Muudatused Kesk-Aafrika Vabariigi piiravates meetmetes

Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonikomitee 28. juuli ja 5. augusti otsustest, millega tehti muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis, viis EL nõukogu vastavad muudatused 7. augustil ja 12. augustil sisse ka EL õigusaktidesse.

7. augusti muudatustetega uuendati 6 isiku andmeid, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1172, millega muudeti otsust 2013/798/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1171, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 artikli 17 lõiget 3. Muudatused jõustusid 10. augustil.

12. augusti muudatustega lisati loetellu 1 isik, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1195 ning rakendusmääruse (EL) 2020/1194. Muudatused jõustusid 13. augustil.
Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo.