Avalehe pilt
Viisaga ja viisavabalt Eestis viibiva isiku viibimisaja pikendamine
24.01.2017

Viibimisaega üldjuhul ei pikendata.

Alates 11.10.2011 hakkas Politsei- ja Piirivalveamet edastama viibimisaja pikendamise andmeid Euroopa Liidu viisainfosüsteemi VIS.


Viisaga Eestis viibiva isiku viibimisaega võidakse pikendada kuni 90 päeva. Taotlus viibimisaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt 3 tööpäeva enne lubatud viibimisaja lõppu kas isiklikult või volitatud esindaja kaudu.

Viibimisaega võidakse pikendada viisalihtsustuslepingute sätete alusel erakorralistel asjaoludel Vene Föderatsiooni, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina ning Gruusia kodanikele, kui neil ei ole võimalik viisale märgitud tähtajaks või viisavaba viibimisaja lõppemise tähtajaks Eesti territooriumilt lahkuda.

Lühiajalise (C-liiki) viisaga lubatud viibimisaega pikendatakse, kui liikmesriigi pädev asutus leiab, et viisaomanik tõendab vääramatu jõu, humaansete põhjuste või tõsiste isiklike põhjuste olemasolu, mis takistavad tema lahkumist liikmesriikide territooriumilt viisaga lubatud viibimisaja lõppemise tähtajaks.

Pikaajalise (D-liiki) viisaga ja viisavabalt Eestis lubatud viibimisaega võidakse pikendada kuni 90 päeva, kui on ilmnenud asjaolu, mis ei olnud enne viisa alusel Eestisse saabumist välismaalasele teada, või uus asjaolu, mis tekkis pärast viisa andmist ja välismaalase Eestisse saabumist (vääramatu jõud, humaansed, tõsised kutsealased või isiklikud põhjused).

Viibimisaja pikendamise taotluse esitamisel tuleb taotlejal anda sõrmjäljed, kui taotlejalt ei ole varem sõrmejälgi võetud ning viimasest sõrmejälgede võtmisest on möödunud rohkem kui 59 kuud.

Viibimisaja pikendamise taotluse esitamiseks pöörduge isiklikult teenindusse, mis asuvad Tallinnas (P.Pinna 4 ja A.H. Tammsaare tee 47), Tartus (Riia mnt 132), Jõhvis (Rahu 38), Narvas (Vahtra 3) ja Pärnus (Aida 5).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

  • taotlusankeet (arvuti ekraanil täidetav; välja prinditav ning käsitsi täidetav). Taotlusankeedi täitmise juhis;
  • taotlusankeedi lisa (arvuti ekraanil täidetav, välja prinditav ning käsitsi täidetav);
  • taotleja kehtiv reisidokument;
  • üks värvifoto mõõtmetega 40x50 mm;
  • viibimisaja pikendamise põhjust tõendav dokument (nt pädeva meditsiiniasutuse tõend);
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument (v.a kui viibimisaja pikendamist taotletakse vääramatu jõu korral või humaansetel põhjustel ja Eesti on sõlminud nende riikidega viisalihtsustuslepingu);
  • taotlusankeedi allkirjastanud isiku isikut tõendav dokument, kui välismaalane ei allkirjastanud taotlusankeeti isiklikult;
  • taotlust esitava isiku isikut tõendav dokument, kui välismaalane ei esita taotlust isiklikult; 
  • Eestis kehtiv tervisekindlustuspoliis minimaalse kindlustusvastutusega 30 000 eurot kogu taotletava Eestis viibimise aja kohta.


Viisaeeskirjaga saate tutvuda siin.

Sõrmejälgede võtmise korraga saate tutvuda siin.