Muudatused sanktsioonirežiimides

EL Nõukogu otsustas 30.juulil teha muudatused järgmistes sanktsioonirežiimides:

1) Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravates meetmetes, et ajakohastada 19 isiku põhjendusi ning viie isiku ja kahe ettevõtte tuvastamisandmeid. Lisaks lisati kõigi füüsiliste isikute tuvastamisandmetesse sugu. Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1136 (link), millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1129 (link), millega rakendatakse määrust (EL) 2019/796 .

Muudatused jõustuvad 1. augustil.

2) Selliste isikute, rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artiklite 2, 3 ja 4 alusel terrorismivastaseid erimeetmeid. Loetelu korrapärasel läbivaatusel tegi nõukogu kindlaks, et sellese kantud isikud, rühmitused ja üksused on osalenud terroriaktides käesoleva õigusakti tähenduses ning nende suhtes tuleks jätkuvalt kohaldada piiravaid meetmeid. Nõukogu leidis, et enam ei ole alust ühe isiku nimekirjas hoidmiseks. Nimekirja kantud 14 isiku ja 21 rühmituse või üksuse suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ning majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1132 (link), millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/20, ja rakendusmääruse (EL) 2020/1128 (link), millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2020/19.

Muudatused jõustuvad 1. augustil.

3) Piiravates meetmetes ISILi (Daeshi) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute vastu. Muudatustega otsustati lisada sanktsioonialuste isikute loetellu üks isik, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut, rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu ning kelle suhtes on kehtestatud ka relvaembargo.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1126 (link), millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/1693 ning rakendusmääruse (EL) 2020/1124 link, millega rakendatakse määrust (EL) 2016/1686.

Muudatused jõustusid 30. juulil.

4) Küberrünnete vastu suunatud piiravate meetmetes. Nõukogu otsustas lisada meetmete loetellu 6 isikut ja 3 üksust, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut, rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Need isikud, üksused ja asutused vastutavad küberrünnete või küberründekatsete eest, toetasid neid või olid nendega seotud või hõlbustasid neid, sealhulgas OPCW vastu suunatud küberründekatsed ning WannaCry ja NotPetya, samuti operatsiooni Cloud Hopper nime all tuntud küberründed.
Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1127 (link), millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/797, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1125 (link), millega rakendatakse määrust (EL) 2019/796.

Muudatused jõustusid 30. juulil.

5) Piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Liibüas. Nõukogu leidis, et kõigi loeteludes olevate isikute suhtes tuleb jätkuvalt kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Tegemist on isikutega, kes takistavad või kahjustavad Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist. Nõukogu otsustas ajakohastada ühe isiku andmeid. Lisaks kehtib Liibüa sanktsioonirežiimis relvaembargo, siserepressioonideks kasutada võidavate kaupade embargo ning laevade ja lendudega seotud keelud.
Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1137 (link) , millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1130 (link), millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44

Muudatused jõustuvad 1. augustil.