Andmekaitsetingimused

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Politsei- ja Piirivalveameti tegevus ja dokumentatsioon on avalik teave seadustega sätestatud ulatuses.

Isikuandmete töötlemisel järgime põhimõtet, et isikuandmeid võib töödelda üksnes õiguslikul alusel ning minimaalses mahus, mis on vajalik konkreetse ja õiguspärase eesmärgi saavutamiseks. Töötleme andmeid vaid ulatuses, mis tagab avalike ülesannete täitmise ning isikute kiire ja kvaliteetse teenindamise. Politseile seadusega pandud ülesanded on avaliku korra kaitsmine, süütegude ennetamine ja menetlemine, karistuste täide viimine, dokumentide ja tegevuslubade väljastamine, piirihalduse ning kodakondsuse ja migratsiooni valdkonna asjade korraldamine, lisaks veel muude seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

Oma ülesannete täitmisel saame teavet, mis sisaldab isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Näiteks kui pöördute meie poole või olete mõne menetluse osapooleks.

Eraelu puutumatuse huvides on õigusaktidega isikuandmetele ligipääsu kitsendatud.

Isikuandmeid töötleme kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse ja isikuandmete kaitse seadusega.

Isikuandmeid töötleme turvaliselt. Isikuandmete loata või ebaseadusliku töötlemise, edastamise, varguse, juhusliku kaotsimineku või hävimise vältimiseks oleme kasutusele võtnud asjakohased tehnilised ja töökorralduslikud kaitsemeetmed. Oma sisemise töökorraldusega tagame, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks.

Me ei väljasta ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui vastav kohustus tuleb õigusaktist või selleks on olemas andmesubjekti (isik, kelle isikuandmeid töödeldakse) nõusolek.

Hoiame oma võrgulehe külastajate privaatust. Võrgulehe kaudu teavitamisel järgitakse samu põhimõtteid, kui korrarikkumisest, kuriteost või muus probleemist politseile teatamisel. Teatamise tulemusel teataja nime ei avaldata, välja arvatud õigusaktidega lubatud juhtudel.

Kui soovid teada täpsemalt, mida teeme sinu isikuandmetega ning kas ja kuidas saavad isikuandmed meie kaudu teistele teatavaks, siis loe ka ülaltoodud täiendavaid selgitusi. Selgitused ei puuduta juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist ega isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid).

Politsei- ja Piirivalveameti andmekaitsespetsialist on Jenny Jakobson (tel nr 612 3680, jenny.jakobson@politsei.ee).