Ebaseadusliku rände tõkestamine

Seaduse kohaselt koostatakse igale välismaalasele, kellel puudub õiguslik alus Eestis viibimiseks, ettekirjutus Eestist lahkumiseks ning kohaldatakse sissesõidukeeld.

Välismaalane käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes ei ole Eesti kodanik või Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik.

Sissesõidukeelu võib humaansetel kaalutlustel jätta kohaldamata.

Toetatud tagasipöördumise programmi kaudu on võimalik ebaseaduslikult riigis viibivatel ja tähtajalise lahkumisettekirjutuse saanud kolmanda riigi kodanikel saada Rahvusvaheliselt Migratsiooniorganisatsioonilt (IOM) abi kodumaale tagasi pöördumiseks. IOM abistab reisidokumentide vormistamisel, reisipiletite soetamisel, päritoluriigi olukorra kohta info saamisel ja muudes küsimustes. Rohkem infot leiad IOMi kodulehelt.

Teabeleht lahkumisettekirjutuse kohta