Venemaa majandussanktsioonide pikendamine; muudatused Venezuela piiravates meetmetes

EL Nõukogu tegi 29. juunil järgmised piiravate meetmetega seotud otsused:

1) Olles hinnanud 19. juunil toimunud Ülemkogu kohtumisel Minski kokkulepete täitmist, otsustas nõukogu pikendada kuni 31. jaanuarini 2021 piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas. Tegemist on sektoraalsete sanktsioonidega, ehk need on suunatud konkreetsete majandusvaldkondade ja mitte isikute suhtes. Konkreetsed piirangud hõlmavad relvade, kahesuguse kasutusega kauba ja energiatööstuses kasutatava tundliku tehnoloogia eksportimise ning seotud teenuste osutamise keeldu, relvade puhul ka impordi- ja seotud teenuste osutamise keeldu, teatud finantsinstrumentide omandamise keeldu ning teatud ettevõtetele laenu ja krediidi andmise keeldu.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/907, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP. Ülal nimetatud keeldusid kohaldatakse jätkuvalt nõukogu määruse (EL) 833/2014 alusel.

Muudatus jõustub 1. juulil.

2) Nõukogu otsustas teha muudatused piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Venezuelas. Nõukogu otsustas lisada piiravate meetmete kohaldamise nimekirja 11 isikut nende tegevuse tõttu demokraatia ja õigusriigi põhimõtete õõnestamisel Venezuelas. Kokku on nüüd sanktsiooninimekirja kantud 36 isikut, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib antud režiimis ka relvaembargo ja siserepressioonideks kasutatava varustuse embargo.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/898, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074, ning rakendusmääruse (EL) 2020/897, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063.

Muudatused jõustusid 29. juunil.