Andmekaitsetingimused

Õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega

Igaühel on õigus tutvuda andmetega, mida on tema kohta kogutud. Selleks tuleb esitada taotlus, millele vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul. Isikuandmed väljastame vastavalt isiku soovile kas paberil või elektrooniliselt.

Taotlus tuleb omakäeliselt või digitaalselt allkirjastada, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud isikusamasuses. Kogutud andmeid väljastatakse ainult isikule endale. Kolmandale isikule väljastame isikuandmeid ainult juhul, kui selleks on õigusaktist tulenev õigus.

Me keeldume tutvumissoovi täitmast üksnes seaduses toodud alustel, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi või vabadusi
  • ohustada riigi julgeolekut
  • takistada avaliku korra kaitsmist
  • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist.

Igaühel on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kui meil ei ole isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võid nõuda nende andmete kustutamist või kasutamise piiramist.