Muudatused Süüria ja Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonirežiimides

EL Nõukogu tegi 28. mail muudatused kahes sanktsioonirežiimis:

1. Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust pikendada Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid kuni 1. juunini 2021. Lisaks otsustas nõukogu eemaldada sanktsioonide nimekirjast 4 isikut ja ühe üksuse ning ajakohastada andmeid nimekirjas olevate isikute ja üksuste kohta. Sanktsioonide nimekirja kantud 273 isiku suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu, ning 70 üksuse suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo, finantsteenuste osutamisega seonduvad keeldud, luksuskaupade, väärtmetallide, kultuuriväärtuste ja naftasaaduste importimise keeld ning piirangud kahesuguse kasutusega kaupadele.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/719, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2020/716, millega rakendatakse määrust (EL) 36/2012.

Muudatused jõustusid, 30. mail.

2. Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonide komitee 5.mai otsusest teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis, viis nõukogu vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatusega ajakohastati andmeid ühe isiku kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/720, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2020/717, millega rakendatakse määruse (EL) 224/2014 artikli 17 lõiget 3.

Muudatused jõustusid 29. mail.