Piiravad meetmed seoses Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimisega; Iraani vastu suunatud piiravad meetmed

EL nõukogu tegi 18. juunil järgmised piiravate meetmetega seotud otsused:

1) Nõukogu otsustas pikendada kuni 23. juunini 2021 piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimisega.

Piiravad meetmed on kehtestatud osana mittetunnustamise poliitikast ning hõlmavad erinevaid finants- ja investeerimisteenuste osutamise keelde Krimmis ning Sevastopolis. Keelatud on ka piirkonnast pärit kaupade sissevedu ELi territooriumile ning transpordi-, telekommunikatsiooni-, energia- ja nafta, gaasi ning maavarade sektorist pärinevate kaupade eksport Krimmi ja Sevastopolisse ning nende infrastruktuuri ehitamisega seotud tegevuste osutamine. Samuti on keelatud osutada turismiteenuseid.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/850, millega muudetakse otsust 2014/386/ÜVJP. Jätkuvalt kehtib ka nõukogu määrus (EL) 692/2014.

Pikendamine jõustus 20. juunil.

2) Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust teha muudatused Iraani vastu suunatud piiravate meetmete režiimis. Muudatustega ajakohastati andmeid 8 isiku ning kahe üksuse kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo, kahesuguse kasutusega kaupade importimise piirangud ning kauplemispiirangud teatud metallidele, tarkvarale ning tuumaprogrammi arendamisel kaasa aidata võivatele kaupadele.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/849, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2020/847, millega rakendatakse määrust (EL) 267/2012.

Muudatused jõustusid 20. juunil.