Andmekaitsetingimused

Väärteomenetlus ja kriminaalmenetlus

Väärteomenetluse läbiviimist reguleerib väärteomenetluse seadustik.

Kriminaalmenetluse läbiviimist reguleerib üksikasjalikult kriminaalmenetluse seadustik.

Avaliku teabe seaduse kohaselt on kogu kriminaal- ja väärteomenetluse raames kogutud teave asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave. Menetluste käigus Politsei- ja Piirivalveametile teatavaks saanud andmed avaldame teistele menetlusosalisetele sh andmevahetuseks teiste asutustega ulatuses, mis on menetlusseadustikes ette nähtud ning asja menetlemiseks ja lahendamiseks vajalik.

Kriminaalmenetluses on toimiku materjalide avaldamise üldtingimused toodud täpsemalt kriminaalmenetluse seadustiku §-s 214. Väärteomenetluse puhul on analoogsed tingimused toodud väärteomenetluse seadustiku §-s 62. Menetlusosalised saavad asja materjalidega tutvuda menetlusseadustikes ettenähtud korras.

Politsei- ja Piirivalveameti dokumendiregistris märgime menetlustes eraisikutega peetavas kirjavahetuses dokumendi saaja/saatja üksnes initsiaalidega, mitte nimega. Sellisel dokumentatsioonil on juurdepääsupiirang – teabenõude esitamisel vaatame üle, kas teavet saab osaliselt või täielikult väljastada või mitte. Kindlasti katame kinni isiklikud kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Dokumentidele juurdepääsupiirangu alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Seadus lubab meil menetlusega seotud asjaolusid menetluse kestel avalikustada üksnes erandlikel juhtudel (kriminaalmenetluse seadustiku § 214, väärteomenetluse seadustiku § 62). Seda õigust kasutame üksnes tungival vajadusel ja hoidudes asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast. Muuhulgas jätame endale õiguse, kui isik viib ise menetlusalase info avalikkuse ette, anda vajadusel oma tegevuse kohta avalikkusele selgitusi. Me ei avalda teavet suuremas ulatuses kui isik ise eelnevalt on avalikustanud.

Jõustunud otsuste alusel kantakse karistusandmed karistusregistrisse. Iseenda kohta saab karistusregistrist tasuta küsida kõiki registriandmeid. Tasuta ja suuremas ulatuses saavad karistusandmeid küsida isikud ja asutused, kellele see õigus on seadusega antud.

Täpsemad nõuded karistusandmetele juurdepääsu kohta on toodud karistusregistri seaduse 3. peatükis.