Pöördumine PPA poole

Kõik pöördumised palume saata Politsei- ja Piirivalveameti e-posti aadressile ... või Pärnu mnt 139, 15060, Tallinn.

Failide turvaliseks edastamiseks e-postiga palume need krüpteerida, kasutades selleks sertifikaati „Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) 70008747“.

Pöördumises tuleb esitada järgmised andmed:

  • pöörduja ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi/asutuse nimetus
  • pöörduja sideandmed (posti- või e-posti aadress, telefoninumber), mille kaudu saame soovitud teabe väljastada või pöördujaga ühendust võtta
  • taotletava teabe sisu, dokumendi liik, nimetus või pöördujale teada olevad dokumendielemendid
  • teabenõude täitmise või pöördumisele vastamise viis

Teabenõue

Teabenõudega saab nõuda konkreetset dokumenti, mis on PPA-l olemas. Teabenõude menetluse tähtaega arvestatakse alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast.

Teabenõudele vastame 5 tööpäeva jooksul.

Selgitustaotlus ja märgukiri

Selgitustaotlusega saab küsida PPA-lt teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet. Märgukirjaga võib edastada teavet või teha PPA-le ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks ja valdkonna arengu kujundamiseks.

Selgitustaotlusele ja märgukirjale vastame 30 kalendripäeva jooksul.

Taotlus enda andmetega tutvumiseks

Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on igaühel õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega. Andmesubjekti päring esitatakse vabas vormis, kuid see peab olema allkirjastatud või sellele peab olema lisatud isikukood. Riigiportaalis saab vaadata enda andmeid enamikes riiklikes andmekogudes. Schengeni infosüsteemi sisestatud andmetega tutvumise kohta leiab infot siit.

Andmesubjekti päringule vastame 30 kalendripäeva jooksul.

Mahukate failide edastamine

Kui soovid saata PPA-le suuremaid kui 10MB faile, siis saada selle kohta e-kiri aadressile .... Seejärel saadame sulle juhised, kuhu failid üles laadida.

Märgi e-kirja kindlasti:

  • enda ees- ja perekonnanimi
  • e-posti aadress
  • mobiiltelefoni number

Taotlus kahju hüvitamiseks

Riigi poolt tekitatud kahju hüvitamise alused ja kord on sätestatud riigivastutuse seaduses ning nimetatud seadusest tulenevalt võib isik, kelle õigusi on avaliku võimu kandja õigusvastase tegevusega avalik-õiguslikus suhtes rikkunud, nõuda talle tekitatud kahju hüvitamist.

Taotlus lahendatakse kahe kuu jooksul selle nõuetekohasest esitamisest arvates.

Kahju hüvitamise ankeet.