andmise eksami.

Eksamitulemus kehtib üks aasta alates eksami sooritamise päevast. Relvaeksami võib sooritada emakeeles või muus keeles, mida eksami sooritaja valdab. Eksam tõlgitakse eesti keelde ning eksami tõlkimise kulud kannab eksamit sooritada soovinud isik.

 

Eksam koosneb kahest osast:

  • teoreetilisest eksamist
  • relva käsitsemise ning laskeoskuse eksamist (edaspidi laskmiskatse).


Eksamineeritavat, kes teoreetilist eksamit ei sooritanud, laskmiskatsele ei lubata. Eksam loetakse sooritatuks mõlema eksami positiivse tulemuse korral.

Enne eksami sooritamist tutvustatakse eksamineeritavale eksamikorda ja -tingimusi. Eksami korda rikkunud eksamineeritava eksam loetakse mittesooritatuks sõltumata ülesannete või harjutuste täitmise edukusest.


Teoreetiline eksam

Teoreetilisel eksamil kontrollitakse eksamineeritava teadmisi järgmistes valdkondades:

  • relvade ja laskemoona soetamine, sissetoomine, registreerimine ja võõrandamine;
  • tulirelva ja laskemoona seaduspärane hoidmine, edasitoimetamine, kasutamine, kandmine, hooldamine;
  • kannatanule esmaabi andmine laskevigastuste korral;
  • vastutus Relvaseaduse ja selle rakendusaktide nõuete rikkumise eest;
  • ohutusnõuded relva käsitsemisel.


Relvaeksami teemad ning küsimused leiab siit.

Teoreetiline eksam sooritatakse kirjalikult ning aega selleks antakse 60 minutit. Eksamil on vaja vastata kümnele küsimusele, millel igaühel on neli vastuse varianti. Ühel küsimusel võib olla mitu õiget vastuse varianti, kuid ilma ühegi õige vastusevariandita  küsimust eksamil ei esitata. Eksami sooritaja peab märkima kõik antud küsimuse õiged vastuse variandid. Teoreetiline eksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav  on andnud õiged vastused vähemalt 8-le küsimusele 10-st. Ettenähtud aja jooksul ühegi õigeks märgitud vastusevariandita jäänud küsimus loetakse valesti vastanuks.

Eksami tulemustest teatatakse eksamineeritavale kohe pärast vastuste kontrollimist ja hindamist suuliselt või väljastatakse väljavõte eksamiprotokollist.


Laskmiskatse

Laskmiskatse toimub kahes osas. Laskmiskatse viiakse läbi eksamikomisjoni juuresolekul lasketiirus laskekohal.

Laskmiskatse esimeses osas kontrollitakse õpperelvaga või laadimata relvaga eksamineeritava oskusi relva käsitsemises (relva laadimine, relva tühjakslaadimine, laskeasend, eksamineerija korralduste õige täitmine).

NB! Kui eksamineeritav ei käsitse relva õigesti, teeb seda ebakindlalt või rikub ohutusnõudeid, siis laskmiskatse lõpetatakse ja loetakse mittesooritatuks.

Laskmiskatse teine osa on tulejoonelt laskmine samast või sellele lähedasest relvaliigist, mida eksamineeritav soovib soetada või mille kandmisluba taotleb.

NB! Kui laskmiskatse teises osas tehakse ohtlikke vigu ja luuakse relva oskamatu käsitsemisega tulejoonel ohtlik olukord, siis laskmiskatse lõpetatakse ning loetakse mittesooritatuks.

Laskekatse tulemus tehakse eksamineeritavale teatavaks kohe pärast selle kontrollimist ja see fikseeritakse eksamiprotokollis.

 

Korduseksam

  • Kui eksamineeritav ei sooritanud eksamit, võib seda korrata mitte varem kui 5 päeva pärast.
  • Laskmiskatse ebaõnnestumisel võib seda korrata 1 kuu jooksul teoreetilise eksami sooritamise päevast. Kui laskmiskatset ei sooritata nimetatud tähtaja jooksul, tuleb uuesti sooritada ka teoreetiline eksam.


Politsei relvaeksamile eelnevaid koolitusi läbi ei vii. Vastavat teenust osutavad mitmed ettevõtjad, kelle kontaktanded leiate internetist.